Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes apstādījumu uzraudzības komisijas 2.decembra sēdes protokola izrakstu, ko sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

D A R B A K Ā R T Ī B Ā

1.Par kokiem Sudraba Edžus ielā 17.
2.Par bīstamu vītolu pie Miera ielas 39.
3.Par 3 zirgkastaņu apzāģēšanu Siļķu ielā 22A.
4.Par vītolu zāģēšanu Krūmu ielā 39.
5.Par koku apzāģēšanu Krūmu ielā 24.
6.Par 2 bērzu nozāģēšanu Pulvera ielā 8A.
7.Par papeles nozāģēšanu Dzelzceļnieku ielā 5.
8.Par kokiem pie nama Saules ielā 20.
9.Par vētras nolauztiem kokiem.

1.#
Par kokiem Sudraba Edžus ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot liepu un bērzu, kas aug pie nama Sudraba Edžus ielā 17. Koki apdraud ēkas un traucē auto transporta kustību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzam ir trupes bojāts stumbrs un to lietderīgi nozāģēt, bet liepai nepieciešams sakopt vainagu.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014.gada koku kopšanas plānā bērza, kas aug pie nama Sudraba Edžus ielā 17, nozāģēšanu, bet liepai veikt vainaga kopšanu.

2.#
Par bīstamu vītolu pie Miera ielas 39
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iedzīvotāju telefona zvanu, kurā lūgts apsekot bojātus un bīstamus vītolus, kas aug pie nama Miera ielā 39.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Miera ielā, posmā no Zirņu ielas līdz Dzērves ielai, aug veci vītoli, kuriem nepieciešama vainagu polardēšana. Vītolam, kas aug pie nama Miera ielā 39, ir iztrupējis stumbrs.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” izskatīt iespēju iekļaut vītolu, kas aug Miera ielā, posmā no Zirņu ielas līdz Dzērves ielai, polardēšanu 2014.gada darbu plānā un likvidēt bīstamo vītolu pie nama Miera ielā 39.

3.#
Par 3 zirgkastaņu apzāģēšanu Siļķu ielā 22A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 3 kokus, kas aug zemesgabalā Siļķu ielā 22A.
Iesniegumam pievienots dzīvojamā nama Siļķu ielā 22A kopības lēmums, kur par koku kopšanu nobalsojuši 51,11 % dzīvokļu īpašnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Siļķu ielā 22A aug 3 zirgkastaņas. Kokiem nepieciešams veikt vainagu kopšanu, nozāģējot apakšējos zarus un retināt atsevišķus zarus vainagā. Kokus aizliegts galotņot. Darbu veikšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt 3 zirgkastaņu, kas aug Siļķu ielā 22A, profesionālu vainagu kopšanu.

4.#
Par vītolu zāģēšanu Krūmu ielā 39
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug Krūmu ielā 39 un apdraud garāžas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams likvidēt 5 bīstamus un iztrupējušus vītolus, kuri aug rindā pie garāžām. Pārējiem vītoliem nepieciešama vainagu apzāģēšana.

Atļaut p/a “Nodarbinātības projekti” organizēt 5 iztrupējušu un bīstamu vītolu, kas aug Krūmu ielā 39, nozāģēšanu.

5.#
Par koku apzāģēšanu Krūmu ielā 24
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā nama Krūmu ielā 24 iedzīvotāji lūguši apzāģēt pie nama augošos kokus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Krūmu ielā 24 augošajām trim liepām nepieciešams apzāģēt uz stumbra ataugušās atvases un noīsināt atsevišķus zarus vainagā.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2014.gada darbu plānā 3 liepu, kas aug pie nama Krūmu ielā 24, uz stumbra ataugušo atvašu nozāģēšanu.

6.#
Par 2 bērzu nozāģēšanu Pulvera ielā 8A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 bērzus, kas aug iznomātajā zemesgabalā Pulvera ielā 8A, jo koki traucē cauruļvada izbūvei.

Novērtējot situāciju, konstatēts, ka plānots nocirst 2 bērzus, kuru stumbru diametrs ir 20 cm un 25 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, zaudējumu atlīdzība par 2 bērzu, kas aug Pulvera ielā 8A, ciršanu ir (20 cm + 25 cm) x 1 x 0,8 x 2 x 0,8 = 57,60 LVL + 12,10(PVN 21%) = 69,70LVL (99,17EUR). Zaudējumu atlīdzība jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (A/S SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību par 2 bērzu, kas aug Pulvera ielā 8A, ciršanu Ls 69,70 (99,17 euro).
2.Atļaut nozāģēt 2 bērzus, kas aug Pulvera ielā 8A, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 bērzu ciršanu.

7.#
Par papeles nozāģēšanu Dzelzceļnieku ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli, kas aug Dzelzceļnieku ielas 5 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie pagraba aug 4 piramidālās papeles Italica. Tuvāk mājai augošajai papelei ir iztrupējis stumbrs, koks ir uzskatāms par potenciāli bīstamu.

Nepieciešams samazināt vainaga apjomu arī slīpai papelei, kas aug zemesgabala dienvidu pusē.

1.Atļaut organizēt piramidālās papeles Italica, kas aug Dzelzceļņieku ielā 5, likvidēšanu, darbus saskaņojot ar šī nama dzīvokļu īpašniekiem.
2.Nepiemērot zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šā koka ciršanu.

8.#
Par kokiem pie nama Saules ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt papeles, kas apdraud ēku Saules ielā 20.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka blakus zemesgabalā Cietokšņa ielā 4 aug papeļu grupa. Koki atrodas pietiekamā attālumā no ēkas Saules ielā 20. Apsekojuma laikā nav konstatēti apstākļi, kas norādītu uz to, ka papeles ir bīstamā stāvoklī un rada reālus draudus cilvēku dzīvībai vai īpašumam.

Papeles, kas aug zemesgabalā Cietokšņa ielā 4, nav uzskatāmas par bīstamām, līdz ar to nav pamata to tūlītējai likvidācijai.

9.#
Par vētras nolauztiem kokiem.
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi informāciju no, ka pagājušajā naktī daļēji nolūzusi papele, kas aug starp daudzdzīvokļu namiem Lauku ielā 58 un 60.

Atļaut daļēji nolūzušo papeli likvidēt bez rakstiskas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem, jo koks ir potenciāli bīstams un nav iespējams to saglabāt.