Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 15.aprīļa sēdes protokola izrakstu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ
2014. gada 15.aprīlī Nr.11

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku apzāģēšanu Leona Paegles ielā 18.
2.Par vītola nozāģēšanu Klaipēdas ielā 126.
3.Par 7 koku nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 22.
4.Par bērza nozāģēšanu Bernātu ielā 31A.
5.Par kokiem Oskara Kalpaka ielā 5/9.
6.Par kokiem Ģenerāļa Baloža ielā 50.
7.Par papeļu nozāģēšanu pie Katedrāles ielas 15.
8.Par grāvji tīrīšanu Kapsēdes ielā 4.
9.Par 3 koku apzāģēšanu Ausekļa ielā 8.
10.Par koka nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 17.
11.Atkārtoti par koku ciršanu Peldu ielā 15.
12.Atkārtoti par koku ciršanu Sv.Jāzepa Romas katoļu katedrāles dārzā.
13.Par vītola nozāģēšanu Dzērves ielā 18.
14.Par kokiem Zvejnieku alejā 11B.
15.Par koku apzāģēšanu uz siltumtrases.
16.Par nokaltušiem kokiem Kuršu ielā 11/13.
17.Sūdzība par nozāģētiem kokiem.

1.#
Par koku apzāģēšanu Leona Paegles ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug Leona Paegles ielā 18, jo koki aizēno dzīvokļu logus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koki aug uz namam Leona Paegles ielā 18 piekrītošās zemes un koku kopšana jāorganizē šī nama apsaimniekotājam. Gobām (2 gab.) nepieciešams izzāģēt nokaltušos zarus. Iespējams, šie koki ir inficēti ar Holandes slimību, ko izraisa patogēnā sēne Graphium ulmi. Ja vasarā gobām tiks novērota lapu vīšana vai dzeltēšana, šos kokus nepieciešams likvidēt, lai ierobežotu bīstamās gobu infekcijas tālāku izplatīšanos. Liepām (2 gab.) nepieciešama profesionāla vainagu kopšana.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 12. punktu, zemesgabala īpašniekam ir pienākums kopt kokus, pieaicinot profesionālu koku kopēju.

1.Atļaut zemesgabala Leona Paegles ielā 18 īpašniekam organizēt 4 koku, kas aug Leona Paegles ielā 18, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju un darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.
2.Jūlijā atkārtoti apsekot gobas, kas aug pie nama Leona Paegles ielā 18, lai novērtētu to veselības stāvokli.

2.#
Par vītola nozāģēšanu Klaipēdas ielā 126
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vītolu, kas aug Klaipēdas ielā 126, jo koks aug tuvu ēkai, bojā sienu un vēja laikā apdraud gājējus un automašīnas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas aug vītolu puduris ar pieciem stumbriem un zirgkastaņa. Vītolu var nozāģēt, lai uzlabotu augšanas apstākļus zirgkastaņai. Zirgkastaņai ieteicams veikt profesionālu vainaga formēšanu.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka ciršanu.

Atļaut organizēt piecstumbru vītola, kas aug pie Klaipēdas ielas 126, nozāģēšanu, iepriekš komisijā iesniedzot šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu.

3.#
Par 7 koku nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 22
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 7 kokus, kas aug Mirdzas Ķempes ielā 22, jo plānota pagalma labiekārtošana un auto stāvlaukuma ierīkošana.

Iesniegumam pievienots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mirdzas Ķempes ielā 22 dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur par koku ciršanu nobalsojuši 76% dzīvokļu īpašnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka likvidēt paredzēts salīdzinoši nesen stādītus kokus (zirgkastaņa, pīlādzis, kļavas, egle). Koki ir labā stāvoklī, veselīgi un ainaviski augstvērtīgi.

Tā kā labiekārtojuma projekts nav izstrādāts, iespējams kādu no esošiem kokiem iespējams saglabāt. Auto stāvvietas ierīkošanu tehniski iespējams savienot ar koku stādījumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu, kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

1.Rekomendēt, organizējot Mirdzas Ķempes ielas 22 labiekārtojuma projekta izstrādi, izskatīt iespēju maksimāli saglabāt kokus vai projektā paredzēt jaunus atbilstošus apstādījumus.
2.Informēt, ka Būvvaldē akceptēts labiekārtojuma projekts, kurā atzīmēti likvidējamie koki un izsniegtā būvatļauja, uzskatāma par koku ciršanas atļauju.

4.#
Par bērza nozāģēšanu Bernātu ielā 31A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug pie mājas Bernātu ielā 31A, jo koka saknes bojā pamatus un traucē jauna žoga izbūvei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs aug ļoti tuvu dzīvojamai ēkai un tā saknes atrodas augsnes virspusē, kā arī bojā ēku.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Bernātu ielā pie īpašuma Nr.31A, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

5.#
Par koku izciršanu Oskara Kalpaka ielā 5/9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug Oskara Kalpaka ielā 5/9, jo koki bojā ēkas un traucē teritorijas sakopšanu.

Novērtējos situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams nozāģēt tuvu ēkām augošos kokus un koku sējeņus, kas iesējušies ēku pamatos. Lietderīgi likvidēt teritorijā augošās papeles un to celmus, lai nepieļautu šo koku sakņu atvašu augšanu. Likvidējami pašizsējā iesējušies koki un saaugušie krūmi, jo teritorija ilgstoši nav tikusi apsaimniekota.

Atļaut organizēt koku un krūmu, kas aug Oskara Kalpaka ielā 5/9, izciršanu, nenosakot zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidāciju.

6.#
Par koku izciršanu Ģenerāļa Baloža ielā 50
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja izcirst kokus un krūmus, kas aug zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 50 un rada draudus ēku saglabāšanai un drošībai, kā arī ugunsdrošībai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ilgstošas teritorijas neapsaimniekošanas rezultātā pašizsējā iesējušies koki un saauguši krūmi. Nepieciešama teritorijas sakopšana izcērtot mazvērtīgos, kalstošos, pārāk biezi saaugušos un nomāktos kokus.

Atļaut organizēt mazvērtīgo koku un krūmu, kas aug Ģenerāļa Baloža ielā 50, izciršanu.

7.#
Par papeļu nozāģēšanu pie Katedrāles ielas 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Katedrāles ielā 15 dzīvokļu īpašnieku iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt papeles, kas aug pie mājas Katedrāles ielā 15, jo koki rada pūkas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka 3 papeles aug uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Katedrāles ielā 15 zemes, bet 2 papele aug uz pašvaldībai piederošās zemes Studentu rotas ielā 7A.
1.Atļaut Katedrāles ielas 22 dzīvokļu īpašniekiem organizēt 3 papeļu, kas aug pie nama Katedrāles ielā 15, nociršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.
2.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015. gada darbu plānā 2 papeļu, kas aug Studentu rotas ielā 7A, nozāģēšanu.

8.#
Par grāvju tīrīšanu Kapsēdes ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt kokus un krūmus, kas traucē meliorācijas novadgrāvju darbībai un atrodas uz robežas starp zemesgabaliem Kapsēdes ielā 2 un 4.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabals Kapsēdes ielā 4 ir meža teritorija, bet  saskaņā ar normatīvajiem aktiem koku un krūmu ciršana meliorācijas grāvju uzturēšanai atbilst koku ciršanai ārpus meža zemes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, lai nodrošinātu meliorācijas sistēmas darbību zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs novāc kokus un krūmus, kas traucē ūdens plūsmu gultnē. Šo noteikumu 7.6. apakšpunkts nosaka, ka meliorācijas sistēmas ekspluatācijas aizsargjosla meža zemēs esošiem novadgrāvjiem, susinātājgrāvjiem un kontūrgrāvjiem atbērtnes pusē ir astoņu metru attālumā no krotes, bet grāvja otrā pusē viena metra attālumā no grāvja krotes. Šajā zonā novāc augošus krūmus un kokus (to celmus un saknes), ja tie traucē veikt meliorācijas sistēmas un uz tās esošās hidrotehniskās būves ekspluatācijas un uzturēšanas darbus, kā arī renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus. Minētajos gadījumos kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20. punktu, pilsētas teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam.
Atļaut organizēt meliorācijas grāvju tīrīšanu Kapsēdes ielā 4, izzāģējot kokus un krūmus, kā arī likvidējot to celmus, kas traucē grāvju funkcionēšanai.

9.#
Par 3 koku apzāģēšanu Ausekļa ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 3 kokus, kas aug Ausekļa ielas 8 pagalmā. Koki bojā šķūņu sienu un aizēno dzīvokļus. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur koku apzāģēšanu atbalstījuši 60% dzīvokļu īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug 3 papeles. Koku vainagu kopšanai nepieciešams pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt 3 papeļu, kas aug Ausekļa ielas 8 pagalmā, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

10.#
Par koka nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielas 17 pagalmā. Iesniegumam pievienots šī nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par liepas apzāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa aug nelielā pagalmā un koks iebūvēts šķūņos. Liepu ieteicams nozāģēt, jo tās apzāģēšana neatrisinās problēmu, bet radīs papildus izdevumus regulārai vainaga cirpšanai. Pārāk apzāģēts koks nav estētisks un neuzlabo vides kvalitāti. Jāņem vērā, ka novājinātu koku biežāk bojā slimības un kaitēkļi.

Atļaut organizēt liepas, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielas 17 pagalmā, darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

11.#
Atkārtoti par koku ciršanu Peldu ielā 15
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas (turpmāk – inspekcija) atzinumu par koku ciršanu Peldu ielā 15.

Atzinumā teikts, ka Peldu ielā 15 atrodas vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis “Dzīvojamā māja” (valsts aizsardzības Nr.6382), kā arī šis īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7436) teritorijā un ir tā daļa. Saimniecisko darbību (t.sk. koku zāģēšanu) kultūras pieminekļu teritorijā un aizsardzības zonā regulē likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un “Aizsargjoslu likuma” 38. pantā noteiktais, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” prasības.

Inspekcija saskaņo ozola, kas aug Peldu ielā 15, nozāģēšanu. Taču pieļauj arī šā koka vainaga koriģēšanu, saglabājot ozolu. Arī kļavai un liepai, kas atrodas Peldu ielas 15 pagalmā, inspekcija ierosina izvērtēt koku vainagu koriģēšanas iespējas, konsultējoties ar arboristu.

1. Atļaut Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzei organizēt:
-2 galotņoto un bojāto liepu, kas aug Peldu ielā 15 (pie žoga Krišjāņa Valdemāra ielas pusē) un bojātās kļavas, nozāģēšanu;
-ozola un 2 liepu vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.
2.Atļauju ozola un liepas, kas aug Peldu ielā 15 pie ēkas, likvidēšanai, komisija izsniegs vienīgi gadījumā, ja tiks iesniegts arborista atzinums, ka koku vainagu profesionāla kopšana nenovērsīs koku negatīvo ietekmi uz ēku.

12.#
Atkārtoti par koku ciršanu Sv.Jāzepa Romas katoļu katedrāles dārzā
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas (turpmāk – inspekcija) atzinumu par koku ciršanu Rakstvežu ielā 13.

Atzinumā teikts, ka nekustamā īpašumā Rakstvežu ielā 13 atrodas vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis “Liepājas Sv.Jāzepa katoļu baznīca” (valsts aizsardzība Nr.8659), kā arī šis īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr.7436) teritorijā un ir tā daļa. Inspekcija konstatējusi, ka mūra žogs, kas aptver baznīcas teritoriju ir nolietojies un vietām stipri bojāts. Tuvu baznīcas žogam aug lieli koki un to pārāk tuvā atrašanās daļēji veicinājusi žoga bojāšanos.

Saimniecisko darbību (t.sk. koku zāģēšanu) kultūras pieminekļu teritorijā un aizsardzības zonā regulē likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un “Aizsargjoslu likuma” 38. pantā noteiktais, kā arī Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” prasības.

Augstākminētie normatīvie akti paredz, ka saimnieciskā darbība (t.sk. koku zāģēšana/ciršana) kultūras pieminekļu teritorijā veicama, saglabājot kultūras piemineklim atbilstošu vidi, raksturīgo kultūrainavu, kā arī nodrošinot kultūras pieminekļa vizuālo uztveri.

Inspekcija saskaņo koku, kas aug īpašumā Rakstvežu ielā 13, zāģēšanu ar nosacījumu, ka koku ciršana tiek organizēta saskaņā ar mūra žoga atjaunošanas koncepciju, kas paredz koku izvērtēšanu un to zāģēšanu tikai tādā daudzumā, cik nepieciešams, lai remontētu un atjaunotu žogu. Žoga atjaunošanas koncepcija saskaņojama inspekcijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu, kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju. Saskaņota žoga atjaunošanas koncepcija, kurā atzīmēti likvidējamie koki ir pielīdzināma būvniecības dokumentācijai un darbojas kā koku ciršanas atļauja. Pirms koku, kas aug Rakstvežu ielā 13, ciršanas rīkojama publiskā apspriešana.

1.Informēt Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzi, ka:
-saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas atzinumu, koku, kas aug Rakstvežu ielā 13, zāģēšana organizējama saskaņā ar baznīcas mūra žoga atjaunošanas koncepciju;
-pirms baznīcas mūra žoga atjaunošanas koncepcijā paredzēto koku ciršanas rīkojama publiskā apspriešana.

2.Rekomendēt, līdz mūra žoga atjaunošanas koncepcijas izstrādei un apstiprināšanai, organizēt koku vainagu sakopšanu, darbu veikšanai un koku novērtēšanai pieaicinot arboristu.

13.#
Par vītola nozāģēšanu Dzērves ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt bojātu vītolu, kas aug pie īpašuma Dzērves ielā 18.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītolam ir bojāts un iztrupējis stumbrs, koks aug slīpi.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” likvidēt vītolu, kas aug iebrauktuvē pie īpašuma Dzērves ielā 18, līdz 2014.gada decembrim.

14.#
Par kokiem Zvejnieku alejā 11B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Zvejnieku alejā 11 piegulošajā teritorijā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kokiem paredzēts nozāģēt nokaltušos un aizlauztos zarus, kā arī izzāģēt aizlauztos un nolīkušos krūmus.

Atļaut organizēt koku un krūmu, kas aug pie īpašuma Zvejnieku alejā 11, sakopšanu, izzāģējot nokaltušos, aizlauztos un noliekušos zarus, iepriekš pārliecinoties, vai krūmājā neligzdo putni.

15.#
Par koku apzāģēšanu uz siltumtrases
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug siltumtrases malā pie īpašuma Lauku ielā 58 un Tvaika ielas malā, jo zari traucē veikt siltumtrases remontdarbus un tehnikas darbībai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Lauku ielā 58 augošajai kļavai nozāģējami apakšējie zari, bet Tvaiku ielā augošajai zirgkastaņai ielas pusē apzāģējami apakšējie zari

Atļaut organizēt:
-kļavas apakšējo zaru nozāģēšanu Lauku ielā pie īpašuma Nr.58;
-zirgkastaņas apakšējo zaru nozāģēšanu Tvaika ielā pie krustojuma ar Mežu ielu.

16.#
Par nokaltušiem kokiem Kuršu ielā 11/13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta  atļauja nozāģēt 3 nokaltušus kokus, kas atrodas Kuršu ielas 11/13 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā atrodas 3 nokaltušas gobas.

Atļaut organizēt 3 nokaltušo gobu, kas atrodas Kuršu ielas 11/13 pagalmā, nozāģēšanu.

17.#
Sūdzība par nozāģētiem kokiem
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot nozāģētu koku celmus Tosmarē, Spīdolas ielas galā, meža teritorijā. Iedzīvotāji apgalvo, ka nozāģēti zaļojoši melnalkšņi.

Novērtējot celmus var secināt, ka kokiem ir bijusi stumbra trupe. Viens no kokiem ir bijis bīstami sasvēries. Koks, kura stumbra novirze ir vairāk par 30 grādiem no augšanas ass, uzskatāms par bīstamu. Blakus nozāģētajam celmam aug divi melnalkšņi ar bojātu stumbru, kas arī ir potenciāli bīstami un lietderīgi tos likvidēt.

Nav izslēgts, ka iedzīvotāji runā par citiem nozāģētiem melnalkšņiem, jo teritorija ir pietiekami liela un šajā meža teritorijā iepriekšējos gados ir notikusi nelikumīga koku ciršana.

Apstiprināt faktu, ka nozāģēti jau nokaltuši koki, kas varēja apdraudēt iedzīvotājus.