Liepājas valstspilsētas pašvaldība sabiedrības viedokļa noskaidrošanai sagatavojusi trīs saistošo noteikumu projektus – par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību, par kuģošanas ceļu un kuģošanas kārtības noteikšanu Liepājas ezerā un par Liepājas pašvaldības simboliku. Par sagatavoto saistošo noteikumu redakcijām iedzīvotāji var izteikt savu viedokli līdz 23. maijam, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Saistošo noteikumu projekts "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" izstrādāts ar mērķi precizēt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, kā arī papildināt šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu prasības, iekļaujot papildu prasības apstādījumu aizsardzībai un tiesību normas par koku aizsardzību būvdarbu veikšanas laikā.

Viedokli par saistošo noteikumu redakciju par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Liepājas valstspilsētas pašvaldības teritorijā var izteikt e-pakalpojumu portālā.

Savukārt saistošo noteikumu projekta "Par kuģošanas ceļu un kuģošanas kārtības noteikšanu Liepājas ezerā Liepājas valstspilsētai piekrītošajā teritorijā" mērķis ir noteikt skaidru kuģošanas ceļu Liepājas ezerā, veicināt personu tiesības atrasties drošā vidē un gādāt par Liepājas ezera aizsardzību.

Saistošajos noteikumos nav paredzēta administratīvā atbildība, jo par kuģu vadīšanas noteikumu pārkāpšanu administratīvā atbildība ir noteikta Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un atbildība par videi nodarīto kaitējumu ir noteikta Vides aizsardzības likumā. Abi iepriekš minētie normatīvie akti ir attiecināmi arī uz konstatētajiem pārkāpumiem Liepājas ezerā.

Liepājas ezeru kā atpūtas un makšķerēšanas vietu izmanto  Liepājas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāji un viesi. Saistošie noteikumi nosaka kuģošanas ceļus, kas veicina drošu kuģošanu un samazina negadījumu skaitu uz ūdens, kā arī apdraudējumu personām, kas atrodas peldēšanai vai pludmalēm atvēlētajās zonās. Tāpat saistošie noteikumi ietekmē Liepājas ezera biotopu un faunas, gan zivju, gan putnu vides aizsardzību.


Iedzīvotāji viedokli par saistošo noteikumu projekta "Par kuģošanas ceļu un kuģošanas kārtības noteikšanu Liepājas ezerā Liepājas valstspilsētai piekrītošajā teritorijā" redakciju aicināti izteikt pašvaldības e-pakalpojumu portālā.

Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts arī par pašvaldības simboliku. Pašvaldības simbolikas uzdevums ir reprezentēt pašvaldību. Liepājas pašvaldība simbolika ir Liepājas pašvaldības karogs, Liepājas pašvaldības ģerbonis, Liepājas pašvaldības himna un Liepājas pašvaldības logotips.

Ievērojot, ka augstākā ranga normatīvie akti reglamentē tikai ģerboņu reģistrācijas kārtību, to tiesisko aizsardzību un vispārīgos lietošanas principus, bet cita veida pašvaldības simbolikas lietošanas nosacījumi ietilpst attiecīgās pašvaldība domes kompetencē, ir nepieciešams saistošos noteikumus Nr. 33 aizstāt ar jauniem saistošajiem noteikumiem.  Līdz ar to ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par Liepājas pašvaldības simboliku".

Saistošajos noteikumos simbolika pēc būtības netiek mainīta, bet tiek precizēta terminoloģija, proti, "Liepājas pilsētas simbolika" tiek aizstāta ar "Liepājas pašvaldības simboliku", tādējādi terminoloģija atbilst Pašvaldību likuma un Ģerboņu likuma normās lietotajai terminoloģijai.

Lai varētu lietot Liepājas pašvaldības simboliku komerciāliem mērķiem, ir nepieciešams saņemt atļauju Liepājas pašvaldības simbolikas lietošanai. Atļauju izsniedz pašvaldības iestādes "Liepājas būvvalde" galvenais mākslinieks.  

Iedzīvotāji viedokli par saistošo noteikumu projekta "Par Liepājas pašvaldības simboliku" redakciju aicināti izteikt pašvaldības e-pakalpojumu portālā .

Visi saistošie noteikumi izstrādāti, lai pārskatītu uz spēku zaudējušā likuma "Par pašvaldībām" pamata izdotos saistošos noteikumus atbilstoši jaunajam Pašvaldību likumam. Vienlaikus, ņemot vērā attiecīgās nozares aktuālos problēmjautājumus, saistošie noteikumi pārskatīti pēc būtības, iekļaujot tajos gan atbilstošu regulējumu, veicot uzlabojumus un atsakoties no neaktuālām tiesību normām.

Ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus var iesniegt arī klātienē Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5; nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 vai parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtie viedokļi tiks apkopoti, izvērtēti un atspoguļoti šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.

Pašvaldību likums par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas tiek apkopotas pašvaldības mājaslapā.