Saistībā ar plānoto SPA centra būvniecību un tam nepieciešamās autostāvvietas nodrošināšanu, Apstādījumu uzraudzības komisija ir izskatījusi koku ciršanas ierosmi un to atbalstījusi ar vairākiem nosacījumiem – būvniecības procesā jāsaglabā četri vērtīgi koki, jāveic zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu 12 281,64 eiro apmērā, par ko paredzēt jaunu koku stādīšanu citviet pilsētā, kā arī jāievēro, ka vismaz 5% no stāvlaukuma platības jāierīko apstādījumi, tostarp trīs metru augsti koku stādi.

Kā norāda zemesgabala nomnieks un projekta izstrādātāji, jauno autostāvvietu izbūve saistīta ar netālu esošās vēsturiskās peldu iestādes pārbūves un tai blakus paredzētā jaunbūvējamā SPA kompleksa būvniecības ieceri Miķeļa Valtera ielā 13, ko izstrādājis SIA "K IDEA". Lai ap ēkām maksimāli saglabātu esošos kokus, cik tālu tas neskar būvniecību, un veidotu labiekārtotu parku, šī iemesla dēļ pieņemts lēmums autostāvvietas veidot tuvumā esošajā zemesgabalā, Zvejnieku alejā 2, kas ilgstoši netiek izmantots un  tā esošais stāvoklis degradē kopējo pilsētvides tēlu.

2023. gada 23. februāra Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja Zvejnieku alejas 2 zemes nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot uzņēmumam "Liepojos kopos" zemes nomas tiesību autostāvvietu ierīkošanai uz 15 gadiem ar nomas maksu 3 150 eiro gadā, plus PVN. Uzņēmējs plāno labiekārtot teritoriju un izveidot atsevišķu stāvlaukumu, kā to nosaka normatīvie nakti, kā arī neaizņemot vietas publiski pieejamajās stāvvietās. Iecere paredz nožogotas autostāvvietas izbūvi, kurā paredzēta vieta 96 automašīnām un 9 autobusiem. Izstrādājot būvprojektu, zemes nomnieks vērsās pašvaldībā, prasot Apstādījumu uzraudzības komisijai atļauju paredzēt koku ciršanu, lai ieceri varētu realizēt.

Apstādījumu uzraudzības komisija, uzklausot sabiedrības viedokli, un izvērtējot vēlreiz visu iesniegto projekta dokumentāciju, izskatīja Zvejnieku alejas 2 koku ciršanas ierosmi atkārtoti, un pieņēma lēmumu – konceptuāli atbalstīt koku ciršanu ar vairākiem nosacījumiem:

• neatbalstīt četru vērtīgu koku – viena parastā ozola, divu papeļu un viena trauslā vītola – nociršanu, jo koki ir labā stāvoklī un atrodas zemesgabala malā un netraucē autostāvvietas izbūvei;

• pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas teritorijā. Kopējā zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri ir 12 281,64 eiro (par deviņu papeļu un divu trauslo vītolu nozāģēšanu – 5261,54 eiro, par divdesmit astoņu āra bērzu nozāģēšanu – 6122,88 eiro, par divu parasto ozolu un vienas holandes liepas nozāģēšanu – 897,22 eiro). Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un iedzīvotāju izteikto viedokli, komisija norāda, ka par fondā iemaksātajiem naudas līdzekļiem pašvaldībai jāorganizē jaunu, liela izmēra (vismaz 2,5 m) koku stādīšanu tam piemērotās vietās Liepājas teritorijā;

• joslās starp stāvvietu rindām vismaz 5% no transportlīdzekļu novietnes platības ierīkot apstādījumus, paredzot vismaz 3 metru augstus koku dižstādus.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, par atsevišķu koku ciršanu publiskās vietās tika uzklausīts sabiedrības viedoklis, no 25. jūlija līdz 3. augustam organizējot publisko apspriešanu par 42 koku ciršanu pie stadiona "Olimpija", Zvejnieku alejā 2. Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, viedokli kopumā izteica 242 respondenti, no kuriem 40 atbalsta, 27 daļēji atbalsta un 175 neatbalsta plānoto koku nociršanu. Vienojošais, ko norādīja lielākā daļa visās respondentu grupās bija jaunu koku iestādīšana izcirsto vietā.

Daļa no viedokļiem, ko izteikuši respondenti, kas atzīmējuši, ka ieceri atbalsta, norāda: tā ir nesakopta teritorija, daudzi koki jau ir bojāti un drīz lūzīs; lai top labiekārtojums ar jauniem apstādījumiem; koki ir sevi pārauguši un rada bīstamību vējainā laikā; koku nociršana ir nepieciešama pilsētas attīstībai; iespēja sakārtot vidi Liepājas parkā; koki ir veci un apdraud kājāmgājēju drošību.


Daļa no viedokļiem, ko izteikuši respondenti, kas atzīmējuši, ka ieceri atbalsta daļēji, norāda: lai izcirstu nepieciešamos kokus un veicinātu tālāko attīstību, jāiestāda tāds pats daudzums ar jauniem kokiem citur Liepājā; saglabāt vērtīgās sugas (ozolu, liepu, bērzu), ja koki ir veseli; veikt vides sakopšanu un nevērtīgo sugu vai slimu koku izciršanu.

Publiskās apspriešanas dalībnieku daļa, kura nepiekrīt plānotajai koku nociršanai, pauž sekojošus viedokļus: teritorijas izmantošana autostāvvietas ierīkošanai nav racionāls risinājums; Liepājā ir pietiekoši daudz autostāvvietu; zaļā vide ir jāsaglabā pēc iespējas vairāk; tūristi no jebkuras viesnīcas pilsētā līdz pludmalei var nokļūt ar kājām vai velosipēdu; nav saprātīgi izcirst ilggadīgus, veselus kokus; pilsētu nepieciešams padarīt "zaļāku", iestādot vairāk koku.

Ņemot vērā, ka koki atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā, komisija pieprasīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu, kurā informēts, ka koku nociršana Zvejnieku alejā 2 ir pieļaujama. Tāpat komisijā saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums par vienas papeles un viena trauslā vītola nociršanu, kurā norādīts, ka koku nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Komisija, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža, izvērtēja koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, kā arī iepazinās ar publiskās apspriešanas rezultātiem.