Pēc publikācijas portālā par iespējamo SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” negodprātību, portāls lūdza uzņēmuma valdes locekli Arti Rimmu sniegt savu skaidrojumu par situāciju.

Atgādināšu, ka konflikts sākās, kad vairāki Reiņu meža ielas 12. mājas piebūves telpu īpašnieki, sašutuši par neadekvāti pieaugošajiem mājas apsaimniekošanas rēķiniem, vēlējās atteikties no SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” pakalpojumiem.

Par labu šim lēmumam bija arī fakts, ka uzņēmuma vadība nespēja izskaidrot un pierādīt, kur īsti palikusi no piebūves telpu īpašniekiem iekasētā nauda.

Uz jautājumu, kādēļ netiek ievērots pašvaldības pērn pieņemtais lēmums nodot mājas apsaimniekošanu citam uzņēmumam, Artis Rimma raksta:

„2012.gada 10.septembrī LNA saņēma Liepājas pilsētas Domes lēmumu par dzīvojamās mājas Reiņu meža ielā 12 pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājam.

Jau pēc šī lēmuma, apkopojot un izanalizējot LNA rīcībā esošo informāciju, par 2012.gada 28.maija dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulci un tajā pieņemto lēmumu, konstatējām, ka kopsapulces protokolā fiksētais lēmums nav gluži korekts, uz ko norādīja paši dzīvojamās mājas iedzīvotāji, ka kopsapulcē balsošana vispār nenotika, un nesaprotamu iemeslu dēļ sapulces dalībnieku reģistra lapas ir pieskaitītas balsošanas rezultātiem. LNA rīcībā kopumā ir piecu dzīvokļu īpašnieku iesniegumi par to, ka šādu kopsapulces lēmumu nav parakstījuši, bet viņu paraksti protokolā ir fiksēti.

Salīdzinot parakstus kopsapulces dalībnieku sarakstā ar parakstiem uz jaunā apsaimniekošanas līguma, redzams, ka vairāki dzīvokļu īpašnieki, kuri piedalījušies dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu nav parakstījuši.

LNA radās pamatotas šaubas, vai nav apzināti maldinājis iedzīvotājus par balsojuma rezultātiem un vai par lēmumu mainīt apsaimniekotāju ir nobalsojis nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits, kā to nosaka 28.10.2010. likums "Dzīvokļa īpašuma likums".

Par šo situāciju LNA 2012.gada 24.septembra vēstulē informēja Liepājas pilsētas domi, uz ko tika saņemta atbilde, ka nepieciešams atkārtoti sasaukt dzīvojamās mājas Reiņu meža ielā 12 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, pieaicinot arī pašvaldības pārstāvjus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Uz jautājumiem, kādēļ neapdzīvojamo komercplatību īpašniekiem, piemēram, veterinārārstei Anitai Reinholcei nav piedāvāts parakstīt līgumu ar SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", līdzīgi, kā tas piedāvāts dzīvojamo telpu īpašniekiem, un kādēļ nedzīvojamo telpu īpašnieki netiek iepazīstināti ar līguma galīgo versiju, lai gan tas prasīts vairākkārt, Rimma atbild: „Pārvaldīšanas līgums tiek slēgts ar dzīvokļu īpašnieku kopību vai tās pilnvarotu personu, nevis ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. Iespējamos pārvaldīšanas līguma grozījumus vai papildinājumus savstarpēji akceptē dzīvokļu īpašnieku kopība.

Ir notikušas vairākas informācijas apmaiņas sapulces starp dzīvojamā nama pārstāvjiem, iedzīvotājiem un LNA par pārvaldīšanas līguma saturu un noteikumiem, un tieši Anitas Reinholces iesniegto priekšlikumu rezultātā līguma projektā tika veiktas vairākas izmaiņas.

LNA 2013.gada 25. martā Liepājas pilsētas Domē iesniedza starp dzīvojamās mājas Reiņu meža ielā 12, Liepājā, dzīvokļu īpašnieku vairākumu un LNA savstarpēji parakstītu Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu. Ar līguma saturu klients, protams, var iepazīties vai saņemt līguma kopiju pie LNA atbilstošās mājas pārziņa”.

Savukārt, atbildot uz jautājumu, kādēļ sētniekam par viena nama teritorijas kopšanu tiek maksāta 150,82 latu liela alga, Rimma situāciju skaidro šādi: „Jautājumā minētā summa 150,82 lati nav sētnieka alga. Nama bilancē pozīcija “Mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala kopšana” ietver gan sētnieka atalgojumu, t.sk., likumdošanā noteiktos nodokļus, gan darba tehnisko nodrošinājumu, inventāru, ziemas laikā – kaisāmo materiālu u.c. Mājai piegulošās teritorijas izmaksas nosaka arī teritorijas apmēri un konkrētajā gadījumā – 3631,55 kv.metri.”

Tāpat SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” noliedz, ka trīs gadu garumā nav iepazīstinājis neapdzīvojamo telpu īpašniekus ar rēķinu atšifrējumu.

”SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” klientiem ir iespēja sekot līdzi un iepazīties ar savu īpašumu finanšu ieņēmumu un izdevumu tāmi, kā arī rēķinu atšifrējumiem katru dienu, jebkurā laikā, reģistrējoties www.lna.lv sadaļā MansLNA. Par šādu iespēju klienti tiek regulāri informēti ar skaidrojumiem uz rēķiniem, kā arī māju sapulcēs, sarunās ar namu pārziņiem u.c. Gadījumā, ja klientam nav pieejams internets vai arī reģistrēšanās bijusi neveiksmīga, to atrisināt palīdz klienta dzīvojamā nama pārzinis.

Pie tam, atbilstoši MK 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” ik gadu no 1.aprīļa īpašnieki aicināti iepazīties ar sava nama finanšu ieņēmumu un izdevumu tāmi par iepriekšējo gadu. Ar apkopoto informāciju iespējams iepazīties dzīvojamo namu mikrorajonu klientu centros vai arī pie konkrētā namu pārziņa. Šādu aicinājumu esam publicējuši gan uzņēmuma mājas lapā, gan uz klientu rēķiniem.”

SIA „Liepājas namu apsaimniekotājs” vēstuli lūdzu komentēt veterinārārsti Anitu Reinholci, kura šajā konfliktā pārstāv nedzīvojamo telpu īpašniekus.

Reinholce atzina, ka nedzīvojamo telpu īpašnieki joprojām uzskata, ka līdzekļi iztērēti nepamatoti, kā piemēru minot kaut vai prasīto samaksu par koku kopšanu, lapu un zaru izvešanu, ja tuvumā neesot neviena koka. Arī maksu par siltummezglu apkopi un apsekošanu ik mēnesi, viņa uzskata par „pierakstītu”, ņemot vērā, ka nedzīvojamo telpu īpašniekiem ir autonoma apkures sistēma un siltummezgls atrodas privatizētās pagraba telpās, kuras pieder bankai un kurās neviens LNA darbinieks nekad neko nav apsekojis.

Reinholce, tāpat kā pārējie telpu īpašnieki, uzskata, ka tiek krāpti, un turpina vākt pierādījumus, lai cīnītos par savu taisnību tiesībsargājošās institūcijās.