Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 8.maija sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.  

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par kokiem Kungu ielā 4.
2.Par koka nozāģēšanu Pērkones ielā 32.
3.Par kļavu Klaipēdas ielā 65/67.
4.Par 2 koku apzāģēšanu pie Vidusceļa ielā 40.
5.Par ozola nozāģēšanu Dorupes ielā 23.
6.Par papeli Jaunā ielā 19A.
7.Par 2 bērzu apzāģēšanu Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19.
8.Par koku izciršanu 1905.gada ielā 22.
9.Par koku ciršanu Kapsēdes ielā 4.
10.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 9.
11.Atkārtoti par priedi Pulkveža Brieža ielā 20.
12.Atkārtoti par papeli Dzelzceļnieku ielā 5.
13.Par kokiem Kārļa Zāles laukumā 4.
14.Par bērza nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 59.
15.Par vītola nozāģēšanu Vaiņodes ielā.
16.Par 2 ošu nozāģēšanu pie Pērkones ielas 11.
17.Par koku vainagu kopšanu Uliha ielā 44.


1.Par kokiem Kungu ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt un apzāģēt blakus teritorijā augošos kokus, jo viens koks ir nokaltis, bet otra koka zari bojā ēkas jumtu, kas ir Valsts kultūras piemineklis.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Kungu ielā 4 atrodas nokaltusi liepa, bet zirgkastaņai nepieciešams veikt vainaga pacelšanu, nozāģējot zarus, kas atrodas virs ēkas Kungu ielā 6 jumta.

Lūgt Kungu ielas 4 zemesgabala īpašnieku organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas zemesgabalā Kungu ielā 4, nozāģēšanu un zirgkastaņai sakopt vainagu, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

2.Par koka nozāģēšanu Pērkones ielā 32
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju nozāģēt slīpi augošu koku, kas atrodas blakus esošajā pašvaldības īpašumā. Koks ar katru gadu vairāk liecas uz īpašumu Sūnu ielā 30 un apdraud drošību.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka zemesgabalā Pērkones ielā 32, pie Sūnu ielas 30 žoga, aug daļēji nokaltusi kļava, kura uzskatāma par bīstamu.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” organizēt slīpās, daļēji nokaltušās kļavas, kas aug Pērkones ielā 32, pie Sūnu ielas 30 žoga, nozāģēšanu.

3.Par kļavu Klaipēdas ielā 65/67
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kas atrodas iestādes teritorijā, jo kļavai ir bojāts stumbrs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļavai stumbrā ir plaisa, kurā attīstās trupe, daļa vainaga ir nokaltusi un koks atzīstams par bīstamu. Savukārt osis aug pārāk tuvu ēkai. Šobrīd tā saknes ir pacēlušas betona plāksnes, bet sienā veidojas plaisa. Osi ieteicams likvidēt, kamēr ēkai nav nodarīti būtiski bojājumi.

Atļaut Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” organizēt divu potenciāli bīstamu koku (kļava un osis), kas aug Klaipēdas ielā 65/67, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

4.Par 2 koku apzāģēšanu pie Vidusceļa ielā 40
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “SALE and RENT” iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu un zirgkastaņu, kas aug Vidusceļa ielā 40, jo koki aug tuvu ēkai un aizēno logus.

Apsekojot iepriekš minēto adresi dabā, konstatēts, ka koki ir bijuši galotņoti, šobrīd ataugušas atvases.

Atļaut SIA “SALE and RENT” organizēt galotņotās liepas un galotņotās zirgkastaņas, kas aug pie nama Vidusceļa ielā 40, vainagu sakopšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

5.Par ozola nozāģēšanu Dorupes ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt nokaltušu ozolu, kas atrodas Dorupes ielā 23, jo nokaltuši zari krīt sētā un apdraud automašīnu un cilvēku drošību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ozols, kas atrodas Dorupes ielas 23 pagalmā ir nokaltis.

Lūgt nama apsaimniekotājam organizēt nokaltušā ozola, kas atrodas Dorupes ielas 23 pagalmā, nozāģēšanu.

6.Par papeli Jaunā ielā 19A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi telefona zvanu, kurā lūgts nozāģēt papeli, kas aug zemesgabalā starp Jauno ielu, Ganības ielu un Ādu ielu, jo koks ir bīstami slīps uz ielas pusi.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Jaunā ielā 19A, Jaunās ielas malā aug papele. Koka vainags ir kupls un spēcīgs, nav konstatēti stumbra bojājumi.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” veikt papeles, kas aug zemesgabalā Jaunā ielā 19A, regulāru novērošanu.

7.Par 2 bērzu apzāģēšanu Matīsa Gūtmaņa ielā 17/19
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt divus bērzus, kas aug Matīsa Gūtmaņa ielas 17/19 pagalmā.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka pagalmā aug 2 bērzi un pīlādzis. Kokiem ieteicama vainagu sakopšana.

Atļaut organizēt divu bērzu un pīlādža, kas aug Matīsa Gūtmaņa ielas 17/19 pagalmā, vainagu sakopšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

8.Par koku izciršanu 1905.gada ielā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug 1905.gada ielā 22, jo koki traucē atbrīvot zemesgabalu no būvgružiem un atkritumiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā uz uzbēruma aug 3 mazvērtīgas kļavas (sējeņi), viena no kļavām ar trim stumbriem. Zirgkastaņa netraucē zemesgabala sakārtošanai.

Atļaut organizēt 3 kļavu, kas aug zemesgabalā 1905.gada ielā 22, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 3 koku nociršanu.

9.Par koku ciršanu Kapsēdes ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA “WS” iesniegumu, kurā lūgts izsniegt atļauju koku likvidācijai sakarā ar ražošanas ēkas būvniecību Kapsēdes ielā 4. Iesniegumam pievienots ģenerālplāns, kurā atzīmēti 15 likvidējamie koki, kas atrodas Kapsēdes ielā 4.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka likvidēt nepieciešams sešas blīgznas, no kurām viena ir ar trim stumbriem, divas ar diviem stumbriem. Šo blīgznu stumbru  diametri, mērot 1,3 m augstumā no zemes, ir  (16cm + 17 cm + 18 cm), (26 cm + 24 cm), (28 cm + 48 cm), 26 cm, 25 cm un 29 cm. Nocērtami arī seši bērzi ar stumbru diametriem 25 cm, 35 cm, 25 cm, 24 cm, 21 cm un 29 cm, viena papele ar stumbra diametru 22 cm un melnalksnis ar stumbru diametru 28 cm. Pārējiem teritorijā augošajiem kokiem stumbru diametrs nepārsniedz 12 cm. Ieteicams likvidēt arī nokaltušo bērzu, kas atrodas Kapsēdes ielas teritorijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā.

Zaudējumu atlīdzība par iepriekš minēto 14 koku, kas aug zemesgabalā Kapsēdes ielā 4, likvidēšanu ir 748,20 EUR. Pirms būvdarbu un koku ciršanas uzsākšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula par 6 blīgznu (no kurām viena ar trim stumbriem, divas ar diviem stumbriem un trīs ar vienu stumbru) un 1 papeles likvidēšanu:
(16 cm + 17 cm + 18 cm + 26 cm + 24 cm + 28 cm + 48 cm + 26 cm + 25 cm + 29 cm + 22 cm) : 0,702804 x 0,8 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 381,10 EUR.
Zaudējumu aprēķina formula par 6 bērzu likvidēšanu:
(25 cm + 35 cm + 25 cm + 24 cm + 21 cm + 29 cm): 0,702804 x1 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 271,48 EUR.
Zaudējumu aprēķina formula par 1 melnalkšņa likvidēšanu:
28 cm: 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 95,62 EUR.

Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.2.apakšpunkts nosaka, ka koku, kuru celma caurmērs nepārsniedz 20 cm ciršanai nav vajadzīga pašvaldības izsniegta atļauja, bet šo noteikumu 7.punkts nosaka, ka būvniecības dokumentācija darbojas, kā tajā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

Atbalstīt 14 koku (6 blīgznas, 6 bērzi, 1 papele un 1 melnalksnis), kas aug zemesgabalā Kapsēdes ielā 4, nociršanu un noteikt zaudējumu atlīdzību 748,20 EUR par šo koku likvidāciju. Zemesgabala īpašniekam summa iemaksājama Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) pirms būvdarbu uzsākšanas un Liepājas pilsētas Būvvaldē apstiprinātais būvprojekts darbojas kā tajā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

10.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nepiemērot zaudējumu atlīdzību par 3 kļavu, kas aug Vites ielā 9, nociršanu un lūgta atļauja pārējiem teritorijā augošajiem kokiem sakopt vainagus. Iesniegumam pievienota kompensējošo stādījumu skice un augu saraksts.

Pēdējo reizi komisija šo adresi apsekoja 2017.gada 11.aprīlī un nolēma piemērot zemāko iespējamo zaudējumu atlīdzību 178,71 EUR par 3 kļavu nozāģēšanu, jo komisijai nebija informācija par paredzētajiem kompensējošiem apstādījumiem. Šo 3 koku likvidāciju akceptējusi arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, jo koki aug Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (Valsts aizsardzības Nr.7436).

Atļaut organizēt 3 kļavu, kas aug zemesgabalā Vites ielā 9, nociršanu un 3 kļavu vainagu sakopšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

11.Atkārtoti par priedi Pulkveža Brieža ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par priedi, kas aug Pulkveža Brieža ielā 20, kurā norādīts, ka šī koka likvidācija nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Atļaut organizēt slīpas priedes, kas aug Pulkveža Brieža ielā 20 (zemesgabala austrumu pusē), nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

12.Atkārtoti par papeli Dzelzceļnieku ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par papeli, kas aug Dzelzceļnieku ielā 5, kurā norādīts, ka pārvaldes rīcībā nav informācija, ka minētajā kokā būtu konstatētas īpaši aizsargājamas augu un bezmugurkaulnieku sugas, šīs papeles izmēri neatbilst aizsargājama koka statusam, līdz ar to šī koka nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Apsekojot papeli atkārtoti, konstatēts, ka  tās augšanas slīpums ir pārāk liels un koks uzskatāms par bīstamu, jo draud izgāzties.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt papeles, kas aug Dzelzceļnieku ielā 5, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koku ciršanu un sakopt vainagu papelei, kas aug Dzelzceļnieku ielā uz robežas ar īpašumu Dzelzceļnieku iela 5, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

13.Par kokiem Kārļa Zāles laukumā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Kārļa Zāles laukuma 4 mājas vecākā iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu un novērtēt papeli, kas aug pie nama Kārļa Zāles laukumā 4.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka papele, kas atrodas namam austrumu pusē, aug uz neliela uzbēruma un ir sasvērusies uz Skolas ielas pusi. Koku ieteicams nozāģēt. Ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidāciju, jo kvalificējams kā potenciāli bīstams. Pagalmā augošajai liepai veicama vainaga pacelšana un sakopšana, maksimāli saglabājot vainaga dabisko formu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt:
-Papeles, kas aug zemesgabalā Kārļa Zāles laukums 4 (austrumu pusē uz uzbēruma), nozāģēšanu. Šī koka nociršanu saskaņot ar Kārļa Zāles laukums 4 dzīvokļu īpašniekiem.
-Liepas, kas aug zemesgabalā Kārļa Zāles laukums 4 (rietumu pusē, pagalmā), vainaga pacelšanu un  sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

14.Par bērza nozāģēšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 59
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielā 59, jo koks ir satrupējis un bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka privātmājas pagalmā atrodas novecojis bērzs.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Krišjāņa Valdemāra ielā 59, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

15.Par vītola nozāģēšanu Vaiņodes ielā
Apstādījumu uzraudzības komisijai anonīms autors lūdz nozāģēt vecu vītolu, kas aug Vaiņodes ielā, netālu no krustojuma ar Rojas ielu, jo koka zari krīt uz ietves un apdraud gājējus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nav iemesla koku (vītolu puduris) nozāģēt, bet ieteicama vainaga sakopšana, izzāģējot atsevišķus zarus. Nozāģējams blakus augošais un praktiski nokaltušais bērzs.

Lūgt PI “Komunālā pārvalde” iekļaut vītola pudura, kas aug Vaiņodes ielā, netālu no krustojuma ar Rojas ielu, vainaga sakopšanu 2017./2018. gada rudens/ziemas darbu plānā un nozāģēt vītolam blakus augošo, kalstošo bērzu.

16.Par 2 ošu nozāģēšanu pie Pērkones ielas 11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus ošus, kas aug pie īpašuma Pērkones ielā 11, jo koku nokaltušie zari krīt uz automašīnām.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka ošiem ir veikta vainagu retināšana un nav iemesla šo koku nozāģēšanai.

Nav objektīvu iemeslu nozāģēt 2 ošus, kas aug Pērkones ielā pie īpašuma Nr. 11.

17.Par koku vainagu kopšanu Uliha ielā 44
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI “Komunālā pārvalde” lūgumu apsekot kokus, kas aug Uliha ielas 44 pagalmā un izsniegt atļautu koku vainagu sakopšanai.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka vainagi sakopjami 5 liepām un nokarenajam vītolam.

Atļaut PI “Komunālā pārvalde” organizēt 5 liepu un vītola, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 44, vainagu sakopšanu.