No 12. līdz 21. augustam ikviens interesents ir aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, kuras mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par trīs Holandes liepu nociršanu Brīvības ielas sarkanajās līnijās, pie īpašuma Brīvības ielā 9, Liepājā, sakarā ar autostāvvietas ierīkošanu, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 21.augustam var aizpildīt elektroniski: pieteikumi.liepaja.lv.

Anketa papīra formātā būs pieejama arī Liepājas pilsētas domes ēkā, Rožu ielā 6, taču, sakarā ar apmeklētāju ierobežojumiem COVID–19 dēļ, lūgums šeit anketu aizpildīt tikai gadījumos, ja nav pieejams elektroniskais variants.

Publiskā apspriešana notiek saistībā ar SIA "Ielu un ceļu projekti" izstrādāto būvniecības ieceri "Autostāvvietas ierīkošana pie zemesgabala Brīvības ielā 9, Liepājā” – to pasūtījusi Komunālā pārvalde pēc tam, kad pašvaldības Transporta komisija akceptējusi (2020. gada 12. maijā) iespēju šeit izveidot autostāvvietu.

Būvniecības ieceres ietvaros ir paredzēts izbūvēt asfaltbetona seguma stāvvietu paplašinājumu 1,90m platumā, aprīkojot to ar attiecīgām ceļa zīmēm un pārceļot ielas apgaismojuma balstu. Šādas ieceres īstenošana nodrošinās izejvielu un kravu piegādi blakus esošajā teritorijā, kurā notiek uzņēmējdarbība.

Lai īstenotu minēto būvniecības ieceri, nepieciešams nozāģēt trīs liepas, kuru stumbru apkārtmēri 1,3m augstumā no sakņu kakla ir 1,65m, 1,54m un 1,5m.

Apstādījumu uzraudzības komisija kokus apsekojusi dabā š. g. jūlijā un konstatējusi, ka kokos ir attīstījusies trupe un koki sasvērušies ielas virzienā. Koku stumbru daļas ir aizbetonētas. Viens no kokiem, iespējams, ir cietis sadursmē ar auto, jo liepas augšdaļā ir liela brūce, kurā izveidojusies trupe. Uz viena no kokiem redzami sēņu augļķermeņi.

Trīs Holandes liepas pie īpašuma Brīvības ielā 9 jau apsekotas 2016. gadā. Šovasar veiktās apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka koku stāvoklis atbilst arborista Raita Ozola pirms četriem gadiem jau aprakstītajai situācijai.

Tā kā paredzēts nozāģēt kokus, par kuriem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” nepieciešama pašvaldības atļauja, Apstādījumu uzraudzības komisija, pirms ciršanas atļaujas izdošanas, nolēma rīkot publisko apspriešanu, informēt iedzīvotājus un uzklausīt sabiedrības viedokli.

Turklāt jāņem vērā, ka konkrētās trīs liepas ir pirmie trīs koki, kas aug Brīvības ielas nepāra numuru puses koku rindā. Koki atrodas aizsargājamās apbūves zonā. Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 421.punkts nosaka, ka aizsargājamās apbūves teritorijās saglabā vēsturisko ielas profilu, segumu un vēsturisko apstādījumu struktūru.

Skatīt: publiskās apspriešanas materiāli par koku ciršanu Brīvības ielā 9 (.pdf).

Trīs Holandes liepas, par kurām notiek publiskā apspriešana, līdz 21. augustam būs marķētas ar košas krāsas auklu vai lentu. Publiskās apspriešanas laikā pie Brīvības 9 atradīsies arī planšete, kurā apskatāmas cērtamo koku fotofiksācijas un detalizētāka informācija par autostāvvietas teritorijas robežām, izveides risinājumiem un labiekārtojumu.

Publiskās apspriešanas planšete klātienē ir skatāma Liepājas pilsētas domes pirmā stāvā foajē.