Attīstības komiteja ceturtdien, 14. janvārī, lēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai divu lokālplānojumu redakciju un viena Vides pārskata projektu, ko izstrādājusi SIA "Grupa93", informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Apspriešanu uzsākšanas laiks un sanāksmju norises vieta un laiki tiks precizēti pēc lēmumu pieņemšanas Domes sēdē.

Viens no dokumentiem paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Zaļajā birzī – Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, bet otra lokālplānojuma redakcija un tai pievienotais Vides pārskata projekts – zemesgabaliem Ziemeļu priekšpilsētā – Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2.  

Publiskās apspriešanas termiņš Labraga un Talsu ielai būs četras nedēļas, bet sešas nedēļas – Krūmu un Jūrkalnes ielas lokālplānojuma redakcijai kopā ar Vides pārskata projektu. Par to sabiedrība vēl tiks informēta.

Lokālplānojuma redakcijā par zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4 ir piedāvāti risinājumi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanai ne tikai pašvaldības funkciju veikšanai, bet arī citām ar uzņēmējdarbību saistītām darbībām, ņemot vērā esošo situāciju un nākotnes perspektīvu.

Līdzīgas izmantošanas iespējas paredz arī otra lokālplānojuma redakcija kopā ar Vides pārskata projektu – zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2.

Abu lokālplānojumu redakciju un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana veicinās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un plānošanas procesos.

Publiskā apspriešana nodrošinās iespēju  sabiedrībai un institūcijām izvērtēt plānotos teritorijas plānojuma grozījumus, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un pilsētvides attīstību noteiktajā teritorijā un ieceres perspektīvo ietekmi uz vidi.

Abu lokālplānojumu izstrādi finansē pašvaldība.

Gadījumā, ja valstī noteiktā ārkārtas situācija tiks pagarināta, tad attiecīgi tiks pagarināts arī lokālplānojumu publiskās apspriešanas termiņš.

Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.