No pirmdienas, 26. jūlija, publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā, pilnveidotā redakcija, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskā apspriešanas termiņš ir no 2021. gada 26. jūlija līdz 22.augustam.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 17. augustā plkst. 17.00, tiešsaistē. Lai piedalītos sanāksmē, iepriekš jāreģistrējas.

Pašvaldība 19. jūnijā pieņēma lēmumu, kas paredz pilnveidot un nodot atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai iepriekš apspriesto plānojuma redakciju.

Balstoties uz iepriekšējā publiskās apspriešanas laikā (no 2021. gada 1. februāra līdz 20. aprīlim) saņemtajiem priekšlikumiem par 1. redakciju, lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā pēc būtības veiktas šādas izmaiņas:
– Jaukta centra apbūves teritorijā (JC1) Jūrkalnes ielā 2, teritorijas dienvidu daļā, iekļauta Teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN) – “Teritorija publiskās ārtelpas (multifunkcionālas zaļās zonas) ierīkošanai”, tādejādi īpaši akcentējot nepieciešamību veidot publiski pieejamu zaļo zonu, lai nodrošinātu rekreācijas iespējas apkārtnes iedzīvotājiem.
– Precizēti Jaukta centra apbūves teritorijā (JC2) Krūmu ielā 65 atļautie papildizmantošanas veidi, sašaurinot atļautās izmantošanas, nosakot, ka teritorijā drīkst attīstīt tikai tādus vieglās rūpniecības uzņēmumus, kuriem, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam un kārtībai, nav nepieciešamas piesārņojošas darbības atļaujas vai apliecinājumi, līdz ar to tiek izslēgta iespēja attīstīt tādu rūpniecības uzņēmumu apbūvi, kas varētu pasliktināt vides kvalitātes rādītājus blakus teritorijās.

Pārējie lokālplānojuma risinājumi saglabāti nemainīgi.

Zemes vienībām Jūrkalnes ielā 2 saglabāts funkcionālais zonējums Jaukta centra apbūves teritorija (JC1), kas piedāvā plašu teritorijas atļautās izmantošanas spektru, t.sk., pieļaujot arī rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūvi, papildus iekļautas prasības multifunkcionālas zaļās zonas ierīkošanai.
Zemes vienībai Krūmu ielā 65 un Krūmu iela 65A noteikts funkcionālais zonējums Jaukta centra apbūves teritorija (JC2), precizējot atļautos papildizmantošanas veidus, savukārt zemes vienībām Krūmu ielā 72 un 74 saglabāts funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2), kas ir saskaņā ar jau esošo teritorijas izmantošanu Krūmu ielā 74, kā arī to, ka zemes vienības robežojas ar ostas, tehniskās apbūves un ražošanas teritorijām.

Ņemot vērā tuvumā esošās dzīvojamās apbūves kontekstu, visā teritorijā joprojām ir izslēgta iespēja veidot ar smago rūpniecību saistītu apbūvi.

Ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas (2.0) materiāliem var iepazīties Peldu ielā 5, ēkas pirmā stāva foajē darba laikā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv, sadaļā “Lokālplānojumi” un “Publiskās apspriešanas”, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un lokālplānojuma izstrādātāja mājaslapā www.grupa93.lv.