Šā gada projektu konkursā uz atbalstu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai" nauda piešķirta 15 pieteikumu iesniedzējiem, viens pieteikums noraidīts.

Piecos gadījumos līdzfinansējums piešķirts dokumentācijas, tas ir, arhitektoniski mākslinieciskās izpētes (AMI) veikšanai vai restaurācijas būvprojektu izstrādei, četros gadījumos – būvdetaļu izgatavošanai/restaurācijai, sešos gadījumos atbalstīti restaurācijas būvdarbi.

Komisija, kas izvērtēja konkursam iesniegtos dokumentus, par rezultātiem katru pretendentu informēs atsevišķi. AMI un fasāžu un jumta restaurācijas būvprojektu izstrādi šogad veiks ēkām Republikas ielā 27, Republikas 26/28, Zāļu 1, F. Brīvzemnieka 26 un Stūrmaņu ielā 6.

Savukārt Bāriņu ielā 20 ar pašvaldības līdzfinansējumu būs iespējama četru logu restaurācija un trīs analogu logu izgatavošana, Kuģinieku ielā 13 – analogu ārdurvju izgatavošana, A. Pumpura 16 – divu logu un ārdurvju restaurācija un K. Valdemāra ielā 16 – kāpņu margu reliņu restaurācija/analogu izgatavošana.

Restaurācijas būvdarbiem, tas ir, šo ēku fasāžu un jumta restaurācijai, darbu uzsākšanai vai turpināšanai un autoruzraudzībai līdzfinansējums piešķirts ēku Kuģinieku ielā 5, Rožu 28, Kūrmājas prospektā 19, Peldu 38, un Bāriņu ielā 31 īpašniekiem vai valdītājiem.

Bez tam Liepājas Sv. Trīsvienības ev.lut. draudzei Lielā ielā 9 piešķirts pašvaldības līdzfinansējums katedrāles rietumu portāla restaurācijai.

Komisija noraidīja ēkas Vites 13 īpašnieka pieteikumu, jo nav ievērota būvniecības kārtība – pieteikumu uz restaurācijas būvdarbiem nav iespējams īstenot, jo būvvaldē nav iesniegts un saskaņots restaurācijas būvprojekts un nav saņemta būvatļauja.

Ar visu iesniegto projektu sarakstu, piešķirtajām summām un konkursā iegūtajiem punktiem ikvienam iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā sadaļā Līdzfinansējuma iespējas Ēkām ar kultūras pieminekļa statusu.

Komisija vērtēja pieteikumu noformējumu atbilstību, to, vai vēsturiskās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, izmaksu pamatotību, pievienotos dokumentus, nomaksātos nodokļus un citus kritērijus, piešķirot punktus.

Kopējā naudas summa, par kuru kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji šogad vēlējās uzsākt vai turpināt savu īpašumu sakārtošanu, sasniedza 195 165,61 eiro, savukārt no pašvaldības pieprasītā nauda ir 118 024,70 eiro, nedaudz vairāk nekā budžetā rezervētā nauda – 100 000 eiro.

Komisijas apstiprinātais kopējais finansējums AMI, analogo detaļu restaurācijai un būvprojektu īstenošanai ir 97 912,20 eiro.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem "Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai", pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/ būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, būvdarbiem – 75 procenti, bet ne vairāk kā 20 000 eiro, savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro. Kopumā viens kultūras piemineklis drīkst saņemt līdz 50 000 eiro pašvaldības līdzfinansējumu.