Lai turpinātu attīstīt Zirgu salu, kā arī veicinātu uzņēmējdarbību un sekmētu tūristu piesaisti, pašvaldība izsludinājusi zemes nomas tiesību izsoli uz zemesgabala Zirgu salā 2 daļu 482 kvadrātmetru platībā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Zemesgabala lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – apkalpes un kafejnīcas ēkas ar terasi otrajā stāvā un terasi uz zemes, kā arī gājēju celiņu un koka laipas uzstādīšana.

Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Zirgu salā 2, Liepājā, saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas Dabas teritorijā (DT– ~95,1%), Līnijbūvju izbūves teritorijā (S– ~3,6%) un Ūdeņu teritorijā (Ū– ~1,3%). Dabas teritorijā ir atļauta izmantošana, kas saistīta ar mežsaimniecību, pasīvo un aktīvo brīvdabas atpūtu un dabas aizsardzību. Pie autostāvvietām atļauts izvietot būves tūristu un atpūtnieku apkalpošanai, piemēram, sporta inventāra nomas punktu, tirdzniecības vai kafejnīcas paviljonu.

Pieteikumu izsolei var iesniegt Liepājā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "Nekustamā īpašuma pārvalde" (Peldu ielā 5, Liepājā, LV–3400) līdz 2020. gada 30. oktobra plkst. 16.00.

Līdz pieteikuma iesniegšanai, izsoles dalībniekam jāiemaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Nekustamā īpašuma pārvalde", adrese: Peldu iela 5, Liepāja, reģistrācijas Nr.90002066769, AS "SEB Banka", UNLALV2X, kontā: LV12UNLA0050007588848, subkonts 7540007500, izsoles nodrošinājumu 200 eiro apmērā, maksājumā norādot mērķi "Nekustamā īpašuma Zirgu salā 2 zemes nomas tiesības izsoles nodrošinājums".

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv, sadaļā Iepirkumi un izsoles.

Papildu informācija: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde", e-pasts: iveta.gulbe@liepaja.lv, tālr. 26451922