Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK) ir pieņēmusi lēmumu neatbalstīt trīs Holandes liepu, kas aug Brīvības ielas sarkanajās līnijās pie īpašuma Brīvības ielā 9, nozāģēšanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Komisija, izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus, koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, SIA “Ielu un ceļu projekti” izstrādāto skici autostāvvietas ierīkošanai pie zemesgabala Brīvības ielā 9, kas paredz nozāģēt trīs liepas Brīvības ielā, arī uzklausot pilsētas arhitekta viedokli un izskatot normatīvos aktus, konstatēja, ka liepu nociršana ir pretrunā ar Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

”Ierosinātā koku ciršana šajā vietā nav nedz būtiski nepieciešama, nedz pamatota; gluži pretēji – pamatota ir nepieciešamība šos kokus un Brīvības ielas aleju kopumā pēc iespējas saglabāt, kopt un atjaunot,” vērtē pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs.

Viņš uzskata, ka koki ir daļa no Brīvības ielas vēsturiskajiem apstādījumiem – alejas. Brīvības iela, kā arī Rīgas, Raiņa, Jelgavas, 1905.gada un citas Jaunliepājas ielas veido raksturīgu pilsētbūvniecības pieminekļa - Liepājas vēsturiskā centra aizsargājamās apbūves teritorijas iezīmi – aleju ielu tīklu, kas uzturams, saglabājams un atjaunojams.

AUK secināja, ka koki atrodas tiešā Teritorijas plānojumā apstiprinātā Aizsargājamās apbūves IV zonas tuvumā, savukārt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka, ka visās Aizsargājamās apbūves teritorijās, veicot būvniecību vai citu saimniecisko darbību, saglabā svarīgākos kultūrvēsturisko vidi veidojošos elementus: ainavisko vidi, dabas elementus un apstādījumus.

Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, AUK konstatēja, ka viedokli kopumā izteikuši 115 respondenti, no kuriem 64 atbalsta, 48 neatbalsta un trīs respondenti daļēji atbalsta plānoto koku nociršanu.

Respondenti, kas atzīmējuši, ka ieceri atbalsta, norādījuši, ka koki ir bojāti, veci un vizuāli nepievilcīgi; ka būvniecības iecere ir jāīsteno, lai nodrošinātu uzņēmējdarbību, jo pie īpašuma Brīvības ielā 9 nav transporta piekļuves iespējas.
   
Turpretim publiskās apspriešanas dalībnieki, kuri nepiekrīt koku nociršanai, uzsvēruši, ka Brīvības ielas posmā kokus nepieciešams saglabāt, lai būtu ēna, labāka gaisa kvalitāte un zaļāka vide līdzās ielai, kur noris intensīva autosatiksme.

No 12. līdz 21. augustam ikviens interesents bija aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par trīs Holandes liepu nociršanu Brīvības ielas sarkanajās līnijās, pie īpašuma Brīvības ielā 9.

Publiskā apspriešana notika saistībā ar būvniecības ieceri “Autostāvvietas ierīkošana pie zemesgabala Brīvības ielā 9, Liepājā”, ko pasūtījusi Komunālā pārvalde pēc tam, kad pašvaldības Transporta komisija akceptējusi (2020. gada 12. maijā) iespēju šeit izveidot autostāvvietu.

Lai īstenotu minēto būvniecības ieceri, pasūtītājs vērsās AUK ar iesniegumu aksceptēt trīs liepu nozāģēšanu. Šo koku stumbru apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir 1,65 m, 1,54 m un 1,5 m. Konkrētās trīs liepas ir pirmie trīs koki, kas aug Brīvības ielas nepāra numuru puses koku rindā un atrodas tiešā aizsargājamās apbūves zonas tuvumā.

Trīs Holandes liepu pie īpašuma Brīvības ielā 9 nociršanu pašvaldība noraidījusi arī iepriekš - 2016. gadā. Toreiz tāpat tika uzklausīta sabiedrība, izvērtēta iecere par autostāvvietas ierīkošanu, ekoloģiskie ieguvumi un zaudējumi, kā arī citi apstākļi un faktori.

Holandes liepu stādījumi Brīvības (agrāk Aleksandra) ielā ierīkoti 19.gadsimta beigās. Tā ir viena no senākajām alejām Jaunliepājā un izveidota sadarbībā ar Rīgas parku un dārzu ierīkotāju, daiļdārznieku Georgu Kufaltu, kuru toreiz pilsētas vadība uzaicināja par konsultantu apstādījumu sistēmas izveidei.