Pašvaldība aicina iedzīvotājus un citus interesentus piereģistrēties un piedalīties attālinātajā lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, publiskās apspriešanas sanāksmē, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ņemot vērā 24. martā izsludināto likumu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā", lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā, 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks pirmdien, 12. aprīlī, plkst. 17.00, attālināti, izmantojot platformu ZOOM.

Lai piedalītos sanāksmē, ir nepieciešams iepriekš reģistrēties: ej.uz/LabragaLP
Reģistrācijas saite ir pieejama arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja tīmekļvietnē www.grupa93.lv.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas materiāliem var iepazīties Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē, tīmekļvietnes sadaļā Lokālplānojumi, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja tīmekļvietnē www.grupa93.lv.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-pastu: anete.berzina@liepaja.lv vai zvaniet pa tālruni: 634 04427.

Līdz 20. aprīlim publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai ir nodota lokālplānojuma redakcija, ko izstrādājusi SIA "Grupa93" sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem. Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi radīt priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanai.

Lokālplānojuma redakcija paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Zaļajā birzī – Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4.

Dokumentā ir piedāvāti risinājumi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanai ne tikai pašvaldības funkciju veikšanai, bet arī citām - ar uzņēmējdarbību saistītām darbībām.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir veikti grozījumi spēkā esošajā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā, noteikts funkcionālais zonējums - Publiskās apbūves teritorija (P4). Šāds zonējums, atļautās izmantošanas un attiecīgie apbūves parametri ir noteikti, izvērtējot gan esošo, gan plānoto teritorijas izmantošanu, tādējādi ir paredzēta nekustamo īpašumu racionāla izmantošana.

Publiskā apspriešanas mērķis ir nodrošināt iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt piedāvātos grozījumus.

Lokālplānojuma izstrādi finansē pašvaldība.