Valdība apstiprinājusi projektu, paredzot nacionālās nozīmes attīstības centru sasaistei ar TEN–T tīklu atvēlēt Kohēzijas fonda finansējumu vairāk nekā 37 miljonu eiro apmērā.

Satiksmes ministrijas (SM) norāda, ka, īstenojot attiecīgos projektus, paredzēts, ka tiks novērsti infrastruktūras pārrāvumi pilsētās un radīts alternatīvs maršruts tranzīta un kravas transportam, atdalot no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām. Plānots izbūvēt, pārbūvēt vai modernizēt alternatīvos kravas ceļus, ielas un pārvadus sasaitei ar TEN–T tīklu 4,95 kilometru garumā, raksta LETA.

Attiecīgā pasākuma mērķa teritorijas ir nacionālās nozīmes attīstības centri (izņemot Rīgu) TEN–T autoceļu tīklā. Ņemot vērā, ka visiem nacionālās nozīmes attīstības centriem (izņemot Rīgu) – Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, Rēzeknei, Valmierai un Ventspilij – ir sasaiste ar TEN–T autoceļa tīklu, kā arī minētās pilsētas ir būtiski satiksmes infrastruktūras mezgli kā reģionālā, tā nacionālā līmenī, visas republikas pilsētas ir vērtējamas kā šī pasākuma mērķteritorijas.

Sākotnējā novērtējumā pašvaldības ir sniegušas 32 sākotnējās projektu idejas, kas varētu tikt īstenotas pasākuma gaitā. Ņemot vērā ierobežoto finansējuma apmēru un analīzi par iesniegtajiem projektiem, MK noteikumu projekts nosaka, ka pasākuma finansējuma saņēmējs ir nacionālās nozīmes attīstības centra pašvaldība – Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Valmiera un Ventspils pilsētas pašvaldība – vai tās izveidota iestāde. Projekta iesniedzējs pasākuma laikā iesniedz vienu projekta iesniegumu. Vienā projektā nevar iekļaut vairākas ielas, izņemot gadījumus, ja tiek veidots vienots, noslēgts maršruts sasaistē ar TEN–T tīklu.

Pasākuma gaitā Daugavpilī plānots īstenot projektu "Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam Daugavpilī". Attiecināmo izmaksu kopsumma ir 20 719 958 eiro, tostarp pieejamais KF finansējums 7 648 419 eiro.

Jēkabpilī paredzēts īstenot projektu "Sēlijas pieslēgums TEN–T tīklam – Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā – Brīvības ielas pārbūve". Attiecināmo izmaksu kopsumma – 5 000 178 eiro, KF finansējums – 3 987 067 eiro.

Savukārt Jelgavā plānota loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai. Kopējās attiecināmas izmaksas ir 7 877 584 eiro, bet KF finansējums – 6 281 690 eiro.

Jūrmalā paredzēts īstenot projektu "Apvedceļa Kauguri–Sloka izbūve I kārta (pieslēgums A10/E22) un II kārta (pieslēgums Kolkas ielai)". Projekta kopējās izmaksas 9 800 000 eiro, KF finansējums – 2 711 20 eiro.

Savukārt Liepāja plānota Grīzupes ielas pārbūve posmā no pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim. Attiecināmo izmaksu kopsumma 5 558 088 eiro, bet KF finansējums – 4 432 093 eiro.

Tikmēr Rēzeknē paredzēts īstenot projektu "Latgales ielas posma no Daugavpils ielas līdz Ludzas ielas un K.Barona ielas krustojumam pārbūve Rēzeknē un Ludzas ielas pārbūve Rēzeknē". Attiecināmo izmaksu kopsumma 2 814 400 eiro, KF finansējums – 2 392 240 eiro.

Valmierā plānots īstenot projektu "Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L.Paegles ielas savienojums ar TEN–T tīklu". Attiecināmo izmaksu kopsumma ir 3 377 280 eiro, bet KF finansējums – 2 870 688 eiro.

Savukārt Ventspilī tiks īstenots projekts "Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN–T tīklam Ventspilī (Robežu ielas pārbūve 3,35 km garumā un Mazā Kurzemes ielas pārbūve 0,55 km garumā)". Attiecināmās izmaksas 6 330 000 eiro, KF finansējums – 5 047 626 eiro.

MK noteikumu projekts nosaka pasākumam plānoto kopējo attiecināmo finansējumu 44 357 210 eiro apmērā, tostarp KF finansējums nepārsniedz 37 703 628 eiro. Savukārt nacionālais finansējums ir ne mazāks kā 6 653 582 eiro. KF finansējums nevar pārsniegt 85% no projektā plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

Projektu iesniegumu atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), kas izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu. Projektu iesniegumu vērtēšanu veic CFLA un pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas noslēdz vienošanos ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu.