Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 6.novembra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par bērza nozāģēšanu Ludviķa ielā 23.
2.Par koku nozāģēšanu Kurzemes ielā 7.
3.Par kļavas nozāģēšanu Uliha ielā 107.
4.Par koku apzāģēšanu Uliha ielā 52.
5.Par kokiem Ventas ielā 6.
6.Par ievas nozāģēšanu Klaipēdas ielā 124.
7.Par bērza nozāģēšanu Daugavas ielā 12.
8.Par kļavas nozāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā 5.
9.Atkārtoti par 2 papeļu nozāģēšanu Muitas ielā 3.
10.Par bebru bojātiem kokiem Cietokšņa ielā 4.
11.Par kokiem Krūmu ielā 24.
12.Par koku vainagu apzāģēšanu Siļķu ielā 22B.
13.Par 2 kokiem Oskara Kalpaka ielā 64.
14.Par papeļu nozāģēšanu Ģenerālā Baloža ielā 39.
15.Par koku apzāģēšanu Sienu ielas 5 pagalmā.
16.Atkārtoti par 2 papelēm Cieceres ielā 49.
17.Atkārtoti par bērzu Lāčplēša ielā 39.
18.Atkārtoti par priedi Baltijas ielā 2.
19.Atkārtoti par kokiem Virssardzes ielā 11.
20.Par 5 bērzu nozāģēšanu Pulvera ielā 33.
21.Atkārtoti par lapegli Ēdoles ielā 22.
22.Par aizlūzušu osi 14.novembra bulvārī.
23.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 8.
24.Par bīstamu papeli Jūrmalas parkā.
25.Par nokaltušiem kokiem Karostā.

1.Par bērza nozāģēšanu Ludviķa ielā 23
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug zemesgabalā Ludviķa ielā 23, jo koka saknes aug ēkas pamatos, bojājot tos un zari liecas virs jumta, piesārņojot ar lapām notekas. Bērza dēļ pagalmā nav iespējams iebraukt ar tehniku, lai veiktu tekņu tīrīšanu un citus remontdarbus. Iesniegumam pievienots Ludviķa ielas 23 mājas iedzīvotāju iesniegums ar dzīvokļu īpašnieku parakstiem.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka bērzs aug ļoti tuvu ēkai un bojā to.

Atļaut organizēt bērza, kas aug zemesgabalā Ludviķa ielā 23, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

2.Par koku nozāģēšanu Kurzemes ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas atrodas zemesgabalā Kurzemes ielā 7, jo tie nodara kaitējumu nekustamajam īpašumam. Lūgta atļauja arī sakopt uz ielas augošo koku vainagus.
Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka tuvu ēkai aug divas liepas (parastā un Holandes liepa), trešā liepa ir "nostabota", aug zemesgabala ziemeļaustrumu pusē, bet ceturtā – ielas pusē pie žoga. Koki ir bijuši galotņoti, šobrīd ataugušas atvases.

Galotņotas liepas nav uzskatāmas par augstvērtīgiem kokiem. Saglabājama Holandes liepa, kas aug pie žoga.

Īpašums atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā – Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs (Valsts aizsardzības Nr.7436) un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība šo koku ciršanas atļauju izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas.

Kurzemes ielā augošo 17 liepu vainagu kopšanu veic Komunālā pārvalde saskaņā ar ielu koku kopšanas plānu.

1.Lūgt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu par 3 galotņotu liepu, kas aug zemesgabalā Kurzemes ielā 7, ciršanu un jautājumu skatīt atkārtoti pēc atzinuma saņemšanas.

2.Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut 2018. gada ielu koku kopšanas plānā 17 liepu, kas aug Kurzemes ielā, vainagu sakopšanu.

3.Par kļavas nozāģēšanu Uliha ielā 107
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt tuvu ēkai augošu kļavu, kas atrodas zemesgabalā Uliha ielā 107, jo tā ir kļuvusi bīstama un draud izgāzties.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka kļava ir ieaugusi ēkas pamatos un bīstami sasvērusies. Kļavai vainagā ir aizlauzti zari.

Atļaut organizēt kļavas, kas aug Uliha ielas 107 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidāciju. Koka nozāģēšanu saskaņot ar nama Uliha ielā 107 dzīvokļu īpašniekiem.

4.Par koku apzāģēšanu Uliha ielā 52
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug zemesgabalā Uliha ielā 52, jo tie apgrūtina satiksmi un darbības pagalmā.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka Rožu ielas malā aug divas liepas, kurām veicama vainagu pacelšana un retināšana, bet pagalmā, ļoti tuvu šķūņiem, aug kļava ar diviem stumbriem. Kokam veicama vainaga sakopšana, bet nākotnē jāvērtē iespēja koku likvidēt, jo nelielā pagalmā lielam kokam nepietiks vietas.

Atļaut organizēt 2 liepu un kļavas, kas aug zemesgabalā Uliha ielas 52, vainagu pacelšanu un sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu - kokkopi.

5.Par kokiem Ventas ielā 6
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bīstamus kokus, kas aug Ventas ielā 6.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka vienai ošlapu kļavai ir nolūzis liels zars (skeletzars), koks ir kļuvis bīstams, ar neaizdzīstošu rētu un tāpēc likvidējams. Vēl pie nama aug 2 ošlapu kļavas un liepa. Šie koki nodrošina dabisku barjeru aizsargājot no transporta radītā trokšņa un piesārņojuma, tāpēc visu koku likvidācija pasliktinātu vides kvalitāti. Nākotnē ieteicams veidot jaunus koku stādījumus, izmantojot neliela izmēra kokus ar kompaktiem vainagiem, piemēram, Zviedrijas pīlādža šķirnes vai vilkābeles.

Atļaut organizēt bojātās ošlapu kļavas, kas aug pie nama Ventas ielā 6, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu, bet divām ošlapu kļavām un liepai veikt profesionālu vainagu kopšanu. Nākotnē plānot jaunus koku stādījumus.

6.Par ievas nozāģēšanu Klaipēdas ielā 124
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt slīpi augošu ievu, kas atrodas pie nama Klaipēdas ielā 124, jo koks ir noliecies pāri ceļam un apdraud iedzīvotājus. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur koka likvidāciju atbalstījuši 53% dzīvokļu īpašnieku. Apsekojot minēto koku, konstatēts, ka ieva iestādīta vai ieaugusi ļoti tuvu ēkas pamatiem, tādēļ aug slīpi, tiecoties pēc gaismas. Koka saknes nespēj noturēt kuplo vainagu, un koks draud izgāzties.

Atļaut organizēt ievas, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Klaipēdas ielā 124, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nozāģēšanu.

7.Par bērza nozāģēšanu Daugavas ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Pērle M" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt daļēji nolūzušu bērzu, kas aug Daugavas ielā 12.

Apsekojot bērzu, secināts, ka koks ir izgāzies un nozāģējams. Ieteicams liepu rindai (6 gab.), kas aug zemesgabalā Daugavas iela 12, veikt vainagu pacelšanu un sakopšanu.

1.Atļaut dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai "Pērle M" organizēt aizlūzušā bērza, kas atrodas Daugavas ielā 12, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

2.Rekomendēt dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai "Pērle M" organizēt 6 liepu rindas, kas atrodas zemesgabalā Daugavas ielā 12 Cieceres ielas pusē, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu – kokkopi.

8.Par kļavas nozāģēšanu Eduarda Veidenbauma ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug zemesgabalā Eduarda Veidenbauma ielā 5, Palmu ielas pusē, jo koks apdraud kaimiņa īpašumu.

Apsekojot koku dabā, konstatēts, ka pie žoga aug liela kalnu kļava, kurai ir nokaltusi viena stumbra daļa. Nozāģējama nokaltusī stumbra daļa.

Atļaut nozāģēt kļavai, kas aug zemesgabalā Eduarda Veidenbauma ielā 5, Palmu ielas pusē, nokaltušo stumbra daļu, darbu veikšanai pieaicināt arboristu, kalnu kļavai veicama profesionāla vainaga sakopšana.
 
9.Atkārtoti par 2 papeļu nozāģēšanu Muitas ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 papeles, kas aug Muitas ielā 3. Iesniegumam pievienots SIA "Arbo Pro" 2017.gada 18.oktobra atzinums par koku stāvokli, kurā norādīts, ka abi koki ir labā stāvoklī. Koku aptuvenais vecums 60 gadi. Iestādīti ļoti tuvu ēkām, kā rezultātā viens koks šobrīd bojā ēkas jumta konstrukciju un sienu, kurā veidojas plaisa. Ieteikta šī koka nozāģēšana. Otram kokam nepieciešama zaru īsināšana, vainaga pacelšana, sauso zaru izzāģēšana un stumbru drošināšana ar 8 tonnu statisko saiti. Pēc vienas papeles nozāģēšanas uz otru papeli palielināsies vēja iedarbība un samazināsies koka noturība. Tāpēc nepieciešama regulāra vainaga kopšana, bet vējainā laikā jāierobežo bērnu pastaigas pagalmā.

Savā iesniegumā pirmsskolas izglītības iestāde "Gailītis" lūdz komisiju vērst uzmanību uz to, ka šie koki atrodas teritorijā, kur uzturas bērni un ka iestādei pastaigas svaigā gaisā jānodrošina jebkuros laika apstākļos. Tādēļ atkārtoti tiek lūgta atļauja šo divu papeļu nozāģēšanai.

Atkārtoti apsekojot papeles, konstatēts, ka koku stumbru apkārtmēri ir 3,41 m un 4,39 m. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikmu, kas nosaka, ka pašvaldības atļauja papeļu, kas sasniegušas un pārsniedz 3 m apkārtmēru, ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 2 papelēm, kas aug Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Gailītis" teritorijā, Muitas ielā 3, un lēmumu pieņemt pēc atzinuma saņemšanas.

10.Par bebru bojātiem kokiem Cietokšņa ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu atkārtoti apsekot kokus, kas aug zemesgabalā Cietokšņa ielā 4, jo to stumbrus turpina grauzt bebrs. Kokiem uz stumbriem ir uzlikti metāla sieti, taču papelēm ir stipri bojāti stumbri, kur ar laiku attīstīsies trupe un koki kļūs bīstami.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bebrs ir sabojājis 3 papeles, kas atrodas minētā zemesgabala dienvidu daļā. Šo koku stumbru aizsardzībai ir uzlikti sieti. Bebrs ir aizgrauzis arī divas papeles, kas aug zemesgabala ziemeļaustrumu pusē pie vārtiem, arī šiem kokiem ir uzlikti sieti stumbru aizsardzībai. Ar sietu aizsargāta arī Ķīnas papele. Sieti nav uzlikti zemesgabalā augošajiem bērziem, kļavai un liepai. Ieteicams likvidēt arī osi, kas aug pie vārtiem, jo koks ir nomākts, aug lielās papeles ēnā.

Lūgt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" organizēt 5 bebru bojāto papeļu un oša, kas aug zemesgabalā Cietokšņa ielā 4, nozāģēšanu, bet bebru nebojātiem kokiem – bērziem, kļavai un liepai – uzlikt metāla sietus stumbru aizsardzībai.

11.Par kokiem Krūmu ielā 24
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgts izvērtēt iespēju nozāģēt 2 kokus, kas aug Krūmu ielā 24, jo bērza saknes bojā kanalizācijas aku un ēkas pamatus, bet liepai ir iztrupējis stumbrs. Iesniegumam nav pievienots dzīvokļu īpašnieku lēmums par bērza un liepas nozāģēšanu, kur koku likvidāciju atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka bērzs iestādīts tuvu ēkai, sakņu sistēma izcilājusi betona segumu pie ieejas. Savukārt liepa ir bijusi galotņota, ar bojātu un iztrupējušu stumbru, apaugusi ar vīteņaugiem.

Savukārt Komunālā pārvalde saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju sakopt vainagus kokiem, kas aug Krūmu ielā pie namiem Nr.24 un 24A.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Krūmu ielā 24 aug 3 liepas, kurām veikta vainagu pacelšana, bet pie nama Krūmu ielā 24A aug 2 liepas, kuras ir nostabotas, veikta patvaļīga koku zāģēšana. Šobrīd kokiem nav nepieciešama vainagu apzāģēšana. Ielas koku kopšanu organizē PI "Komunālā pārvalde" saskaņā ar Liepājas pilsētas apstādījumu koncepciju 2016.–2019. gadam un ņemot vērā koku kopšanai pieejamo finansējumu.

1.Atļaut organizēt galotņotās liepas un bērza, kas aug Krūmu ielas 24 pagalmā, nozāģēšanu, nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidēšanu. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 2 koku likvidēšanu.

2.Informēt, ka liepām, kas aug pie namiem Krūmu ielā 24 un 24A, tūlītēja vainagu kopšana nav nepieciešama. Komunālā pārvalde šo koku kopšanu veic saskaņā ar ielu koku kopšanas plānu. Krūmu ielas koku kopšana plānota 2018./2019. gadu rudens/ziemas periodā.

12.Par koku vainagu apzāģēšanu Siļķu ielā 22B
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu apsekot kokus, kas aug Siļķu ielā un aizsedz laternas.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Siļķu ielā 22B aug vītols, kura vainags aizsedz laternu, kas atrodas iekškvartāla ielas malā. Vītols ir ar iztrupējušu stumbru. Zemesgabala īpašnieks ir AS "Latvijas gāze".

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" 2018. gadā organizēt vītola, kas aug zemesgabalā Siļķu ielā 22B, vainaga polardēšanu, lai uzlabotu ielas izgaismošanu.

13.Par 2 kokiem Oskara Kalpaka ielā 64
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt tuvu ēkai Oskara Kalpaka ielā 64 augošu koku un apzāģēt šā nama pagalmā augošo koku. Dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka likvidāciju nav iesniegts.

Apsekojot situāciju dabā, konstatēts, ka tuvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai aug galotņota liepa ar bojātu stumbru, bet nedaudz tālāk aug liela papele. Papelei augsnes virspusē redzamas saknes, kas var liecināt, ka koks var izgāzties. Gan nama ziemeļu pusē, gan dienvidu pusē aug koki, kuriem ieteicama vainagu sakopšana.

1.Atļaut organizēt galotņotās liepas, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 64, nozāģēšanu un pārējo zemesgabalā augošo koku vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu. Pirms liepas ciršanas atļaujas saņemšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu, kur liepas nozāģēšanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

2.Rekomendēt ieteikt Oskara Kalpaka ielas 64 dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt lielās papeles, kas aug pie nama Oskara Kalpaka ielā 64, rietumu pusē, nozāģēšanu.

14.Par papeļu nozāģēšanu Ģenerālā Baloža ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt mājas Ģenerāļa Baloža ielā 39 pagalmā augošās papeles, jo koki ir novecojuši, bojā celiņu segumu un noēno dzīvokļus. Vēstulei pievienots iedzīvotāju iesniegums (parakstījuši 14 dzīvokļu īpašnieki), kurā apsaimniekotājam lūgts nozāģēt 3 papeles, kas aug pie mājas Ģenerāļa Baloža ielā 39, jo koki ir izpuvuši, atrodas priekšā logiem, kā dēļ dzīvokļos jādedzina gaisma. Kā arī lūgts apzāģēt zarus kokiem, kas aug aiz mājas. Pievienoto iesniegumu nav parakstījis vairākums šā nama dzīvokļu īpašnieku, līdz ar to pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur vairākums dzīvokļu īpašnieku atbalsta koku ciršanu Ģenerāļa Baloža ielā 39.

18. septembra komisijas sēdē tika izskatīts iedzīvotāja iesniegums, kurā tika izteikta "pret" nostāja koku ciršanai šajā adresē.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka nama dienvidu pusē aug 5 novecojušas papeles un dažādi koki un krūmi. Dabā grūti nosakāma zemesgabala robeža, līdz ar to komisija nevar ieteikt precīzu koku skaitu, kuriem nepieciešama vainagu kopšana.

Atļaut organizēt 5 papeļu, kas aug zemesgabalā Ģenerāļa Baloža ielā 39 nama dienvidu pusē, nozāģēšanu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šo koku nociršanu, bet pārējiem zemesgabalā augošajiem kokiem veicama vainagu kopšana, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

15.Par koku apzāģēšanu Siena ielas 5 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Siena ielas 5 pagalmā.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka pagalmā aug 2 liepas. Kokiem veicama profesionāla vainagu sakopšana, jo līdz šim kokiem vainagi zāģēti neprofesionāli.

Atļaut organizēt divu liepu, kas atrodas Siena ielas 5 pagalmā, vainagu sakopšanu, darbu veikšanu uzticot arboristam.

16.Atkārtoti par 2 papelēm Cieceres ielā 49
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi arborista atzinumu par divām papelēm, kas aug Cieceres ielā 49. Atzinumā norādīts, ka Kanādas papeļu (Populus x canadensis) hibrīdi, kas aug Cieceres ielā 49, ir labā stāvoklī, aptuveni 60 gadu veci. Iestādīti neievērojot šo koku raksturīgās īpašības, ļoti tuvu brauktuvei. Kokiem nepieciešama vainagu kopšana un masīvie zari stiprināmi ar dinamiskajām saitēm. Pēc koku vainagu kopšanas nepieciešama atkārtota koku drošības izvērtēšana. Tāpat atkārtota koku drošības izvērtēšana nepieciešama, ja iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var ietekmēt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 17,2 m/s, lokāla virpuļvētra, ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens bojājumi, pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniska vai ķīmiska sakņu, stumbra vai skeletzaru bojāšana, tai skaitā nepareizi kopšanas pasākumi. Koku stāvokļa novērtēšanu un monitoringu var veikt sertificēts arborists.

Atkārtoti apsekojot papeles, kas aug Cieceres ielā 49, konstatēts, ka viennozīmīgi nav iespējams noteikt, vai koki atrodas zemesgabalā Cieceres ielā 49 vai Cieceres ielas sarkanajās līnijās. Zem papelēm aug liepa, kas ir nomākta un nīkuļo, to ieteicams nozāģēt.

Lūgt Komunālo pārvaldi iekļaut 2 Kanādas papeļu, kas aug Cieceres ielā uz robežas ar īpašumu Cieceres iela 49, vainagu kopšanu 2018./2019. gada rudens/ziemas darbu plānā.

17.Atkārtoti par bērzu Lāčplēša ielā 39
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi arborista atzinumu par bērzu, kas aug Lāčplēša ielā 39. Atzinumā norādīts, ka āra bērzs (Betula pendula), kas aug Lāčplēša ielas 39 pagalmā, ir labā stāvoklī, aptuveni 80 – 90 gadus vecs. Iestādīts neievērojot bērziem raksturīgās īpašības, ļoti tuvu ēkai. Kokam nepieciešama vainaga retināšana, atsevišķu zaru īsināšana un dinamiskās saites uzlikšana starp abām galotnēm. Pēc vainaga kopšanas nepieciešama atkārtota koka drošības izvērtēšana.

Tāpat atkārtota drošības izvērtēšana nepieciešama, ja iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var ietekmēt bērza drošību: vēja ātrums lielāks par 17,2 m/s, lokāla virpuļvētra, ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens bojājumi, pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniska vai ķīmiska sakņu, stumbra vai skeletzaru bojāšana, tai skaitā nepareizi kopšanas pasākumi. Bērza stāvokļa novērtēšanu un monitoringu var veikt sertificēts arborists.

Atkārtoti apsekojot bērzu, kas aug Lāčplēša ielas 39 pagalmā, konstatēts, ka koka stumbrs atrodas ap 1,8 m no kanalizācijas akas, bet saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, kas nosaka, ka, lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību, ir noteikta aizsargjosla 3m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. Aizsargjoslās koki nevar atrasties.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Lāčplēša ielas 39 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu. Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā iesniegt šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmumu, kur bērza nociršanu atbalstījis vairākums dzīvokļu īpašnieku.

18.Atkārtoti par priedi Baltijas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par priedi, kas aug Baltijas ielā 2. Atzinumā norādīts, ka priedes, kas aug Baltijas ielā 2, nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu, kas nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzība par šo priedi (stumbra diametrs 57 cm) ir 259,53 EUR. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:
57 cm: 0,702804 x 2 x 1 x 2 x 0,8 x 1 = 259,53

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 259,53 eiro par priedes, kas aug zemesgabalā Baltijas ielā 2, nociršanu.

2.Atļaut garāžu kooperatīvajai sabiedrībai "Auto varavīksne" organizēt priedes, kas aug Baltijas ielā 2 nozāģēšanu, pirms koka ciršanas Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (AS SEB banka, konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksāt zaudējumu atlīdzību 259,53 eiro un saņemt koka ciršanas atļauju.

19.Atkārtoti par kokiem Virssardzes ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par 14 priedēm un 28 melnalkšņiem, kas aug Virssardzes ielā 11 un ir sasnieguši vai pārsniedz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" norādītos parametrus. Atzinumā norādīts, ka šo 42 koku nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Komisijā 2017.gada 17.oktobrī SIA "LVCT" ir iesniedzis jaunu iesniegumu par objekta "JM Properties ražošanas ēkas Virssardzes iela 11, Liepāja" būvniecību, kurā norādīts, ka pasūtītājs ir mainījis stādījumu risinājumu, jo tuvākā nākotnē zemesgabalā plāno vēl apbūvi, tāpēc koku stādījumu apjoms ir samazināts. Komisija lūgta noteikt zaudējumu atlīdzība par izcērtamiem kokiem, bet, ja pasūtītājs izvēlēsies kompensēt izcirstos kokus ar jauniem stādījumiem, norādīt cik un kādus kokus un kurā vietā pilsētā jāiestāda. Saskaņā ar šim iesniegumam pievienoto plānu Virssardzes ielā 11 paredzēts iestādīt 7 parastās kļavas – šķirni ‘Globosum’, 1 parasto kļavu – šķirne ‘Royal Red’, 2 sarkanos ozolus un 12 Ficera kadiķus – šķirni ‘Gold Star’. Izcērtamo koku skaits nemainās, pavisam likvidēt plānots 288 kokus, no tiem 62 koki ir ar celma diametru līdz 20 cm. Vēl plānots likvidēt 33 bērzus ar stumbra diametru no 21 cm līdz 50 cm, 13 baltalkšņus ar stumbru diametriem no 21 cm līdz 33 cm, 7 apses ar stumbru diametriem no 22 cm līdz 26 cm, 85 melnalkšņus ar stumbra diametriem no 21 cm līdz 62 cm, 83 priedes ar stumbru diametriem no 26 cm līdz 65 cm, 2 papeles ar stumbru diametriem 52 cm un 48 cm, 2 kļavas ar stumbru diametriem 24 cm un 35 cm un 1 blīgznu ar stumbra diametru 28 cm.

Komisijā 2017.gada 6.novembrī iesniegta arī SIA "JM Properties" vēstule Nr.1.1-5.1/17-6, kurā norādīts, ka uzņēmums apņemas iestādīt kompensējošos stādījumus, 50 dižskābaržus vai līdzvērtīgus kokus, jebkurā vietā Liepājas pilsētā. Kompensējošie stādījumi tiks ierīkoti līdz ražotnes nodošanai ekspluatācijā pēc pašvaldības norādījumiem. Būvniecības procesa laikā tiks precizēti arī nepieciešamie apzaļumošanas stādījumi uz zemesgabala robežas ar 3.pamatskolu, lai veidotu dabīgu robežšķirtni starp ražošanas ēkām un skolas teritoriju. Cik iespējams, tiks saglabāti zemesgabalā esošie koki.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"  7.punktu, kas nosaka, ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki, Būvvaldes izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju. Koku ciršanu atļauts uzsākt, ja būvatļaujā ir izdarīta atzīme par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi.

Konceptuāli atbalstīt 288 koku nociršanu, kas paredzēta būvprojektā "SIA "JM Properties" ražošanas ēkas Virssardzes iela 11, Liepāja".

20.Par 5 bērzu nozāģēšanu Pulvera ielā 33
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi LSEZ SIA "DG Termināls" vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt 5 kokus, kas aug Pulvera ielā 33, jo 30.oktobrī spēcīgais vējš nolauza vienu bērzu, kas aug uzņēmuma teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma, bet minētajā vietā aug vēl 5 bērzi, kas var radīt bīstamas situācijas nākotnē. Nozāģēto koku vietā tiks iestādīti jauni koki.

Apsekojot teritoriju, konstatēts, ka bērzi ir sasnieguši savu bioloģisko vecumu, to vainagā ir vēja slotas, kuras rodas, ja koku inficējusi parazītiskā sēne Taphrina betulina.

Atļaut LSEZ SIA "DG Termināls" organizēt 5 bērzu, kas aug Pulvera ielā 33, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu.

21.Atkārtoti par lapegli Ēdoles ielā 22
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi arborista atzinumu par lapegli, kas aug Ēdoles ielā 22. Atzinumā norādīts, ka Eiropas lapegle (Larix decidua), kas aug 4 m no mājas Ēdoles ielā 22, ir labā stāvoklī. Lapegles aptuvenais vecums ir 35 – 40 gadi. Stumbra apkārtmērs 1,98 m. Iestādīta tuvu ēkai, neievērojot koka raksturīgās īpašības. Koka drošība laika gaitā mainās. Tāpat atkārtota drošības izvērtēšana nepieciešama, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi: vēja ātrums lielāks par 17,2 m/s, lokāla virpuļvētra, ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens bojājumi, pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniska vai ķīmiska sakņu, stumbra vai skeletzaru bojāšana, tai skaitā nepareizi kopšanas pasākumi. Lapegles stāvokļa novērtēšanu un monitoringu var veikt sertificēts arborists.

Atkārtoti izskatot jautājumu par lapegli, kas aug pie nama Ēdoles ielā 22, secināts, ka nav nepieciešama tūlītēja koka likvidācija. Eksperta atzinumā nav norādīti pasākumi, kas šobrīd veicami lapegles vainaga kopšanai.

Neatļaut nozāģēt lapegli, kas aug Ēdoles ielā 22. Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos.

22.Par aizlūzušu osi 14.novembra bulvārī
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Komunālās pārvaldes lūgumu atļaut nozāģēt bīstamu koku, kas atrodas 14. novembra bulvārī. Apsekojot minēto koku dabā, konstatēts, ka ielas malā atrodas daļēji izgāzies osis, kurš iekritis blakus augošā koka vainagā.

Lūgt PA "Nodarbinātības projekti" organizēt  izgāzties draudošā oša, kas atrodas 14. novembra bulvārī, nozāģēšanu.

23.Atkārtoti par kokiem Vites ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas atzinumu par kļavas, kas aug Vites ielā 8. Atzinumā norādīts, ka atļauts veikt parastās kļavas nociršanu iesniedzēja prasījumā norādītajā īpašumā Vites ielā 8, Liepājā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu, kas nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzība par šo kļavu (stumbra diametrs 79 cm) ir 89,93 eiro. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā.

Zaudējumu atlīdzība noteikta pēc formulas:  
79 cm: 0,702804 x 2 x 0,1 x 2 x 2 x 1 = 89,93

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 89,93 eiro par kļavas, kas aug zemesgabalā Vites ielā 8, nociršanu.

2.Atļaut SIA "O&OBT" organizēt vienas kļavas, kas aug Vites ielā 8 nozāģēšanu, pirms koka ciršanas Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā iemaksāt zaudējumu atlīdzību 89,93 eiro un saņemt koka ciršanas atļauju.

24.Par bīstamu papeli Jūrmalas parkā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Komunālās pārvaldeslūgumu atļaut nozāģēt bīstamu koku, kas atrodas Jūrmalas parka teritorijā, pie Peldu ielas.         

Apsekojot minēto koku dabā, konstatēts, ka Peldu ielas malā atrodas papele, kurai nolūzis liels zars un stumbrā izveidojusies rēta, kurā attīstās trupe.

Komisijas izbraukuma sēdes laikā konstatēts, ka nozāģējams 1 daļēji nokaltis bērzs, kas atrodas Spīķeru ielā, bet liepai, kas aug Jūras ielā, pie automašīnu stāvlaukuma, nozāģējams aizlauztais zars.

Lūgt Komunālo pārvaldi organizēt  bīstamās papeles, kas atrodas Jūrmalas parka teritorijā, Peldu ielas malā un kalstošā bērza, kas atrodas Spīķeru ielā, pie žoga, nozāģēšanu, bet liepai, kas aug Jūras ielā, pie automašīnu stāvlaukuma, sakopt vainagu, nozāģējot aizlauzto zaru.

25.Par nokaltušiem kokiem Karostā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PA "Nodarbinātības projekti" (turpmāk – aģentūra) vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušos kokus, kas atrodas aģentūras apsaimniekošanā esošajās teritorijās:
- Turaidas ielas un Kristiāna Dāla ielas stūrī – viena nokaltusi priede;
- Zemgales ielā, pretī manēžai, – viena nokaltusi zirgkastaņa;
- Atmodas bulvārī, aiz LMT sakaru torņa, – trīs nokaltušas zirgkastaņas;
- Kristiāna Dāla ielas un Invalīdu ielas krustojumā – viena bīstama papele.

Apsekojot minēto koku dabā, konstatēts, ka koki ir nokaltuši un likvidējami, lai novērstu bīstamību.

Ierosinu izsniegt atļauju arī bīstamo koku izzāģēšanai, kas atrodas suņu pastaigu laukumā Zvejnieku alejā 11A. Vējā nolūzuši vai izgāzušies 6 vītoli, 2 papeles un 1 liepa.

Atļaut PA "Nodarbinātības projekti" organizēt  nokaltušo un bīstamo koku nozāģēšanu, kas atrodas aģentūras apsaimniekošanā esošajās teritorijās:
- Turaidas ielas un Kristiāna Dāla ielas stūrī  – viena nokaltusi priede;
- Zemgales ielā, pretī manēžai, – viena nokaltusi zirgkastaņa;
- Atmodas bulvārī, aiz LMT sakaru torņa, – trīs nokaltušas zirgkastaņas;
- Kristiāna Dāla ielas un Invalīdu ielas krustojumā – viena bīstama papele;
- Zvejnieku alejā 11A (suņu pastaigu laukumā) – 6 vītolus, 2 papeles un 1 liepu.