Pašvaldība izsludinājusi atklātu konkursu par priekšizpētes izstrādi projektam "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumu īstenošana, izveidojot Liepājas Ziemeļu priekšpilsētas (Laumas apkaimes) publiskās ārtelpas zaļo infrastruktūru".


Pieteikumus līdz 13.decembrim var iesniegt pretendenti, kam iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi pieredzei vismaz viena līdzīga pētījuma izstrādē, kurā ietverta gaisa piesārņojuma izpēte saistībā ar zaļo zonu attīstību. Iepirkumā norādīts, ka pētījumam ir jāietver gaisa piesārņojuma samazināšanās prognoze attiecībā uz sīkajām putekļu daļiņām (PM2,5), kuras dēvē par "klusajām slepkavām", kā arī uz gaisu piesārņojošu vielu PM10, PM2,5,  benzpirēna, benzola, slāpekļa dioksīda vai oglekļa oksīda samazināšanu vērstas darbības novērtējums, nodrošinot sasniedzamo rezultatīvo rādītāju – vismaz 4801 iedzīvotāji, kas gūst labumu no gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumiem.     

Iepirkumā uzvarējušajam pretendentam darbs būs jāpaveic septiņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.


Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Ziemeļu priekšpilsētas ("Laumas" apkaimes) publiskās telpas apstādījumu un zaļo zonu izveidei deputāti lēma septembra domes sēdē.


Jau vēstīts, ka izdevība īstenot gaisa kvalitātes un vides uzlabošanas projektu pašvaldībai radās pēc tam, kad tā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar piedāvājumu piedalīties Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.5. pasākuma "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās" īstenošanā.


Pašvaldībai pieejamais ERAF finansējums mērķa sasniegšanai tiek plānots 1 690 287 eiro apmērā, kas aprēķināts proporcionāli samazināmajam gaisu piesārņojošo vielu grupu – daļiņas PM10, PM2.5 un benzpirēns – skaitam. Maksimālā ERAF atbalsta likme ir līdz 85%.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi, ietverot "zaļās" un "zilās" infrastruktūras attīstību, apzaļumošanas, piemēram, koku, krūmu un citu daudzgadīgo augu apstādījumus, "zaļās" sienas un salas, kā arī gājēju un velotransporta kustībai nepieciešamo infrastruktūru.


Tehniskā projekta īstenošana paredzēta, sākot no 2025.gada.