Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 16. maija sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku apzāģēšanu Krišjāņa Barona ielā 14.
2.Par koku apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 5.
3. Par koku un krūmu izzāģēšanu Ganību ielā 173.
4. Par koku apzāģēšanu pie Kungu ielas 65.
5. Par koku ciršanu Dārza ielā 13.
6. Par liepas nozāģēšanu Strazdu ielā 4.
7. Par kokiem pie Siļķu ielas 13.
8. Atkārtoti par koku ciršanu elektrolīniju izbūvei.
9. Par kokiem Tāšu un Ziemeļu ielas krustojumā.
10. Par vītola nozāģēšanu Spīdolas ielā 23.
11. Par koka nozāģēšanu Invalīdu ielā 5.
12.Par 22 nokaltušu koku nozāģēšanu dārzkopības kooperatīvā
13.Par kļavas un liepas nozāģēšanu Jūrnieku ielā 6.
14.Par 2 vītoliem Celtnieku ielā 5.
15.Par 3 kļavu nozāģēšanu Ausekļa ielā 8.
16.Par 4 koku nozāģēšanu Uliha ielā.
17.Atkārtoti par papeli Esperanto ielā 2/8.
18.Par skābarža zaru apzāģēšanu Klaipēdas ielā 81.
19.Par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 37

1.Par koku apzāģēšanu Krišjāņa Barona ielā 14
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot kokus, jo tie aug tuvu ēkai, bojājot fasādi un jumtu.      

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu ēkai, Dzintaru ielas pusē, aug zirgkastaņa un 2 kļavas, kuras ieteicams likvidēt, jo tās nomāc Liepu ielā augošās Krimas liepas.

Krišjāņa Barona ielas pusē aug 4 kļavas un zirgkastaņa, bet pagalmā aug 2 liepas un 2 bērzi, un tiem ir vajadzīga vainaga kopšana.

1) Atļaut biedrībai organizēt 1 zirgkastaņas un 2 kļavu, kas aug Krišjāņa Barona ielā 14, nozāģēšanu.

2) Atļaut biedrībai organizēt 4 kļavu, 2 liepu un 2 bērzu, kas aug Krišjāņa Barona ielā 14, vainagu kopšanu, piesaistot arboristu.

2.Par koku apzāģēšanu pie Klaipēdas ielas 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts apzāģēt koku, kas aug pie īpašuma Klaipēdas ielā 5, zarus, jo tie bojā mājas fasādi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie mājas aug 6 liepas, kurām vajadzīga vainaga samazināšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt 6 liepu, kas aug pie nama Klaipēdas ielā 5, vainagu samazināšanu 2016./2017. gada rudens/ziemas sezonā.

3.Par koku un krūmu izzāģēšanu Ganību ielā 173
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz izsniegt atļauju izzāģēt tur atrodošos krūmus un kokus, lai sakoptu zemes īpašumu.       

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug augļkoki, tai skaitā Kaukāza plūmes un krūmi, un to ciršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.  

Koku, kuri aug šajā teritorijā, nociršanai nav objektīvi pamatota iemesla.   

1) Neatļaut nozāģēt kokus, kas aug zemesgabalā Ganību ielā 173, jo tam nav objektīva iemesla.

2) Informēt, ka augļkoku un krūmu nozāģēšanai atļauja nav nepieciešama.

4.Par koku apzāģēšanu pie Kungu ielas 65
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz apzāģēt kokus Kungu ielā 65.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kokiem ir vajadzīga vainagu sakopšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" koku, kas aug Kungu ielā 65 apzāģēšanu, iekļaut 2017.gada koku apzāģēšanas plānā.

5.Par koku ciršanu Dārza ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas atrodas uz žoga izbūves robežas, kā arī pārējiem kokiem sakopt vainagus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā pie paša žoga aug kļava un osis. 3 ošiem, liepai un zirgkastaņai ir vajadzīga vainagu samazināšana.

Atļaut organizēt:
1) kļavas un oša, kas aug pie žoga, Dārza ielā 13, nozāģēšanu.

2) 3 ošu, liepas un zirgkastaņas, kas aug Dārza ielā 13, vainaga sakopšanu, piesaistot arboristu.

6.Par liepas nozāģēšanu Strazdu ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt sētas pusē augošo liepu, kā zari aizēno esošos dzīvokļus, kā rezultātā rodas mitrums telpās, kā arī koka saknes bojā mājas pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug liepa, kura ir bijusi galotņota un šobrīd ieteicams veikt vainaga apzāģēšanu. Prasība liepu nozāģēt nav pamatota, jo koks aug pietiekošā attālumā no ēkas.

Atļaut biedrībai organizēt liepas, kas aug Strazdu ielā 4, vainaga samazināšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

7.Par kokiem pie Siļķu ielas 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot kokus Siļķu ielā 13, jo ir saņemta sūdzība, ka koki noēno dzīvokļus.     

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas aug liepas, kuru vainagu kopšana ir veikta 2013.gadā, atkārtota vainagu kopšana plānota pēc 5 gadiem, tas ir 2018.gadā.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" iekļaut koku, kas aug Siļķu ielā, vainagu kopšanu 2018.gada darbu plānā.

8.Atkārtoti par koku ciršanu elektrolīniju izbūvei
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi AS "Sadales tīkls" vēstuli, kurā lūgts pārskatīt komisijas 2016.gada 18.aprīļa protokolu Nr.9, kurā nolemts:

1.Konceptuāli atbalstīt SIA "Elektriķis" izstrādātos projektus "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā" un "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā";

2.Noteikt zaudējumu atlīdzību 63295,03 eiro par 637 koku likvidēšanu objektā "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā", kas iemaksājama Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā;

3.Noteikt zaudējumu atlīdzību 819,57 eiro par 4 priežu likvidāciju objektā "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā", kas iemaksājama Liepājas pilsētas domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā.

AS "Sadales tīkls" informē, ka nevar piekrist šādai nesamērīgai kompensācijai, jo tā ievērojami pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus šo objektu būvniecībai. Tā kā koki atrodas Laboratorijas ielas sarkano līniju robežās, Liepājas pašvaldībai agrāk vai vēlāk tos būs jānocērt. Tāpēc pašvaldība varētu veikt koku ciršanu, atcelt kompensāciju un izlietot nocirstos kokus pēc saviem ieskatiem, lai iegūtu maksimālu labumu pašvaldības budžetā.

Atkārtoti apsekojot izcērtamos kokus Laboratorijas ielā, komisija secina, ka, visticamāk, tuvāko divdesmit gadu laikā, pašvaldība neplānos izbūvēt Laboratorijas ielas posmu (kadastra apzīmējums 1700 002 0634), kas šķērso meža masīvu līdz namam Ģenerāļa Baloža ielā 25. Šobrīd šajā posmā koku ciršana nav lietderīga. Iesakām elektroapgādes tīklu ierīkot pa Ģenerāļa Baloža ielu. Savukārt Laboratorijas ielā, posmā no Ģenerāļa Baloža ielas līdz transformatoram, mazāk koku būtu jāizcērt, ja trasi ierīkotu ielas labajā pusē.

Savukārt Pulkveža Brieža ielā ieteicams izskatīt iespēju  elektrības kabeli ieguldīt ar  caurdures metodi un priedes saglabāt.

Zaudējumu atlīdzības samazināšanu varēs pārskatīt pēc abu projektu korekcijām, kad būs zināms, cik daudz koku būs jālikvidē un cik līdzekļus varēs iegūt, ja tiks organizēta cirsmas izsole.

1.Lūgt AS "Sadales tīkls" pārskatīt plānoto elektroapgādes tīkla trasi projektā "10kV KL izbūve no TP1415 līdz TP1416 Liepājas pilsētā", lai maksimāli samazinātu izcērtamo koku skaitu un projektā "10kV KL pārbūve no TP1426 līdz TP1427 Liepājas pilsētā" izskatīt iespēju saglabāt 4 priedes.

2.Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" mežu meistaram pēc koriģēto projektu saņemšanas aprēķināt izcērtamās koksnes vērtību.

3.Jautājumu skatīt atkārtoti pēc koriģēto projektu saņemšanas.

9.Par kokiem Tāšu un Ziemeļu ielas krustojumā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas domes izpilddirektora Edgara Rāta 2016.gada 26.aprīļa protokolu Nr.353137/2.1.11/353137, kurā tiek uzdots komisijai apsekot Ziemeļu ielas un Tāšu  ielas stūrī augošos kokus un sniegt atzinumu par nepieciešamību tos apzāģēt vai nozāģēt.   

Apstādījumu uzraudzības komisija jau 2016.gada 18.aprīlī (Protokola Nr.9) apsekojusi minēto teritoriju konstatēja, ka teritorijā aug 10 vītoli. Lai noteiktu, kuriem vītoliem ir vajadzīga vainagu samazināšana, bet kurus vajag nozāģēt, tika lūgts Liepājas Valsts tehnikumam pieaicināt arboristu, lai tas izvērtētu 10 vītolu stāvokli un sniegtu rekomendācijas šo koku saglabāšanas lietderībai.

Informēt, ka 10 vītoli, kas aug Tāšu ielas un Ziemeļu ielas stūrī, neatrodas uz pašvaldības zemes, tāpēc koku kopšanas un nozāģēšanas darbi jāorganizē Liepājas Valsts tehnikumam.

10.Par vītola nozāģēšanu Spīdolas ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt vītolu, kas ir daļēji nokaltis, kā arī sakarā ar mājas rekonstrukciju traucē rakšanas darbiem.              

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītols ir nokaltis un bīstams.

Atļaut organizēt vītola, kas aug Spīdolas ielā 23, nozāģēšanu.   

11.Par koka nozāģēšanu Invalīdu ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi garāžu kooperatīva iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt koku pie garāžas Nr.42.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka uz kāpas aug priede, kurai ir daļēji atsegtas saknes, bet koks nav bīstams. Koks ar savu sakņu sistēmu nostiprina kāpu un novērš smilšu kustību.

Neatļaut nozāģēt priedi, kas aug Invalīdu ielā 5, jo tam nav objektīva iemesla.

12.Par 22 nokaltušu koku nozāģēšanu dārzkopības kooperatīvā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas dārzkopības kooperatīva "Gangutskijs" iesniegumu, kurā tiek lūgts nozāģēt dārzkopības teritorijā Atmodas bulvārī augošus 22 kokus, jo tie ir nokaltuši.    

Apsekojot dabā, konstatēts, ka dārzkopības kooperatīvā ir nokaltušas priedes, papeles un novecojuši augļu koki.

Atļaut Liepājas dārzkopības kooperatīva sabiedrībai organizēt 22 nokaltušu koku, kas aug mazdārziņu teritorijā, nozāģēšanu.

13.Par kļavas un liepas nozāģēšanu Jūrnieku ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi īpašnieku biedrības iesniegumu, kurā tiek lūgts izsniegt atļauju kļavas un liepas nozāģēšanai, jo kļava bojā mājas pamatus, bet liepa aizsedz dzīvokļu logus.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka liepa ir nostabota un līdz ar to zaudējusi ainavisko vērtību, bet kļavas stumbrā ir izveidojies dobums, kas koku padara bīstamu.

Atļaut īpašnieku biedrībai organizēt 1 kļavas un 1 liepas, kas aug Jūrnieku ielā 6, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

14.Par 2 vītoliem Celtnieku ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Nekustamā īpašuma pārvalde iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemts dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 5 apsaimniekotāja vēstule ar lūgumu izteikt viedokli par 2 vītolu zaru apzāģēšanu mājas pagalmā.

Apstādījumu uzraudzības komisija 2015.gada 2.novembrī (Protokola Nr.25) apsekojusi 2 vītolus, kas aug Celtnieku ielas 5 pagalmā un konstatējusi, ka kokiem ir iztrupējuši stumbri.

Komisija nolēma atļaut organizēt 2 vītolu, kas aug Celtnieku ielā 5, nozāģēšanu. 2015. gada 2. novembrī izsniegta koku ciršanas atļauja Nr.341596. Atļaujas derīguma termiņš 03.11.2015.-02.11.2016.

Atļaujā izvirzīts nosacījums, ka šo 2 koku ciršana saskaņojama ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem.

Informēt pašvaldības iestādi "Nekustamā īpašuma pārvalde", ka komisija ir atļāvusi likvidēt 2 vītolus, kas aug Celtnieku ielā 5, koku ciršanu saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem un nama apsaimniekotājam izsniegta atļauja Nr.341596 ar derīguma termiņu no 03.11.2015. līdz 02.11.2016.

15.Par 3 papeļu nozāģēšanu Ausekļa ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā informē, ka ir saņemts mājas Ausekļa ielā 8 dzīvokļu īpašnieku kopības 2016. gada 21. aprīļa lēmums, kurā tā ar balsu vairākumu ("Par" 10 no pavisam 14 dzīvokļu īpašniekiem – t.i. 71%) lēmusi par mājas iekšpagalmā augošo 3 papeļu nozāģēšanu.   

Apsekojot dabā, konstatēts, ka 3 papeles aug ļoti tuvu saimniecības ēkai, bojājot tās pamatus.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 3 papeļu, kas aug Ausekļa ielā 8, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku ciršanu.

16.Par 4 koku nozāģēšanu Uliha ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi "Komunālās pārvaldes" vēstuli, kurā lūdz izskatīt jautājumu par 4 liepu nozāģēšanu Uliha – Republikas un Uliha – Indriķa ielu krustojumā.

Apsekojot minētos ielu krustojumus dabā, konstatēts, ka Uliha ielā aug 19.gs. stādītās Holandes liepas, kas veido vēsturisko aleju. Ierosinu, pirms lemt par koku nociršanu Uliha ielas alejā, vispirms izskatīt citus variantus, kā uzlabot satiksmes drošību un pārredzamību, piemēram, uzstādīt spoguļus, organizēt vienvirziena kustību šo ielu posmos, uzstādīt luksoforu.

1) Neatļaut SIA "Komunālā pārvalde" nozāģēt 4 Holandes liepas, kas aug Uliha ielā, saglabājot vēsturisko liepu aleju.  

2) Iesakām izskatīt citus tehniskus risinājumus, kādā veidā uzlabot satiksmes drošību un pārredzamību Uliha – Republikas un Uliha – Indriķa ielu krustojumos.

17.Atkārtoti par papeli Esperanto ielā 2/8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi  Dabas aizsardzības pārvaldes vēstuli, kurā tā informē, ka apsekojot ciršanai paredzēto papeli, kas aug Esperanto ielā 2/8, tika konstatēts, ka koks ir ar augstu vitalitāti bez redzamiem bojājumiem un tuvāko gadu laikā sasniegs dižkoka apmērus. Apsekojot koku pie tā stumbra pamatnes un uz stumbra līdz 1m augstumam tika konstatētas vaboļu izskrejas, kas varētu liecināt par lielā apšu stiklspārņa (Sesia apiformis) vai lielā apšu koksngrauža (Saperda charcharias) klātbūtni kokā. Izskrejas, kas atrodas augstāk no zemes, varētu piederēt zaļajam vītolgrauzim (Aromia moschata), kura ir Latvijā reta suga. Ņemot vērā augstāk minēto Dabas aizsardzības pārvalde pauž viedokli, ka papele Liepājā, Esperanto ielā 2/8 būtu saglabājama, jo tai ir ekoloģiska nozīme, kā arī nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā.

Atkārtoti apsekojot papeli, kas aug Esperanto ielā 2/8, konstatēts, ka kokam nepieciešama vainaga profesionāla kopšana.

Neatļaut SIA "Ceļu projekts" izstrādātajā projektā "Pašapkalpošanās automazgātavas un atkritumu tvertņu nojumes būvniecība un riepu servisa nojaukšana Esperanto ielā 2/8, Liepājā" paredzēt papeles (stumbra diametrs 154 cm), kas aug Esperanto ielā 2/8, likvidēšanu.

18.Par skābarža zaru apzāģēšanu Klaipēdas ielā 81
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi "Liepājas enerģija" lūgumu apsekot liepas, kas aug zemesgabalā Klaipēdas ielā 81, tuvu dižkokam – skābardim.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka  skābardim ir vajadzīga vainaga sakopšana, izzāģējot nokaltušos zarus un vainaga pacelšana.

Lūgt SIA "Komunālā pārvalde" organizēt skābarža, kas aug Klaipēdas ielā 81, vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

19.Par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 37
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgts apsekot priedi, kura ir slima un tāpēc apdraud īpašumu un cilvēkus.

Apsekojot dabā, konstatēts, ka pagalmā aiz žoga aug priede, līdz ar to Apstādījumu uzraudzības komisijai nebija iespēja novērtēt koka stumbru.

Atlikt jautājumu par priedes novērtēšanu, jo Apstādījumu uzraudzības komisija netika mājas sētā, lai novērtētu koka stumbru.