Īstenojot Liepājas kultūras pieminekļu saglabāšanas programmu, šogad divās ēkās ir restaurēti atsevišķi būvelementi un arī izmaksāta pašvaldības līdzfinansējuma daļa par tiem.

Būvvaldes komisija ir pieņēmusi divu analogu akmens lieveņu izgatavošanu un uzstādīšanu Tirgoņu ielā 17 un  ārdurvju restaurāciju Bāriņu ielā 31, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Tirgoņu ielā 17 ir izgatavoti un izbūvēti jauni ieejas pakāpieni pie ēkas durvīm. Līdz ar to ir pabeigts neliels, taču ēkas vēsturiskajam veidolam nepieciešams darbs. Abi lieveņi ir izgatavoti un uzstādīti saskaņā ar Būvvaldes akceptēto skici, pēc blakus esoša vēsturiskā lieveņa parauga.

Kopējās projekta izmaksas: 2081,20 eiro, pašvaldības līdzfinansējums šim projektam ir 1040,60 eiro.

Bāriņu ielā 31 ir pabeigta vēsturisko ēkas ārdurvju restaurācija.  

Pagājušā gadsimta 90. gados oriģinālās durvju vērtnes šajā adresē bija nomainītas ar nekvalitatīviem atdarinājumiem.  2015. gadā, veicot ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, pagrabā tika atrasta viena veco durvju vērtne.

2016. gadā pēc tās izmēriem un izskata restaurētas priedes koka pildiņu vērtnes. Pilnībā resturēti arī citi portāla elementi: virslogs, šķērsis, aplodas, noseglīstes, profilētā dzega, portāla jumtiņš, slieksnis.

Laika zobs bija stipri bojājis visas detaļas, tāpēc nācās veikt to žāvēšanu, tīrīšanu, protezēšanu, nobeigumā – būvgaldniecības elementus apstrādāt ar lineļļu un krāsot ar lineļļas krāsu.

Restaurācijas darbu gaitā, kur tas bija iespējams, saglabātas gan oriģinālās detaļas, kā arī izgatavotas identiskas. Taču iebūvēta mūsdienīga furnitūra: eņģes, mehānismi durvju fiksēšanai, rokturi, slēdzenes, izvēloties tādu to dizainu, kas nav pretrunā ar mantojuma saglabāšanas prasībām.

Durvju restaurācija ir nozīmīga, taču maza daļa no visiem darbiem, kas šajā ēkā vēl jāpaveic. Pašvaldība 2015. gadā līdzfinansēja šīs ēkas restaurācijas būvprojekta izstrādi (1887,6
eiro) un šajā gadā – durvju portāla atjaunošanu  (1051,85 eiro). Restaurācijas būvprojekta autors ir SIA "T3", projekta vadītājs  arhitekts Ivars Tomsons, restaurācijas darbus veica būvgaldnieks Vilni Eihmanis.

Jau divus gadus pēc kārtas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai.

2016. gadā iesniegto kopējais projektu iesniegumu skaits ir 33. Neviens šogad nav noraidīts, taču vairākos gadījumos izvērtēšanas komisija ir precizējusi vai koriģējusi no pašvaldības piešķiramo summu.  Projektu kopējā summa ir 145 268 eiro, bet pašvaldības atbalsts – 81 479 eiro.

Septiņi no iesniegtajiem 33 pieteikumiem pretendē uz kultūras pieminekļu reaturācijas būvdarbu vai atsevišķu ēkas būvelementu restaurācijas līdzfinansēšanu, pārējie 26 pieteikumi ir sagatavoti, lai saņemtu atbalstu  arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un inventarizācijai vai  reaturācijas būvprojektu izstrādei, respektīvi, dokumentācijas sakārtošanai pirms būvdarbu sākšanas.

Līdz 1. decembri trim objektiem ir pabeigta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, četros projektos pabeigti  restaurācijas būvdarbi. Apjomīgākie restaurācijas darbi šogad ir pabeigti  Kr. Valdemāra ielā 11 – īstenots fasāžu restaurācijas projekts par 23 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums: 14 916,39 eiro.

2015. gadā pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts 30 projekta pieteikumiem. No tiem uz 2016. gada 1. decembri ir pabeigti 27 projekti – veikta ēku arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un izstrādāti restaurācijas būvprojekti, par ko arī izmaksāts paredzētais līdzfinansējums.

UZZIŅAI
Apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanas programmā:
2015. gads – EUR 48 955,97 (atbalstīti 30 projekti, 27 projekti ir pabeigti);
2016. gads – EUR 81 479,08 (atbalstīti 33 projekti, 7 projekti ir pabeigti)

Ar 2015. un 2016. gadā ieniegto projektu sarakstu, piešķirtā līdzfinansējuma apjomu katram pieteikumam un projektu īstenošanas gaitu ikvienam iespējams iepazīties Domes mājas lapā www.liepaja.lv, apakšsadaļā: Līdzfinansējums vēsturiskajām ēkām.