Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 20.jūnija sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa. 

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par koku nociršanu pagalmu labiekārtojuma projektā Šķēdes ielā 11, 13, 15, 17 un 19 un Piltenes ielā 1A un 1B.
2.Atkārtoti par papeles nociršanu Kuldīgas ielā 38.
3.Par pīlādža nozāģēšanu Vērgales ielā 2.
4.Par kokiem Kviešu ielā 23A.
5.Par koku nociršanu pie Krasta ielas 4.
6.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Liedaga ielā 5.
7.Par kalstošu liepu pie Zirņu ielas 118A.
8.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Brīvības ielā pie Nr.9.
9.Par kokiem Meža ielā.
10.Par koku vainagu veidošanu Teātra ielā 3.
11.Par nokaltuša koka nociršanu Kuršu ielā 2.
12.Par koku vainagu kopšanu Piltenes ielā 8.
13.Par bīstamiem kokiem pie Krūmu ielas 15.
14.Par kokiem Koku ielā 10.
15.Par nokaltušu gobu Jūrmalas parkā.
16.Par koka apzāģēšanu Jaunā ielā 13.
17.Par kokiem Nākotnes ielā 1A.
18.Par nokaltušu liepu Bernātu ielā.
19.Par nokaltušu priedi Pulkveža Brieža ielā.

1.Par koku nociršanu pagalmu labiekārtojuma projektā Šķēdes ielā 11, 13, 15, 17 un 19 un Piltenes ielā 1A un 1B
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Namu serviss APSE" iesniegumu, kurā lūgts novērtēt pagalmu Šķēdes ielā 11, Šķēdes ielā 13, Šķēdes ielā 15 un Šķēdes ielā 17 labiekārtošanai un automašīnu stāvvietu ierīkošanai, kā arī šai teritorijai piegulošajos zemesgabalos Šķēdes ielā 19, Piltenes ielā 1A un Piltenes ielā 1B, traucējošo koku likvidēšanas iespējas. Iesniegumam pievienota minētās teritorijas labiekārtojuma skice, kurā atzīmēti likvidējamie koki.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka saskaņā ar iesniegto skici zemesgabalā Šķēdes ielā 19 paredzēts nozāģēt 8 kokus (1 sarkanais ozols, 7 bērzi). Šo koku stumbru caurmērs nepārsniedz 10 cm, līdz ar to pašvaldības atļauja šo koku ciršanai nav nepieciešama. Zemesgabalā Šķēdes ielā 15 paredzēts nozāģēt vienu koku (papele), kura stumbra diametrs 50 cm. Koks ir sliktā stāvoklī, daudz nokaltušu zaru vainagā. Ieteicams šī projekta ietvaros likvidēt arī trīs potenciāli bīstamas papeles, kuras aug pie šī nama Šķēdes ielas pusē un divas papeles pagalmā. Jo šie koki ir novecojuši, ar nokaltušiem zariem un potenciāli bīstami. Zemesgabalā Šķēdes ielā 13 paredzēts likvidēt piecus kokus (3 papeles un 2 bērzus). Papeles ir novecojušas, bet bērzi salīdzinoši labā stāvoklī. Saskaņā ar iesniegto skici nav paredzēti kompensējošie koku stādījumi, tādēļ ierosinu noteikt zaudējumu atlīdzību par šo divu bērzu likvidēšanu 153,67 eiro. Projekts paredz izbūvēt pagalmā gājēju celiņus un stāvvietas, bet tiek saglabātas novecojušās un potenciāli bīstamās papeles 10 gab. Lietderīgi būtu novecojušās papeles likvidēt un paredzēt jaunus koku stādījumus. Zemesgabalā Šķēdes ielā 11 saskaņā ar skici paredzēts nozāģēt trīs koku (kļavas). Pārējie koki tiek saglabāti. Kļavas šeit aug sabiezināti un ieteicams izvērtēt vai būvniecības laikā saglabātajiem kokiem netiks būtiski bojātas saknes, kas kokus padarīs nedrošus. Daļēji iznomātajos pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Piltenes ielā 1A un Piltenes ielā 1B paredzēts nozāģēt 17 kokus (13 bērzus, 2 ošus, 1 kļavu un 1 pīlādzi). 5 bērzi, 1 osis un 1 pīlādzis ir ar stumbra diametru līdz 12 cm un to ciršanai atļauja nav nepieciešama. Par pārējiem kokiem, kas aug Piltenes ielā 1A un Piltenes ielā 1B noteikta zaudējumu atlīdzība 443,93 eiro par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā un šajos zemesgabalos nocirstie koki nododami PA "Nodarbinātības projekti".

1.Konceptuāli atbalstīt SIA "Namu serviss APSE" iesniegto skici pagalmu labiekārtojumam Šķēdes ielā 11, Šķēdes ielā 13, Šķēdes ielā 15, Šķēdes ielā 17, Šķēdes ielā 19, Piltenes ielā 1A un Piltenes ielā 1B un noteikt zaudējumu atlīdzību 153 eiro par divu bērzu, kas aug Šķēdes ielā 13 un 443, 93 eiro par pašvaldības zemesgabalos Piltenes ielā 1A un 1B augošo koku likvidāciju. Zaudējumu atlīdzību 836,65 eiro (par 2 bērzu, kas aug Šķēdes ielā 13 un 8 bērzu, 1 kļavas un 1 oša, kas aug Piltenes ielā 1A un 1B) iemaksāt Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) pirms izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Pašvaldības zemesgabalos nocirstie koki (17 gab.) nododami PA "Nodarbinātības projekti".

2.Rekomendēt šo pagalmu labiekārtojuma projektā izskatīt iespēju likvidēt novecojušās un potenciāli bīstamās papeles, kas aug Šķēdes ielā 11 (2 gab.), Šķēdes ielā 13 (10 gab.), Šķēdes ielā 15 (5 gab.) un pagalmā paredzēt jaunus koku stādījumus.

2.Atkārtoti par papeles nociršanu Kuldīgas ielā 38
Apstādījumu uzraudzības komisijai (turpmāk – komisija) SIA "Namu serviss APSE" ir pārsūtījis Dabas aizsardzības pārvaldes 2017.gada 2.jūnija lēmumu Nr.3.15/412/2017-N par īpaši aizsargājamas sugas dzīvotni, kurā nolemts atļaut nozāģēt papeli, kas aug Kuldīgas ielā 38 un kas vienlaikus ir īpaši aizsargājamas sugas baltā āmuļa (Viscum album) dzīvotne.

2017.gada 24.aprīļa sēdē, komisija konstatēja, ka papelē, kas aug Kuldīgas ielas 38 pagalmā, atrodas trīs īpaši aizsargājamās sugas baltā āmuļa īpatņi. Komisija lūdza Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par šī koka likvidēšanas iespējām.

Atļaut SIA "Namu serviss APSE" organizēt papeles, kas aug Kuldīgas ielā 38, nozāģēšanu, šī koka likvidēšanu saskaņot ar Kuldīgas ielas 38 dzīvokļu īpašniekiem.

3.Par pīlādža nozāģēšanu Vērgales ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Namu serviss APSE" (Reģ.Nr.42103033900, juridiskā adrese: Peldu iela 41-2, Liepāja) iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Vērgales ielā 2 pie 3.kāpņu telpas, jo koks aug tuvu mājai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka aptuveni  2 m no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 3.kāpņu telpas aug pīlādža puduris ar trim stumbriem. Šī koka nozāģēšanai komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmumu, kur pīlādža nociršanu atbalsta vismaz 50 % pluss viena balss Vērgales ielas 2 dzīvokļu īpašnieku.  Līdzīgā attālumā šī nama ziemeļaustrumu stūrī atrodas novecojis pīlādzis.

Lūgt SIA "Namu serviss APSE" Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamā nama Vērgales ielā 2 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par pīlādža nozāģēšanu, lai saņemtu šā koka ciršanas atļauju.

4.Par kokiem Kviešu ielā 23A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi  X iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 3 liepas, kas aug zemesgabalā Kviešu ielā 23A, jo koki traucē žoga izbūvei un 5 liepām veidot vainagus.

Apsekojot minēto adresi dabā, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā uz atraktas būvgružu kaudzes aug 8 liepas ar stumbru diametriem 20 cm, 23 cm, 27 cm, 21 cm, 22 cm, 10 cm, 12 cm un 19 cm. Šobrīd nav saprotams kā īpašnieks nodrošinās saglabājamo koku stabilitāti, tāpēc ierosinu likvidēt visas liepas un noteikt zaudējumu atlīdzību 447,35 eiro par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) un saņemama koku ciršanas atļauja.

Zaudējumu aprēķina formula par liepu likvidēšanu:
( 20+20+23+27+22+19): 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 0,5 = 447,35 eiro.

Ieteikt likvidēt 8 liepas, kas aug zemesgabalā Kviešu ielā 23A uz atraktas būvgružu kaudzes. Pirms šo koku likvidācijas Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksāt zaudējumu atlīdzību 447,35 eiro un saņemt koku ciršanas atļauju.

5.Par koku nociršanu pie Krasta ielas 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi X iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bojātus un potenciāli bīstamus kokus, kas aug pie īpašuma Krasta ielā 4, jo tie apdraud satiksmes drošību Atmodas bulvārī un cilvēku pārvietošanos piejūras teritorijā.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bojātie un potenciāli bīstamie koki atrodas pilsētas mežu teritorijā un par šo koku ciršanu jāgriežas PI "Komunālā pārvalde" pie mežsaimniecības inženiera A.Gāliņa.

Informēt, ka par koku ciršanu pilsētas mežu teritorijā jāgriežas PI "Komunālā pārvalde" pie mežsaimniecības inženiera Aigara Gāliņa.

6.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Liedaga ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos sabiedriskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri Liedaga ielā 5, saistībā ar būvprojektā "Slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība, skolas ēkas pārbūve Liedaga ielā 5, Liepājā" paredzēto 63 koku likvidāciju.

Saņemtas piecas aptaujas lapas un divdesmit četras elektroniski aizpildītas anketas. Atbalstu izteikuši 11 respondenti, 4 respondenti atbalsta daļēji, bet 14 respondenti noraida šo ieceri.

Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus var secināt, ka puse no iedzīvotājiem, kas piedalījās šajā apspriešanā, atbalsta vai atbalsta daļēji koku ciršanu, kas nepieciešama tenisa halles būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai, bet otra puse neatbalsta. Diemžēl 6 respondenti, kas noraidījuši koku ciršanas ieceri, nav pamatojuši savu viedokli. Pārējie ieceres neatbalstītāji norāda, ka tiks iznīcināta vēl viena zaļā zona, ka pilsētā ir maz koki, ka koki tiek pārāk daudz izcirsti, ka no kāpu zonas pilsētā tiks sapūstas smiltis, ka jāsaglabā dabiska vide, ka nav saskaņots izcērtamo un no jauna stādāmo koku skaits. Projekts paredz 12 jaunus kokus (10 dekoratīvās ābeles un 2 kalnu priedes). Ieceres atbalstītāji atzinīgi novērtē, ka teritorija tiks sakārtota un ka sporta būves pilsētā ir nepieciešamas un vajadzīgas visai sabiedrībai.

Lūdzu komisijas locekļus pieņemt lēmumu par koku ciršanas ieceri Liedaga ielā 5.

Konceptuāli atbalstīt SIA "Nams" (juridiskā adrese: Palasta iela 7, Rīga, LV-1050) izstrādāto būvprojektu "Slēgto tenisu kortu un teritorijas labiekārtojuma būvniecība, skolas ēkas pārbūve Liedaga ielā 5, Liepājā", kurā paredzēta 63 koku (15 priedes, 7 pīlādži, 8 vītoli, 1 pūpolvītols, 3 bērzi, 4 kļavas, 1 ieva, 1 liepa un 23 augļukoki) likvidācija.

7.Par kalstošu liepu pie Zirņu ielas 118A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu atkārtoti apsekot kalstošu liepu, kas atrodas Zirņu ielā pie īpašuma Nr.118A.
2016.gada 7.oktobrī komisija (sēdē protokols Nr.25) pieņēma lēmumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2017.gada jūnijam.

Atkārtoti apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka viena liepa, kas atrodas Zirņu ielā pie īpašuma Nr. 118A ir gandrīz nokaltusi, zaļo daži apakšējie zari. Blakus augošajām 2 liepām ieteicama vainagu pacelšana, lai nenoēnotu logus.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt kalstošās liepas, kas aug pie īpašuma Zirņu ielā 118A, nozāģēšanu un divu liepu vainagu pacelšanu.

8.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par koku ciršanu Brīvības ielā pie Nr.9
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Vides nodaļas apkopotos sabiedriskās apspriešanas rezultātus par četru liepu ciršanas ieceri pie īpašuma Brīvības ielā 9, saistībā ar plānoto automašīnu stāvvietu izbūvi. Saņemtas 125 elektroniski aizpildītas anketas un viena aptaujas lapa. Atbalstu liepu ciršanai izteikuši 47 respondenti, 9 ieceri atbalstījuši daļēji, bet 70 no aptaujas dalībniekiem neatbalsta šo koku nociršanu.

Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus var secināt, ka nedaudz vairāk nekā puse 55,56% no iedzīvotājiem, kas piedalījās šajā apspriešanā, neatbalsta četru liepu, kas aug pie īpašuma Brīvības ielā 9, nozāģēšanu. 7,14 % atbalsta daļēji, bet 37,30% aptaujas dalībnieku atbalsta koku nociršanu automašīnu stāvvietas ierīkošanai. Koku ciršanas atbalstītāji norāda, ka koki ir novecojuši un bīstami, ka piegādes transports bloķē satiksmi, ka ēkā dzīvojošie iegūs vairāk dienas gaismas. Savukārt iedzīvotāji, kas neatbalsta šo koku nociršanu norāda, ka radīsies avārijas situācijas, izbraucot no stāvvietas, un novietojot automašīnas stāvvietā, ka netālu atrodas liela stāvvieta, ka Brīvības ielā jau daudz koku izcirta sakarā ar vieglatlētikas manēžas būvniecību, ka kokus izcērt pārāk daudz, ka pasliktināsies vides kvalitāte un sabojās ielas ainavu.

Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, ka vairāk kā puse iedzīvotāju ir pret šo koku nociršanu, ierosinu neatbalstīt pašvaldības ieceri nozāģēt četras liepas, kas aug Brīvības ielā pie īpašuma Nr.9.

Neatbalstīt SIA "Ielu un ceļu projekti" (juridiskā adreses: Rietumkrasta iela 1-6, Liepāja) izstrādāto būvprojektu "Autostāvvietas ierīkošana pie zemesgabala Brīvības ielā 9, Liepājā", kurā paredzēta četru koku (liepas) likvidācija.

9.Par kokiem Mežu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot kokus, kas aug Mežu ielā pie dzelzceļa tilta, jo saņemta iedzīvotāju sūdzība, ka viens koks ir nokaltis, bet divām liepām un zirgkastaņai apzāģējami zari.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka no nokaltušās liepas palicis tikai stumbenis, divām liepām un zirgkastaņai sakopjami vainagi, nozāģējams arī nomāktais pīlādzis dzelzceļa pusē.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušās liepas un nomāktā pīlādža, kas atrodas Mežu ielā pie īpašuma Nr.28, nozāģēšanu  un divu liepu un zirgkastaņas vainagu sakopšanu.

10.Par koku vainagu veidošanu Teātra ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Latvijas bankas iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakot vainagus kokiem, kas atrodas Teātra ielā 3, Liepājā.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka galotņotām liepām veicama atkārtota vainagu apzāģēšana, jo ataugušas atvases.

Atļaut Latvijas Bankai organizēt 11 galotņotu liepu, kas aug Teātra ielā 3, vainagu apzāģēšanu un lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt 7 liepu, kas aug Teātra ielā vainagu apzāģēšanu 2017.gada rudens/ 2018.gada ziemas periodā.

11.Par nokaltuša koka nociršanu Kuršu ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi zemesgabala Kuršu iela 2 īpašnieces iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt nokaltušu koku, kas atrodas Kuršu ielas 2 pagalmā.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  zemesgabalā Kuršu ielā 2 atrodas nokaltusi zirgkastaņa.

Atļaut organizēt nokaltušās zirgkastaņas, kas atrodas zemesgabalā Kuršu ielā 2, nozāģēšanu.

12.Par koku vainagu kopšanu Piltenes ielā 8
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Piltenes 8" iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt vītolu, kas aug pie daudzdzīvokļu nama Piltenes ielā 8, jo šī koka zari traucē iedzīvotāju naktsmieru, kā arī apzāģēt divas, kļavas, jo koki noēno dzīvokļus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  vītols aug ļoti tuvu ēkai, ir bijis apzāģēts, bet šobrīd ataugušas atvase. Kļavas aug ielas pusē un tām ieteicama vainagu retināšana.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Piltenes 8" organizēt vītola un 2 kļavu, kas aug zemesgabalā Piltenes ielā 8, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot arboristu.

13.Par bīstamiem kokiem pie Krūmu ielas 15
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "Namu serviss APSE" e-pasta vēstuli, kurā lūgts apsekot bīstamus kokus, kas apdraud īpašumu Krūmu ielā 15, jo šiem kokiem jau ir lūzuši zari. Viena bīstama papele atrodas blakus zemesgabalā Krūmu ielā 17, bet otra papele Medņu ielā 8.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Krūmu iela 17 augošajai papelei ir nolūzusi viena stumbra daļa un lūzuma vietā koks ir iztrupējis, savukārt Medņu ielā 8 augošajai papelei ir dobums, kurā attīstās trupe. Abi koki ir potenciāli bīstami un likvidējami.

Informēt Krūmu ielas 17 zemesgabala īpašnieku un Medņu ielas 8 zemesgabala īpašnieci, ka viņiem piederošajos īpašumos atrodas bīstami koki.

14.Par kokiem Koku ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA "V.O.V.A." iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vienu koku, kas aug Koku ielā 10 un traucē žoga izbūvei un lūgts apsekot pārējos teritorijā augošos kokus un sniegt ieteikumus to vainagu kopšanai.

Apsekojot minēto adresi, konstatēts, ka sakarā ar automātisko vārtu izbūvi nepieciešams likvidēt kļavu ar pieciem stumbriem. Žoga izbūves projektā šī koka likvidācija nav paredzēta, bet dabā nav iespējams projektu realizēt, koku nenozāģējot. Vēl nepieciešams sakopt vainagus vītoliem, kas aug gar īpašumu. Ieteicams nozāģēt vienu nomāktu liepu sabiezinātā stādījumā, novecojušu pīlādzi, kas aug pie ēkas, trīs novecojušas apses pie vārtiņiem, kas lauž celiņa segumu un vienu osi, kas aug tuvu ēkai.

Atļaut SIA "V.O.V.A." zemesgabalā Koku ielā 10 organizēt:
1 kļavas ar pieciem stumbriem, 3 apšu, 1 nomāktas liepas un 1 oša nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu; vītolu rindas, kas aug gar īpašuma žogu  austrumu pusē, sakopšanu un bērzam nozāģēt zaru, kas traucē transportam.

15.Par nokaltušu gobu Jūrmalas parkā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut nozāģēt nokaltušu gobu, kas atrodas Jūrmalas parkā. Gobu skārusi Holandes slimība ko izraisa Ophiostoma ģints sēnes un izplata koksnes kaitēkļi mizgrauži (Scolytus ģints).

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka gobu jānozāģē, lai ierobežotu slimības izplatību.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušās gobas, kas atrodas Jūrmalas parkā, nozāģēšanu. Pēc darbu veikšanas instrumentus dezinficēt!

16.Par koka apzāģēšanu Jaunā ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iedzīvotāja telefona zvanu ar lūgumu apzāģēt koku, kas aug pie nama Jaunā ielā 13.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie ēkas aug Kaukāza plūme un šī koka apzāģēšanai vai nozāģēšanai nav nepieciešama pašvaldības izsniegta koku ciršanas atļauja.

Informēt, ka pie ēkas Jaunā ielā 13 aug Kaukāza plūme un šī koka likvidēšanai vai apzāģēšanai nav nepieciešama koku ciršanas atļauja. Koka ciršana jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

17.Par kokiem Nākotnes ielā 1A
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi zemesgabala Nākotnes ielā 1A īpašnieka X iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vecus un bīstamus kokus, kas aug Nākotnes ielā 1A, jo tie var izgāzties un uzkrist ēkai un žogam.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka teritorijā aug divas Ķīnas papeles. Kokiem ir iztrupējuši un bojāti stumbri, koki atzīstami par bīstamiem.

Atļaut organizēt divu Ķīnas papeļu, kas aug Nākotnes ielā 1A, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo divu koku likvidēšanu.

18.Par nokaltušu liepu Bernātu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut nozāģēt nokaltušo liepu, kas atrodas Bernātu ielā.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka liepa, kas atrodas pie īpašuma Bernātu ielā 3 un 5, ir nokaltusi. Atgādinu, ka komisija 2016.gada 30.maijā konstatēja, ka liepai ir bojāts stumbrs un notikusi tīša koka indēšana.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušās liepas, kas atrodas Bernātu ielā, nozāģēšanu.

19.Par nokaltušu priedi Pulkveža Brieža ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu atļaut nozāģēt nokaltušo bīstamu priedi, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā pie pašvaldības īpašuma Piestātnes iela 13.

Novērtējot koku dabā, konstatēts, ka nokaltušais koks jānozāģē, lai neradītu apdraudējumu iedzīvotājiem.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt nokaltušās priedes, kas atrodas Pulkveža brieža ielā pie īpašuma Piestātnes iela 13, nozāģēšanu.