Dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrība "M.Ķempes 15", kas apsaimnieko arī īpašumu Reiņu meža ielā 12, ir gatava vērsties tiesā ar prasību pret pašvaldību, lai atgūtu būvekspertīzei un juridiskajiem pakalpojumiem iztērētos mājas līdzekļus kopsummā 2140 eiro, portālu irliepaja.lv informēja biedrības valdes locekle Anita Reinholce.

Pie šāda lēmuma biedrības valde nonākusi, jo saņēmusi domes izpilddirektora Ronalda Fricberga parakstītu vēstuli ar atteikumu labprātīgi kompensēt zaudējumus: "Tā kā no iesnieguma un tam pievienotajiem dokumentiem nav konstatējami zaudējumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi, pašvaldība nepiekrīt segt biedrībai izmaksas par ēkas Reiņu meža 12, Liepājā, apsekošanas, būvekspertīzes un juridiskajiem pakalpojumiem."

Mājas valde savukārt uzskata, ka "pastāv zaudējumu atlīdzības nepieciešamie priekšnoteikumi, proti, ir strīds starp būvniecības procesa dalībniekiem – ēkas daļu īpašniekiem". Šāda situācija atrunāta "Vispārīgajos būvnoteikumos", kur teikts: "Būves ekspertīzi veic: 61.1. ja risināms strīds starp būvniecības dalībniekiem".

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pēc tam, kad biedrība pieprasīja pārtraukt darbus Reiņu meža ielā 12, jo ēkā bija parādījušās plaisas, Būvvalde objektu apsekoja un uzdeva pasūtītājam – Liepājas pašvaldības administrācijai:


"1.Pasūtīt izmaiņas akceptētā Apliecinājuma kartē, paredzot risinājumu ēkas otrā stāva zonā ārējās sienas nostiprināšanai, savelkot to ar dzelzsbetona kolonu, siju, pārsegumu vai citām izbūvējamām konstrukcijām.
2.Pārtraukt būvdarbus objekta telpās, kurās ir plaisas, līdz izmaiņu Apliecinājuma kartē izstrādāšanai un saskaņošanai Būvvaldē".


Apsaimniekošanas biedrība secināja, ka plaisas pēc būvdarbu uzsākšanas parādījušās arī kopīpašuma kāpņutelpas pārsegumos, kāpņu laidos un kāpņu telpas nesošajās sienās. Tāpēc arī pasūtīja neatkarīgu būvekspertīzi.


Domes izpilddirektora atbilde dzīvokļu īpašnieku biedrībai:


Par iesniegumu par zaudējumu labprātīgu atlīdzināšanu
Liepājas pilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) 2021. gada 20. maijā saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības "M. Ķempes 15", reģistrācijas numurs 50008254861 (turpmāk –biedrība), iesniegums, par zaudējumu labprātīgu atlīdzināšanu.

Iesniegumā lūgts labprātīgi atlīdzināt zaudējumus EUR 2140 apmērā, ieskaitot tos biedrības bankas kontā. Zaudējumu apmēru veido ēkas Reiņu meža 12, Liepājā, apsekošanas un būvekspertīzes izmaksas EUR 1815 un juridisko pakalpojumu izmaksas EUR 325. Kā pierādījumi, kas apliecina pienākumu pašvaldībai atlīdzināt radušos zaudējumus, pievienoti šādi dokumentu atvasinājumi: bankas maksājuma uzdevums par būvekspertīzes līgumu apmaksu, 2019. gada 9. septembra dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, kas noslēgts starp dzīvojamās mājas Reiņu meža 12, Liepāja dzīvokļu īpašniekiem un SIA "Labi nami" (turpmāk – pārvaldīšanas līgums), 2021. gada 21. janvāra akts, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības būvvalde" (turpmāk – būvvalde) 2021. gada 9. februāra vēstule, SIA "BŪVPROCESS" rēķins un izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

Biedrība zaudējumu atlīdzināšanas prasījumu pamato ar to, ka, izpildot būvvaldes aicinājumu, biedrība noslēgusi apsekošanas un būvekspertīzes līgumu par ēkas Reiņa mežu 12, Liepāja būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā stāvokļa apsekošanu un ekspertīzi. Biedrība norādījusi, ka pašvaldības patvaļīgās rīcības dēļ nodarīts būtisks kaitējums dzīvojamās mājas Reiņu meža 12, Liepāja kopīpašniekiem.

No būvvaldes 2021. gada 9. februāra vēstules secināms, ka biedrībai rekomendēts veikt dzīvojamās mājas obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantam, nevis ēkas būvekspertīzi, kuras izpētes darbību un nepieciešamo resursu apjoms, tostarp izmaksas var būtiski atšķirties.

Lai gan no iesnieguma un tam pievienotajiem dokumentiem nav viennozīmīgi saprotams, kādu pakalpojumu biedrība ir pasūtījusi, proti – būvniecības tiesību aktos minēto būves ekspertīzi un būves tehnisko apsekošanu vai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. pantā, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi pārdzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes prasībām" un Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" 7. punktā noteikto mājas apsekošanas darbību, kas veicama obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros, norādāms, ka abu šo pakalpojumu saņemšanas un apmaksas kārtību regulē būvniecības tiesību un dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību akti.

Ja biedrība ir saņēmusi būvekspertīzes pakalpojumu Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" izpratnē, tad šāda pakalpojuma līguma izmaksas sedzamas šajos noteikumos minētajā kārtībā. Tā kā ne pašvaldība, kā būvniecības ierosinātāja, ne dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ne arī biedrība nav saņēmusi būvvaldes pamatotu rakstisku pieprasījumu būvekspertīzes veikšanai, izmaksas, kas radušās par šāda pakalpojuma sniegšanu, sedz persona, kura pieaicinājusi būvekspertu.

Savukārt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumi, kas ietver arī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrajā daļā minētās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības, tostarp tehnisko apsekošanu, ir dzīvojamās mājas nepieciešamie (obligātie) izdevumi, kuri maksājami šajā likumā noteiktajā kārtībā, Dzīvokļu īpašuma likumā un Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu" noteiktajā kārtībā. Pašvaldība maksājumus par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu tiesību aktos noteiktajā kārtībā apmaksā dzīvojamās mājas pārvaldniekam SIA "Labi nami". Turklāt ņemot vērā, ka obligātās pārvaldīšanas darbība ir no likuma izrietošs pienākums, naudas līdzekļu izlietojums tā izpildei, nevarētu tikt uzskatīts par zaudējumu dzīvokļu īpašniekiem vai ēkas kopīpašniekiem.

Cita starpā norādāms, ka no iesnieguma un tam pievienotajiem dokumentiem nav konstatējamas biedrības tiesības Dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pārstāvēt dzīvokļu kopību, kā arī nav gūstama pārliecība, ka biedrība, pasūtot būvekspertīzes un juridiskos pakalpojumus un norēķinoties par tiem no mājas naudas līdzekļu uzkrājumiem, būtu rīkojusies, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību aktos noteikto kopīpašuma pārvaldīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību.

Nevar piekrist iesniegumā minētajam, ka pašvaldība pārkāpusi Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta pirmās daļas 6. punktu un 11. panta ceturto daļu, jo būvdarbi pašvaldībai piederošajā atsevišķajā tiesiski nodalītajā dzīvokļa īpašumā (nedzīvojamā telpā Nr. 44) veikti, pamatojoties uz būvniecības tiesību aktos noteiktā kārtībā saskaņotu būvniecības ieceres dokumentāciju (apliecinājuma karti). Savukārt būvniecības laikā, atklājoties neparedzētiem apstākļiem, pašvaldība ir rīkojusies atbilstoši būvvaldes lēmumiem un būvniecības tiesību aktiem.

Atbilstoši Civillikuma 1770. pantam ar zaudējumu jāsaprot katrs mantiski novērtējams pametums. Tiesību teorijā atzīts, ka zaudējumu atlīdzības prasības apmierināšanai nepieciešami vismaz šādi priekšnoteikumi: personas prettiesiska rīcība (darbība vai bezdarbība), kas attiecīgos gadījumos ietver arī novērtējumu no vainojamības viedokļa, zaudējumu esība un cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un zaudējumiem.

Tā kā no iesnieguma un tam pievienotajiem dokumentiem nav konstatējami zaudējumu atlīdzināšanas priekšnoteikumi, pašvaldība nepiekrīt segt biedrībai izmaksas par ēkas Reiņu meža 12, Liepājā, apsekošanas, būvekspertīzes un juridiskajiem pakalpojumiem".