No pirmdienas, 1.februāra, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai ir nodota lokālplānojuma redakcija, ko izstrādājusi SIA "Grupa93" sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem. Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi radīt priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanai.

Publiskā apspriešanas termiņš ir pagarināts līdz 20.aprīlim (iepriekš tas bija noteikts – līdz 28.februārim), informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Šobrīd publiskās apspriešanas sanāksme no 24.februāra ir pārcelta uz 12.aprīli, pulksten 17, Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6.

Tā kā valstī ir noteikta ārkārtas situācija, tad apspriešanas norisi ietekmēs turpmākie valdības lēmumi, un iespējamas izmaiņas.

Lokālplānojuma redakcija paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Zaļajā birzī – Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4.

Dokumentā ir piedāvāti risinājumi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanai ne tikai pašvaldības funkciju veikšanai, bet arī citām – ar uzņēmējdarbību saistītām darbībām.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veikti grozījumi spēkā esošajā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā, noteikts funkcionālais zonējums – Publiskās apbūves teritorija (P4). Šāds zonējums, atļautās izmantošanas un attiecīgie apbūves parametri ir noteikti, izvērtējot gan esošo, gan plānoto teritorijas izmantošanu, tādējādi ir paredzēta nekustamo īpašumu racionāla izmantošana.

Publiskā apspriešanas mērķis ir nodrošināt iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt piedāvātos grozījumus, ietekmi uz uzņēmējdarbības un pilsētvides attīstību noteiktajā teritorijā, kā arī uz dabas vidi.

Lokālplānojuma izstrādi finansē pašvaldība.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas materiāliem ikviens interesents var iepazīties Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē, katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās līdz pulksten 18.00, piektdienās līdz pulksten 16.00), valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv , kā arī lokālplānojuma izstrādātāja mājaslapā www.grupa93.lv.

Jāatceras, ka ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāju pieņemšana klātienē diemžēl nenotiek.

Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas www.geolatvija.lv.