Apstādījumu uzraudzības komisija apkopojusi ar Berči skvēra labiekārtojumu saistītās koku izciršanas publiskās apspriešanas rezultātus un pieņēmusi lēmumu par 12 koku likvidāciju.

Par to portalu informēja sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Ar būvniecības ieceri "Skvēra labiekārtojums Republikas un K. Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā" saistītā koku izciršanas publiskā apspriešanas noritēja no 8. janvāra līdz 17. janvārim. Publiskajā apspriešanā piedalījušies 57 interesenti.

Koku izņemšanu skvēra teritorijā atbalsta 23 personas, galvenokārt to pamatojot ar veco koku bīstamību, esošās vides sakārtošanas un jaunu stādījumu veidošanas nepieciešamību.

Koku izņemšanu daļēji atbalsta 11 aptaujas dalībnieki, kas līdzīgi norāda uz skvēra sakārtošanas nepieciešamību un te augošajiem bīstamajiem kokiem, taču ir pret vērtīgo koku nociršanu.

Koku likvidēšanu neatbalsta 22 personas, norādot, ka izstrādātais projekta risinājums neiederas šajā teritorijā, iebilstot pret skulpturālo objektu, kā arī norādot, ka nav ņemts vērā SIA "Labie koki eksperti" izstrādātais koku novērtējums.

Viens respondents elektroniski nobalsojis gan pret, gan par koku likvidēšanu, tāpēc šis balsojums uzskatāms par nederīgu.

Apstādījumu uzraudzības komisijā tika saņemta SIA "A.R.T. Projekts" vēstule, kurā lūgta atļauja likvidēt 12 kokus. Koku likvidēšana saistīta ar būvprojektu "Skvēra labiekārtojums Republikas un K.Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā". Komisija 2017. gada 5. decembra sēdē nolēma, ka vispirms par koku izciršanu ir veicama publiskā apspriešana.

Apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus un ņemot vērā SIA "Labie koki eksperti" izstrādāto koku novērtējumu, komisija 26. janvārī nolēma:

1. Konceptuāli atbalstīt SIA "A.R.T. Projekts" izstrādāto būvniecības ieceri "Skvēra labiekārtojums Republikas un K.Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā", kuras ietvaros paredzēts likvidēt 12 kokus.

2. Rosināt izmaiņas būvniecības iecerē "Skvēra labiekārtojums Republikas un K.Valdemāra ielas krustojumā, Liepājā" un pie Republikas ielas esošās kļavas un liepas vietā paredzēt divus dižstādus.

3. Sagatavot vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei par atzinuma saņemšanu par kļavas, kuras stumbra apkārtmērs pārsniedz 2,10 m, likvidēšanu.
 
Saskaņā ar SIA "Labie koki eksperti" izstrādāto koku novērtējumu, ar kuru varēja iepazīties publiskās apspriešanas dalībnieki, no 12 likvidējamajiem kokiem, viena ir nokaltusi liepa, divi liepu sējeņi, divi korinšu krūmi, četri ir mazvērtīgi koki – trīs kļavas un viena liepa, kuriem ir samazināta dzīvotspēja, traumēta sakņu sistēma, ir garenvirziena plaisas uz zariem. Skvērā aug arī viens nevērtīgs koks – parastā goba, kura ir vāji attīstīta un tai nav potenciāla augšanas vietā. Vēl ir divi vērtīgi koki – liepa un kļava, taču šie koki atrodas tiešā ēkas K.Valdemāra ielā 4 tuvumā. Šie divi koki bojā ēkas, kas ir valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis Nikolaja ģimnāzija, pamatus un fasādi.

Vienai no izņemšanai paredzētajām mazvērtīgajām kļavām stumbra apkārtmērs pārsniedz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" noteikto izmēru, līdz ar to, par šī koka likvidēšanu nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums.
   
SIA "Labie koki eksperti" ir veikusi visu skvēra teritorijā esošo koku novērtējumu. Tas paredz arī 10 ļoti vērtīgo koku saglabāšanu. Apstādījumu uzraudzības komisija tagad iesaka divus likvidējamos kokus kompensēt ar dižstādiem. Savukārt bvniecības iecerē jau ir paredzēta divu jaunu koku stādīšana un plašas apstādījumu zonas izveide ar krūmiem, citiem dekoratīviem augiem un puķēm.