Aizvadītajā marta domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Meldru ielas pārbūvi posmā no Dūņu ielas līdz īpašumam Meldru ielā 12.

Lai tas būtu iespējams, vispirms nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu "Uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" un iesniegt to ES Taisnīgas pārkārtošanās fondam (TPF) finansējuma saņemšanai.

Meldru ielas pārbūve notiks atbilstoši SIA "Projekts EAE" pagājušajā gadā izstrādātajam būvprojektam "Meldru ielas pārbūve posmā no Dūņu ielas līdz īpašumam Meldru iela 12, Liepājā".


Īstenojot projektu paredzēts inženiertīklu (ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, apgaismojuma) izbūve; brauktuves, veloceliņu, ietvju izbūve; kā arī jaunu koku stādīšana pērn nozāģēto vietā.

Projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 3, 4 miljonu eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums ir 15%, no kopējām izmaksām tie ir 510 000,00 eiro. Šogad nepieciešama puse no šīs summas. Tāpat pašvaldībai jāparedz projekta priekšfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai, kas tiks atgūts, īstenojot projektu. 2025. gadā nepieciešamā priekšfinansējuma summa ir 1 445 000 eiro.

Izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas.

Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai projekta pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz līdz 17. aprīlim.

Pēc tam Attīstības pārvalde kopā ar Komunālo pārvaldi un pašvaldības iepirkumu speciālistiem organizēs būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus.

Projekta apstiprināšanas gadījumā, būvdarbus plānots uzsākt šā gada rudenī un pabeigt 2025. gadā.

Īstenojot projektu, tiks nodrošināta sasaiste ar Liepājas Speciālās ekonomikās zonas pārvaldes plānotajiem ielu infrastruktūras projektiem Liepājas industriālā parka teritorijā.


Pārbūvējamais Meldru ielas posms. Attēls no koku ciršanas publiskās apspriešanas planšetes.


Jau vēstīts, ka pērn notika publiska apspriešana par astoņu, bet gadu iepriekš – par 40 koku nociršanu, lai Meldru ielu varētu pārbūvēt.


Meldru ielā paredzēts izbūvēt septiņus metru platu asfaltētu brauktuvi, apgaismojumu un inženierkomunikācijas 850 metru garumā. Abpus Meldru ielai paredzēta bruģēta gājēju ceļa izbūve un bruģēta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve. Dūņu ielas krustojumā un perspektīvā plānotās ielas krustojumā paredzēta rotācijas apļu izbūve. Izbūvējot segas konstrukcijas, atsevišķiem kokiem tiks bojāta koka sakņu sistēma, kas rada risku koku nokalšanai.


Projektā pēc iespējas tiks paredzēta jauna liepu stādīšana visā posma garumā, kas tiks precizēts būvprojekta izstrādes laikā.