No pirmdienas, 1.februāra, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai ir nodota lokālplānojuma redakcija, ko izstrādājusi SIA "Grupa93" sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem. Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi radīt priekšnoteikumus daudzveidīgākai pašvaldības nekustamo īpašumu izmantošanai, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskā apspriešana turpināsies līdz 28.februārim.

Dokuments paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Zaļajā birzī – Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4.

Lokālplānojuma redakcijā ir piedāvāti risinājumi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izmantošanai ne tikai pašvaldības funkciju veikšanai, bet arī citām – ar uzņēmējdarbību saistītām darbībām.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veikti grozījumi spēkā esošajā Liepājas pilsētas teritorijas plānojumā, noteikts funkcionālais zonējums – Publiskās apbūves teritorija (P4). Šāds zonējums, atļautās izmantošanas un attiecīgie apbūves parametri ir noteikti, izvērtējot gan esošo, gan plānoto teritorijas izmantošanu, tādējādi ir paredzēta nekustamo īpašumu racionāla izmantošana.

Publiskā apspriešanas mērķis ir nodrošināt iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt piedāvātos grozījumus, ietekmi uz uzņēmējdarbības un pilsētvides attīstību noteiktajā teritorijā, kā arī uz dabas vidi.

Lokālplānojuma izstrādi finansē pašvaldība.

Tā kā valstī ir noteikta ārkārtas situācija, tad apspriešanas norise ietekmēs turpmākie valdības lēmumi. Apspriešanas laiks tiks pagarināts, ja ārkārtējā situācija turpināsies, nodrošinot apspriešanu vēl divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas beigām – šajā laikā notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Šobrīd publiskās apspriešanas sanāksme ir plānota 24. februārī, pulksten 17.00, Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē, Rožu ielā 6. Sanāksmes norises vieta un laiks tiks precizēti pēc ārkārtējās situācijas beigām, un tā norisināsies atbilstoši noteiktajiem pulcēšanās un citiem ierobežojumiem.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas materiāliem ikviens interesents var iepazīties Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē, katru darba dienu no pulksten 8.30 līdz 17.00 (pirmdienās līdz pulksten 18.00, piektdienās līdz pulksten 16.00), valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī lokālplānojuma izstrādātāja mājaslapā www.grupa93.lv.

Jāatceras, ka ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāju pieņemšana klātienē diemžēl nenotiek.

Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājaslapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas www.geolatvija.lv.