Dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas biedrība "M.Ķempes 15", kuras juridiskā adrese ir Reiņu meža iela 12 un kura arī pārvalda virkni īpašumu šajā adresē, vērsusies ar iesniegumiem dažādās instancēs sakarā ar būvdarbiem, kas janvārī tika uzsākti pašvaldībai piederošajā dzīvokļa īpašumā nr.44 (projekta nosaukums "Nedzīvojamās telpas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu par jauniešu dzīvokli [..] Reiņa meža ielā 12-44, Liepāja"). Biedrība pat nav žēlojusi 1500 eiro, lai iegūtu neatkarīgu būvekspertīzi, ko veicis SIA "Būvprocess" eksperts Aldis Fromanis.


Tas viss gan tāpēc, ka būvdarbi netika saskaņoti ar pārējiem īpašniekiem (saskaņošanas anketa par lietošanas veida maiņu parādījusies tikai 8. aprīlī, lai gan būvdarbi norisinājās kopš 18. janvāra), gan tāpēc, ka būvdarbi, ko veic SIA "Būvkompānija MBR", pārsniedz vienkāršotās renovācijas robežas, un būvdarbu procesā ir skartas būves nesošās un norobežojošās būvkonstrukcijas, kas radīja bojājumus ēkā – plaisas koplietojuma telpās un kāpnēs (portāls irliepaja.lv par to jau rakstīja).


Bojājumus atzīst, bet darbus turpina
Atsaucoties dzīvokļu īpašnieku biedrības pirmajam iesniegumam un autoruzrauga SIA "Building Construction Design" atzinumam, kas ticis saņemts 1. februārī, būvvalde uzdeva pašvaldībai pārtraukt darbus telpās, kurās ir konstatētas plaisas, un rast risinājumu ēkas ārsienas nostiprināšanai, "savelkot to ar dzelzsbetona kolonu, siju, pārsegumu vai citām izbūvējamām konstrukcijām".


Viena no plaisām, kas radusies būvdarbu gaitā.


Savukārt neatkarīgajā būvekspertīzē secināts, ka būvdarbi pārsniedz vienkāršotās renovācijas robežas un ka būvdarbu procesā bojātas būves nesošās un norobežojošās būvkonstrukcijas – plaisas ir gan ēkas 2. stāva sienu nesošajās būvkonstrukcijās, gan griestu nesošajās būvkonstrukcijās. Norādīts, ka durvju ailu paplašināšana nesošajās sienās tiek veikta bez būvprojekta izstrādāšanas un konstruktīva aprēķina uz sienu vājinājumu un bez aprēķina par durvju aiļu pārsedzes balsta vājinājumiem.


Eksperts norādījis, ka "nesošo būvkonstrukciju izmaiņu būvdarbi turpinās", kā arī "būvdarbu izpildītāji neievēro Liepājas pilsētas būvvaldes vēstules Nr. 96/2.3 (no 09.02.2021.) lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu telpās, kurās ir plaisas līdz izmaiņu izstrādāšanai un saskaņošanai būvvaldē".

Eksperta atzinums: "Būvprojektētājam jāizstrādā ēkas konstruktīvie risinājumi konstatēto defektu novēršanai" un "Būves ekspertīzē konstatēts, ka telpu pārbūve esošajā būvprojekta un veikto būvdarbu stadijā, neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā izvirzītajām būves būtiskajām prasībām par mehānisko stiprību un stabilitāti".


To, ka neraugoties uz autoruzrauga un neatkarīgās būvekspertīzes slēdzieniem un pat Būvvaldes lēmuma, būvdarbi telpās, kurās atklājušās plaisas, turpinās, vēstulē pašvaldībai norādījušas arī biedrības valdes locekles Anita Reinholce un Alla Iļjina.


Ir vai nav jāsaskaņo ar pārējiem īpašniekiem?
Dzīvokļu īpašnieki arī iebilst pret to, ka, uzsākot projektu Reiņu meža ielā 12 – 44, pašvaldība nav to saskaņojusi ar pārējiem īpašniekiem. Īpašnieki atsaukušies uz Civillikuma 1068. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka "rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā noteiktā atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu".


Atbildes vēstulē īpašnieku biedrībai, ko parakstījis domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, savukārt skaidri un gaiši apgalvots, ka "saskaņojums ar citiem dzīvokļu īpašniekiem nav nepieciešams", pamatojot šo apgalvojumu ar to, ka "normatīvie akti neparedz pašvaldības iedzīvotājiem vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem subjektīvas tiesības iebilst pašvaldības īstenoto projektu realizācijai."


Tomēr gandrīz trīs mēnešus pēc tam, kad tika uzsākti būvdarbi, pašvaldība veikusi dzīvokļu īpašnieku aptauju. Rezultātā no 26. aprīlī parakstītā iedzīvotāju sapulces protokola redzams, ka, apkopojot iedzīvotāju anketēšanas rezultātus, vairākums neatbalsta pašvaldības uzsākto projektu – "par" ir tikai desmit no 47 dzīvokļu īpašniekiem.


Uz pašvaldības uzdoto jautājumu: "Ko jūs gribat?", dzīvokļu īpašnieku pārstāvju atbilde šobrīd ir: "Novērsiet bojājumus, tad runāsim tālāk".


Uzziņa
Būvdarbi Reiņu meža ielā 12 – 44 notiek ERAF finansētā projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" ietvaros.


Projektā plānots īstenot šādas darbības:

izveidot infrastruktūru grupu dzīvokļa pakalpojumam ar atbalstu aprūpes sniegšanai, nodrošinot 16 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Viršu ielā 9/11, Liepājā;


izveidot infrastruktūru specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošināšanai 18 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā;


izveidota infrastruktūra pakalpojuma Jauniešu māja nodrošināšanai 12 bērniem (bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem) vecumā no 15-17 gadiem Reiņu meža ielā 12-44, Liepājā;


izveidota infrastruktūra pakalpojuma nodrošināšanai 8 (astoņiem) ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem. Kuldīgas ielā 20, Liepājā (26.08.2020. ir ierosināti vienošanās grozījumi Nr.1, saskaņā ar kuriem darbību plānots izslēgt);


izveidota infrastruktūra pakalpojuma nodrošināšanai 8 (astoņiem) ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem. Salmu ielā 53, Liepājā.

Reiņu meža ielā 12 – 44, Liepājā, saskaņā ar projekta iesniegumu plānots izveidot Jauniešu māju, t.sk., lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, bija plānots izbūvēt pacēlāju uz otro stāvu un vertikālo pacēlāju pie ieejas ēkā. Ņemot vērā iedzīvotāju iebildumus, pašvaldība ir ierosinājusi vienošanās grozījumus, ar kuriem vertikālais pacēlājs pie ieejas ēkā un pacēlājs uz otro stāvu vairs netiks izbūvēts, bet tā vietā tiks iegādāts kāpņgājējs.

Projekta kopējais finansējums ir 2 630 900,00 eiro, kur ir iekļautas ne tikai būvdarbu izmaksas (t.sk. teritorijas labiekārtošana), bet arī būvuzraudzības, autoruzraudzības izmaksas, kā arī materiāli tehniskā aprīkojuma izmaksas.


Izmaksas projekta daļai, ko paredzēts realizēt Reiņu meža ielā 12 – 44, ir 458 173,86 eiro.


(Avots: CFLA)