Marta domes sēdē deputāti pienēma lēmumu atbalstīt projekta "Zaļo teritoriju attīstība gaisa kvalitātes uzlabošanai Ziemeļu priekšpilsētā, Liepājā" sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 988 537 eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85%) ir 1 690 287 eiro un Liepājas pašvaldības līdzfinansējums (15%) – 298 286 eiro.  


Šogad pašvaldībai projekta īstenošanai būs jānodrošina līdzfinansējums 70 000 eiro apmērā, nākamgad – 198 286 eiro un 2026.gadā – 30 000 eiro apmērā.


2025. gadā pašvaldībai būs jānodrošina arī nepieciešamais priekšfinansējums 845 143,50 eiro apmērā.

Projekta ietvaros plānots atjaunot un izveidot zaļās teritorijas 5 ha kopplatībā Ziemeļu priekšpilsētas "Laumas" apkaimē, nodrošinot labvēlīgu dzīves vidi un gaisa kvalitātes uzlabošanos mikrorajonā, samazinot putekļu emisiju ietekmi.

Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Vides nodaļu projekts jāiesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā līdz 24. aprīlim.

Sadarbībā ar Komunālo pārvaldi un Būvvaldi tiks sagatavots projektēšanas uzdevums, savukārt sadarbībā ar Iepirkuma daļu – organizēts iepirkums zaļo teritoriju būvniecības dokumentācijas izstrādei. Iepirkumu plānots izsludināt šā gada otrajā ceturksnī (par nepieciešamību izstrādāt tehnisko dokumentāciju deputāti lēma jau 2023.gada septembra domes sēdē), bet darbus uzsākt, tiklīdz būs noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru (CFLA). Savukārt janvāra nogalē jau noslēdzās pašvaldības izsludinātais iepirkums par projekta priekšizpēti, kurā uzvarēja SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian environment", kas šo darbu apņēmās veikt par 23 000 eiro (bez PVN).

Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā no brīža, kad būs noslēgta vienošanās ar CFLA, bet ne vēlāk kā līdz 2028. gada beigām.


Jau vēstīts, ka izdevība īstenot gaisa kvalitātes un vides uzlabošanas projektu pašvaldībai radās pēc tam, kad tā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vēstuli ar piedāvājumu piedalīties Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas pasākumā "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās".


Kāpēc izraudzīts tieši "Laumas" rajons, pērn deputātiem skaidroja domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste Rita Emsiņa. Proti, pašvaldība ministrijai piedāvājusi vairākus projektus, kuri dažādu iemeslu dēļ nav atbalstīti. Piemēram, grants seguma nomaiņa Asara, Tvaiku, Skuju, Riņķu ielās. Atteikums saņemts, jo ceļa seguma maiņa tiek atbalstīta tikai līdz 20% (397 714 eiro) no kopējām attiecināmajām izmaksām. Tāpat piedāvāta Berči skvēra, LiepU skvēra un Karostas kanālmalas labiekārtošana, bet arī šis piedāvājums saņēmis atteikumu, jo nebūtu iespējams sasniegt nepieciešamo rezultatīvo rādītāju – ieguvumu 4801 iedzīvotājam.

Savukārt piedāvājums labiekārtotas pilsētvides izveidi Jaunliepājas apkaimē (teritorija starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu, kopējā teritorija ap 10,7 ha) saņēmis atteikumu, jo neatbilst kritērijiem un teritorija  ir valsts īpašumā, kas nodota SEZ valdījumā un kurā šobrīd notiek  saimnieciskā darbība, pamatojoties uz nomas līgumu.


Pašvaldībai pieejamais ERAF finansējums – 1 690 287 eiro – aprēķināts proporcionāli samazināmajam gaisu piesārņojošo vielu grupu – PM10, PM2,5 un benzpirēns – skaitam.