No 24. aprīļa līdz 3. maijam ikviens aicināts piedalīties publiskajā apspriešanā, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par esošo ciršanu un jaunu koku stādīšanu Klaipēdas ielā.

Publiskā apspriešana izsludināta saskaņā ar ieceri daudzdzīvokļu māju iekškvartālā Klaipēdas ielā 98, 100A, 102, 102A un 110 izveidot jaunu teritorijas labiekārtojumu, saglabājot esošās asfaltētās iekškvartāla brauktuves.

Labiekārtošanas projekts paredz izbūvēt jaunus gājēju celiņus un automašīnu stāvlaukumus ar betona bruģa segumu, izveidot atpūtas zonu ar apstādījumiem un soliņiem, ierīkot zālienu, kurā rezervēt vietu bērnu rotaļu laukuma izveidei perspektīvē. Projekts paredz papildināt esošos apstādījumus ar jaunām koku un krūmu grupām.

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma apgaismošanai plānots izmantot esošos apgaismojuma balstus, uzstādot uz tiem papildu gaismekļus.

Taču, lai kvalitatīvi īstenotu labiekārtojumu, nepieciešams nocirst vairākus kokus, no kuriem pieci ir tādi, par kuriem nepieciešams uzklausīt sabiedrības viedokli. Publiskā apspriešana notiek par vienu Kanādas papeli, kas ziedēšanas laikā rada pūkas un piesārņo teritoriju un dzīvokļus un kuras trauslie zari regulāri lūst, apdraud automašīnas un gājējus, par diviem melnalksņiem, kas atpalikuši augšanā no valdošās melnalkšņu audzes un kuriem kalst galotnes zari un vainags vāji attīstīts, kā arī par divām parastām zirgkastaņām, ko Apstādījumu uzraudzības komisijas (AUK) speciālisti ir novērtējuši kā neperspektīvus kokus, jo kastaņas iestādītas zem valdošās melnalkšņu audzes.

Šo cērtamo koku atpazīšanai publiskās apspriešanas laikā to stumbriem būs apsieta sarkanbalta lenta. Iekšpagalma teritorijā būs izvietota arī planšete, kurā būs atzīmēti izciršanai paredzētie koki un paredzētie jaunie stādījumi.

Labiekārtojuma projekta izstrādājis SIA "Muižnieku ligzda 2" 2019. gada 29. martā Apstādījumu uzraudzības komiteja (AUK) ir lūgusi saskaņot bojāto un mazvērtīgo koku nociršanu labiekārtojuma teritorijā.

Tā kā daļai no cērtamajiem kokiem diametrs caurmērā ir lielāks par 20 cm, šo koku ciršana ir paredzēta publiski pieejamā pašvaldības īpašumā, kas nav meža teritorija, un tiks īstenots sabiedriski nozīmīgs projekts, pirms ieceres saskaņošanas ir jārīko publiskā apspriešana. Šādu rīcību paredz Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties Liepājas pilsētas domes pirmā stāva foajē, arī daudzdzīvokļu māju iekškvartālā Klaipēdas ielā 98, 100A, 102, 102A un 110, kur publiskās apspriešanas laikā būs izvietots informācijas stends un elektroniski Koku ciršanas publiskā apspriešana Klaipēdas ielā, Liepājā.

Publiskās apspriešanas anketu līdz 3. maijam var aizpildīt elektroniski: Publiskās apspriešanas anketa vai aizpildīt klātienē Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri var saņemt Liepājas pilsētas Būvvaldē, pie Apstādījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētājas vietnieces Lauras Stilbiņas, zvanot pa tālruni 63 404 723 vai rakstot uz e-pastu: laura.stilbina@liepaja.lv.