Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkārtējās vides labiekārtošanā un mājokļu energoefektivitātes pasākumu veikšanā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība izsludina pieteikšanos diviem projektu konkursiem un aicina iedzīvotājus pieteikties līdzfinansējumam, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai jeb daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas ietvaros iedzīvotāji var paredzēt rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādīt soliņus, atkritumu konteineru novietnes un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir vismaz 1000 kvadrātmetri vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras ieguvušas titulu "Sakoptākais nams" un kuru kopējā platība ir vismaz 800 kvadrātmetri, mājas pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašnieku biedrībai vai pilnvarotai personai, mājā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības, vai vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai var iesniegt līdz šī gada 22. aprīlim. Pieejamais līdzfinansējums 50 000 eiro, bet šo summu plānots papildināt.

Tāpat iedzīvotāji var pieteikties uz atbalstu mājokļu energoefektivitātes pasākumu veikšanā. Lai daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām daļēji kompensētu izdevumus par projekta dokumentācijas izstrādi, māju apsaimniekotāji, biedrības vai dzīvokļu kopības pārstāvji arī šogad līdz 1. novembrim var pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu.

Pieejamais līdzfinansējums 2024. gadam ir 11 000 eiro. Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% no kopējām atbalstāmo darbību izmaksām, bet ne vairāk kā 1,75 eiro par dzīvokļu īpašumu kopējās platības vienu kvadrātmetru.

Pašvaldības līdzfinansējums mājokļu energoefektivitātes pasākumu veikšanai paredzēts daudzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita pārskata un pagaidu energosertifikāta izstrādei, ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantoto ievaddatu vērtību pārskata izstrādei, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas spēkā esoša atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta (tajā skaitā ekspertīzes, ja nepieciešams) vai apliecinājuma kartes vienkāršotās fasādes atjaunošanai izstrādei, apliecinājuma kartes iekšējam inženiertīklam un būvdarbu tāmes izstrādei.

Plašāku informāciju par nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju abiem projektu konkursiem var atrast pašvaldības mājaslapas sadaļā "Projektu līdzfinansējuma konkursi".

Jautājumiem un konsultācijām:

Aivars Kaņka
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
Liepājas nekustamā īpašuma pārvalde
Konsultācijas klātienē: Peldu ielā 5, otrajā stāvā
Tālrunis: 63 404 717
E-pasts: aivars.kanka@liepaja.lv