Ceturtdien, 13. jūlijā, Ministru kabinetā tika apstiprināti "Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm", portālu informēja AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļa.


Jaunajos noteikumos ir definēta kārtība, kādā Aizsardzības ministrija veic valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pieteikušos pilsoņu, kā arī pēc atlases principa iesaukto pilsoņu reģistrāciju, uzskaiti un iesaukšanu. Noteikumos ir aprakstīts arī valsts aizsardzības militārā dienesta laikā apgūstamais teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopums.


Tāpat noteikumi paredz kārtību, kādā Aizsardzības ministrija izsniedz izziņas par pilsoņa iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā vai iesaukšanas atlikšanu, kā arī par dienesta izpildes veidu un atvaļināšanu.


Iesaucamo reģistrāciju veiks Aizsardzības ministrija, un reģistrā tiks iekļauta informācija par visiem Latvijas pilsoņiem – vīriešiem, kuri dzimuši pēc 2004. gada 1. janvāra un ir sasnieguši 17 gadu vecumu. Gadījumā, ja iesaucamais neiegūst izglītību vidējās izglītības pakāpē, viņš ir pakļauts iesaukšanai uzreiz pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.


Pēc aizsardzības ministra pavēles par iesaukumu valsts aizsardzības militārajā dienestā izdošanas, Aizsardzības ministrija sabiedrību informēs par termiņu, līdz kuram var brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības militārajam dienestam. Informācija par pieteikšanās termiņu un citiem ar valsts aizsardzības dienestu saistītajiem jautājumiem tiks publicēta vienotajā rekrutēšanas platformā "www.klustikaravirs.lv".


Pēc tam, kad būs noslēgusies brīvprātīga pieteikšanās dienestam, izvērtējot vēsturiskos datus par iesaucamajiem, kuri neatbilst valsts aizsardzības dienestam noteiktajām prasībām, ar aizsardzības ministra pavēli tiks noteikts pēc nejaušības principa atlasāmo iesaucamo skaits un atlases veikšanas datums.


Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrēs pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Atlase tiks veikta, izmantojot gadījuma skaitļu ģeneratoru, kas pēc nejaušības principa atlasīs noteiktu kārtas numuru skaitu. Visi atlasītie kārtas numuri tiks sakārtoti nejaušā secībā.


Atlasē kā novērotāji klātienē varēs pieteikties masu mediju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji.


Pēc nejaušības principa atlasītajiem iesaucamajiem uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tiks nosūtīta informācija par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un pavēste par ierašanos uz veselības pārbaudi. Saņemot šo informāciju, atlasītajiem pilsoņiem būs pienākums piecu darba dienu laikā aizpildīt anketu platformā "www.klustikaravirs.lv".


Gan brīvprātīgi pieteikušos, gan pēc nejaušības principa atlasīto pilsoņu atbilstību dienestam vērtēs rindas kārtībā. Ja iesaukums tiek pilnībā nokomplektēts ātrāk nekā izvērtēta atbilstība visiem iesaucamajiem, neizvērtētie pilsoņi dienestam nākamajā iesaukumā varēs pieteikties vispārējā kārtībā. Ja brīdī, kad tiek veidots nākamais valsts aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu saraksts, pilsonis joprojām atbilst nosacījumiem, viņš var tikt atkārtoti iekļauts atlasē pēc nejaušības principa.


Ja savu domu, apziņas vai reliģiskās pārliecības dēļ iesaucamais nevar pildīt militāro dienestu, viņš par to informē Aizsardzības ministriju un iesniedz tās izveidotajai kontroles komisijai adresētu pieteikumu. Arī šajā gadījumā iesaucamajam būs jāizpilda anketa platformā "www.klustikaravirs.lv", kā arī jāiziet veselības pārbaude.


Aizsardzības ministrija, nosakot iesaucamā valsts aizsardzības dienesta veidu un izpildes vietu, varēs ņemt vērā iesaucamā iepriekš iegūto izglītību, profesionālo pieredzi un dzīves vietu, kā arī iesaucamā norādīto vēlamo dienesta veidu un vietu.