Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 24.maija sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.       

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par 3 koku nozāģēšanu Peldu ielā 40 un 42.
2.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Sporta ielā 9.
3.Par kļavu Ausekļa ielā 9.
4.Par koka nozāģēšanu 1905.gada ielā 20.
5.Par koku izciršanu Oskara Kalpaka ielā 30.
6.Par lapegles nozāģēšanu Noliktavas ielā 7.
7.Par koku Ventspils ielā 56.
8.Par bērza nozāģēšanu Tirgoņu ielā 17.
9.Par nokaltušu koku Pļavu ielā 103.
10.Par ozola nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 5.
11.Par bērza nozāģēšanu Kviešu ielā 23A.
12.Par koku vainagu sakopšanu Dzintaru ielā 21.
13.Atkārtoti par zirgkastaņu Zemgales ielā 4.
14.Par 4 liepu nozāģēšanu Brīvības ielā 9.

1.Par 3 koku nozāģēšanu Peldu ielā 40 un 42
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 liepas un kļavu, kas aug Peldu ielā 40 un 42, jo koki bojā ēku pamatus. Iesniegumam pievienots šī nama dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā nolemts lūgt nama apsaimniekotājam noorganizēt 2 liepu un kļavas nozāģēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Peldu ielā 40 atrodas liepa ar diviem stumbriem un kļava, bet zemesgabalā Peldu ielā 42 atrodas liepa ar diviem stumbriem.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt liepas ar diviem stumbriem un kļavas, kas aug zemesgabalā Peldu ielā 40, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidāciju. Liepas, kas aug Peldu lielā 42, likvidēšanai nepieciešams rakstisks saskaņojums ar zemes īpašnieku.

2.Par nokaltuša koka nozāģēšanu Sporta ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja vēstuli, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu koku, kas atrodas Sporta ielā 9.

Apsekojot adresi dabā, konstatēts, ka Sporta ielas 9 pagalmā atrodas nokaltusi goba.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt nokaltušā koka, kas atrodas Sporta ielas 9 pagalmā, nozāģēšanu.

3.Par kļavu Ausekļa ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kas atrodas Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas teritorijā, jo kļavai ir bojāts stumbrs un viens zars draud uzgāzties kaimiņmājas garāžām un šķūnīšiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  skolas pagalmā aug liela kļava ar stumbra apkārtmēru 3,38 m, kurai ieteicams veikt vainaga sakopšanu un lielo zaru nostiprināšanu.

Lūgt Liepājas Valsts 1. ģimnāziju organizēt kļavas, kas aug Ausekļa ielas 9 pagalmā, vainaga sakopšanu un nostiprināšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

4.Par koka nozāģēšanu 1905. gada ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug 1905. gada ielā 20, jo koks ieaudzis ēkas pamatos.

Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka pīlādzi, kas aug pagalmā, cieši pie ēkas sienas, nepieciešams nozāģēt.

Atļaut organizēt pīlādža, kas aug 1905. gada ielas 20 pagalmā, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

5.Par koku izciršanu Oskara Kalpaka ielā 30
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts novērtēt koku, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 30, nociršanas iespējas, jo plānota būvniecība. Iesniegumam nav pievienots būvprojekts. Īpašnieks vēlas noskaidrot zaudējumu atlīdzības apmēru par šo koku likvidēšanu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 30 aug viens osis ar stumbra diametru 40 cm, divas vienstumbra kļavas ar stumbru diametriem 25 cm un 40 cm, trīsstumbra kļava ar stumbru diametriem 30 cm, 20 cm un 16 cm un divstumbru kļava ar stumbru diametriem 29 cm un 28 cm, divi bērzi ar stumbru diametriem 33 cm un 31 cm, divstumbru apses ar stumbru diametriem 25 cm + 23cm, viena apse ar stumbra diametru 38 cm un viens pīlādzis ar stumbra diametru 16 cm. Viens koks ir nokaltis. Zaudējumu atlīdzība par šo 10 koku likvidāciju ir 1032,67 EUR.

Zaudējumu aprēķina formula par oša un 4 kļavu likvidēšanu:
(40 +25+40+30+20+16+29+28) : 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 778,60 EUR.

Zaudējumu aprēķina formula par 2 bērzu un pīlādža likvidēšanu:
(33+31+16):0,702804x 1 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 136,60 EUR.

Zaudējumu aprēķina formula par 2 apšu likvidēšanu:
(38+25+23):0,702804x 0,8 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 117,47 EUR.
Informēt, ka zaudējumu atlīdzība par 10 koku, kas aug zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 30, likvidēšanu, saistībā ar plānoto būvniecību ir 1032,67 EUR.

6.Par lapegles nozāģēšanu Noliktavas ielā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt lapegli, kas aug zemesgabalā Noliktavas ielā 7, jo koks iestādīts pārāk tuvu ēkām un traucē arī izbūvēt jaunu žogu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka lapeglei ir daudz nokaltušu zaru un koks atrodas vietā, kur paredzēti vārti.

Atļaut organizēt lapegles, kas aug Noliktavas ielā 7, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

7.Par koku Ventspils ielā 56
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgts apsekot koku, kas aug dzīvojamai mājai Ventspils ielā 56 piesaistītajā zemesgabalā uz robežas ar pašvaldības zemesgabalu, jo koka sumbrā ir plaisa un koks var būt bīstams.

Apsekojot minēto koku, konstatēts, ka ošlapu kļavai, kas aptuveni pusmetru no zemes sadalās trīs resnos stumbros, ir izveidojusies plaisa un tās stumbrā attīstījusies trupe. Drošības apsvērumu dēļ koku ieteicams nozāģēt.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt ošlapu kļavas, kas aug Ventspils ielā 56 uz robežas ar pašvaldības zemesgabalu, nozāģēšanu, darbus saskaņojot ar Ventspils ielas 56 dzīvokļu īpašniekiem.

8.Par bērza nozāģēšanu Tirgoņu ielā 17
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Kokile" iesniegumu, kurā lūgts izskatīt iespēju likvidēt bērzu, kas aug Tirgoņu ielas 17 pagalmā, jo paredzēta teritorijas labiekārtošana. Iesniegumam pievienota labiekārtojuma skice, kurā atzīmēts likvidējamais koks.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug divas kalnu kļavas un divi bērzi. Likvidēt paredzēts nomāktu un mazvērtīgu bērzu.

Atbalstīt SIA "Kokile" izstrādāto labiekārtojuma projektu Tirgoņu ielā 17, Liepājā, kur paredzēta viena koka (bērzs) likvidācija un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

9.Par nokaltušu koku Pļavu ielā 103
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi vēstuli, kurā norādīts, ka pie īpašuma Pļavu ielā 103 atrodas nokaltis koks.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka ielas teritorijā atrodas galotņota liepa, kas ir nokaltusi.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušā koka, kas atrodas pie īpašuma Pļavu ielā 103, nozāģēšanu.

10.Par ozola nozāģēšanu Mirdzas Ķempes ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta  atļauja nozāģēt ozolu, kas aug Mirdzas Ķempes ielā 5, jo koks aizēno dzīvokļus un zari sitas logos. Iesniegumam pievienota vēstules kopija, kurā četri dzīvokļu īpašnieki  lūdz apsaimniekotājam nozāģēt ozolu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka aptuveni metru no ēkas aug ozols, kurš augstumā sniedzas līdz piektajam stāvam. Koka zari bojā balkonus un sitas logos.

Atļauju šī koka ciršanai var saņemt, ja ozola nozāģēšanu atbalsta vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt ozola, kas aug Mirdzas Ķempes ielā 5, nozāģēšanu, pirms koka ciršanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt Mirdzas Ķempes ielas 5 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par ozola nociršanu, kur koka ciršanu atbalsta vairākums īpašnieku un saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Par bērza nozāģēšanu Kviešu ielā 23A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā norādīts, ka sakarā ar mājas būvniecību zemesgabalā Kviešu ielā 23A, nepieciešams nozāģēt vienu bērzu. Iesniegumam nav pievienots mājas būvniecības plāns.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā aug bērzs ar stumbra diametru 42 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā.

Zaudējumu atlīdzība par bērza, kas aug zemesgabalā Kviešu ielā 23A, likvidēšanu ir  71,71 EUR. Pirms būvdarbu un koku ciršanas uzsākšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula par bērza likvidēšanu:
42: 0,702804 x 1 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 71,71 EUR.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 71,71 EUR par bērza, kas aug zemesgabalā Kviešu ielā 23A, likvidēšanu.

2.Atļaut organizēt bērza, kas aug Kviešu ielā 23A, likvidēšanu, iepriekš samaksājot zaudējumu atlīdzību 71,71 EUR un koka likvidāciju paredzot būvprojektā.

12.Par koku vainagu sakopšanu Dzintaru ielā 21
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Dzintaru nams" mājas vacākā iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagus kokiem, kas aug Dzintaru ielā 21.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu nama aug galotņotas liepas, kurām ilgstoši nav kopti vainagi. Viena no liepām gandrīz nokaltusi.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Dzintaru nams" organizēt kalstošās liepas, kas aug Dzintaru ielā 21, nozāģēšanu un blakus augošās liepas vainaga sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

13.Atkārtoti par kokiem Zemgales ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par zirgkastaņu ar stumbra apkārtmēru 2,10 m, kas aug Zemgales ielā 4. Atzinumā norādīts, ka šīs zirgkastaņas nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Atgādinu, ka š.g. 24.aprīlī komisija akceptēja LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" plānoto 11 koku (6 bērzu, 2 melnalkšņu, 1 liepas, 1 apses un 1 priedes), kas aug Zemgales ielā 4 un traucē žoga izbūvei, likvidēšanu, bet zirgkastaņas likvidēšana bija jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Pārējiem teritorijā augošajiem kokiem ieteicama profesionāla vainagu sakopšana.

Žoga izbūves trasē aug seši bērzi ar stumbra diametriem 19 cm, 24 cm, 19 cm, 18 cm, 19 cm un 25 cm, divi melnalkšņi ar stumbra diametriem 25 cm un 22 cm, viena liepa ar stumbra diametru 29 cm, viena apse ar stumbra diametru 22 cm, viena priede ar stumbra diametru 18 cm un viena zirgkastaņa ar stumbra diametru 67 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā.

Zaudējumu atlīdzība par 12 koku, kas aug zemesgabalā Zemgales ielā 4 un traucē žoga būvniecībai, likvidēšanu ir 791,57 EUR. Pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula par 6 bērzu likvidēšanu:
(19+24+19+18+19+25): 0,702804 x 1 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 211,72 EUR.

Zaudējumu aprēķina formula par 2 melnalkšņu, 1 liepas, 1 priedes un 1 zirgkastaņas likvidēšanu:
(22+25+29+18+67) : 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 549,80 EUR.

Zaudējumu aprēķina formula par 1 apses likvidēšanu:
22 : 0,702804 x 0,8 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 30,05 EUR.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 791,57 EUR par 6 bērzu, 2 melnalkšņu, 1 liepas, 1 priedes, 1 zirgkastaņas un 1 apses, kas aug Zemgales ielā 4, likvidāciju.

2.Atļaut LSEZ SIA "Ekers Stividors LP" organizēt 12 koku, kas aug Zemgales ielā 4 un traucē žoga izbūvei, likvidēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību 791,57 EUR un saņemot koku ciršanas atļauju.

14.Par 4 liepu nozāģēšanu Brīvības ielā 9
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Būvvalde" iesniegumu, kurā lūgts atkārtoti izskatīt jautājumu par 4 liepu, kas aug Brīvības ielā pie īpašuma Nr.9, nozāģēšanu, jo saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvniecības iesniegums autostāvvietas ierīkošanai pie zemesgabala Brīvības ielā 9.

Ierosinu noteikt koku ciršanas publisko apspriešanu šo 4 liepu, kas aug pie īpašuma Brīvības ielā 9, likvidēšanai, jo Brīvības iela ir maģistrālā iela un koku likvidēšana šajā ielā ir sabiedrībai nozīmīgs gadījums. Lai nesamazinātu koku skaitu Brīvības ielā, ierosinu  šī projekta ietvaros paredzēt jaunu liepu stādījumu pretējā ielas pusē.

Noteikt koku ciršanas ieceres publisko apspriešanu par 4 liepu, kas aug pie īpašuma Brīvības ielā 9, nociršanu, no 5.jūnija līdz 15.jūnijam un jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.