Aicinam iepazīties ar  Apstādījumu uzraudzības komisijas 7.novembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Protokolu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Atkārtoti par Holandes liepu nociršanu Uliha ielā.
2.Atkārtoti par liepu nozāģēšanu Dzintaru ielā 46.
3.Par bīstamu koku aiz Klaipēdas ielas 110.
4.Par 5 koku nociršanu Daugavas ielā 12.
5.Par vītoliem pie Amatas ielas 23.
6.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ozolu ielā 10.
7.Par kļavas un oša nozāģēšanu Dārza ielā 13.
8.Par bērza, zirgkastaņas un liepas nozāģēšanu Talsu ielā 23/25.
9.Par papeles nozāģēšanu Katedrāles ielā 13.
10.Par publiskās apspriešanas rezultātiem (Vētru ielas projekts).

1.Atkārtoti par Holandes liepu nociršanu Uliha ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija 16.maijā (prot.Nr.10) izskatīja SIA "Komunālā pārvalde" iesniegumu, kura tika lūgta atļauja nozāģēt 4 Holandes liepas Uliha – Republikas un Uliha – Indriķa ielu krustojumos, jo koki ir traucēklis no Republikas un Indriķa ielas izbraucošajiem autovadītājiem. Komisija neatļāva nozāģēt liepas, bet ieteica izskatīt citus risinājumus satiksmes drošības uzlabošanai.

Ir saņemts atkārtots lūgums no P/I "Komunālā pārvalde" izskatīt iespēju atļaut likvidēt vismaz divas Holanes liepas Uliha – Republikas un Uliha – Indriķa ielu krustojumos, kreisā pusē. Situācijas izskaidrošanai ir pieaicināts P/I "Komunālā pārvalde" pārstāvis M.Jākobsons.

P/I "Komunālā pārvalde" ir atbildīgi par satiksmes drošības nodrošināšanu Liepājas ielās. Izbraucot no mazākas nozīmes ielas uz intensīvas satiksmes ielas, krustojumos ir jānodrošina redzamības trīsstūris, taču liepas Uliha – Republikas un Uliha – Indriķa ielu krustojumos rada bīstamas situācijas autovadītājiem, jo aizsedz skatu, izbraucot uz Uliha ielas. Satiksmes spoguļus šajos krustojumos nav lietderīgi uzstādīt, jo attālums no krustojuma ir pārāk liels, un nedos vēlamo rezultātu. Lūdzu komisiju atļaut nozāģēt vismaz 2 kokus ielu krustojumu kreisajā pusē.
Uliha ielas liepu alejā aug 19.gadsimtā stādītās Holandes liepas, kas veido vēsturisko aleju un atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā – Liepājas pilsētas vēsturiskajā centrā. Lēmuma pieņemšanai par liepu likvidēšanu ir jālūdz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atļauja.

Pēc VKPAI atzinuma saņemšanas rīkojama arī publiskā apspriešana, jo koki atrodas ielas teritorijā.

Rosinu P/I "Komunālā pārvalde" virzīt izskatīšanai jautājumu par vienvirziena ielu posmu noteikšanu Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras komisijā.

1. Neatļaut P/I "Komunālā pārvalde" nozāģēt divas Holandes liepas – vienu Republikas un Uliha ielu krustojumā un otru Indriķa un Uliha ielu krustojumā;
2. Rekomendēt P/I "Komunālā pārvalde" virzīt jautājumu par vienvirziena transporta kustības noteikšanu Republikas ielā, posmā no Uliha ielas līdz Toma ielai, un Indriķa ielā, posmā no Uliha ielas līdz Toma ielai, izskatīšanai Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras komisijā.

2.Par liepu nozāģēšanu Dzintaru ielā 46
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti ir saņēmusi Liepājas Sv.Trīsvienības pareizticīgo katedrāles draudzes iesniegumu, pārsūtītu no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Būvvalde", kurā lūgta atļauja likvidēt divas liepas, kas aug blakus dzīvojamai mājai Dzintaru ielā 46, jo to saknes bojā ēku.

Atgādinu, ka komisija š.g. 4.aprīlī (prot.nr.7) skatīja jautājumu par 3 koku apzāģēšanu šajā adresē un izdeva atļauju sakopt vainagus kokiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka starp žogu un ēku aug divas liepas, kas ir spēcīgi augošas un atrodas vismaz 3 m attālumā no ēkas. Liepām ir nepieciešama zaru īsināšana un vainagu sakopšana, bet to likvidācijai nav objektīva iemesla. Iesniegumam nav pievienots būveksperta atzinums, ka koki ietekmē ēkas tehnisko stāvokli, līdz ar to nav pamata šo koku likvidācijai.

Komisijai ir jāievēro Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 9.punkts, kas nosaka, ka visi publiskie stādījumi un koki Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas stādījumi, kuriem ir sabiedriska vērtība.

1.Neatļaut Liepājas Sv.Trīsvienības pareizticīgo katedrāles draudzei likvidēt liepas, kas aug pie ēkas Dzintaru ielā 46.

2.Komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 16.punktam, pievienojot pamatojumu koku nozāģēšanai, ko sniedzis sertificēts kokkopis – arborists vai sertificēts būveksperts.

3.Par bīstamu koku aiz mājas Klaipēdas ielā 110
Apstādījumu uzraudzības komisija elektroniski ir saņēmusi informāciju no dzīvojamās mājas Klaipēdas ielā 110 iedzīvotāja, ka aiz mājas, pa ceļam uz jūru, atrodas bīstams koks. E-pastā ir pievienotas fotofiksācijas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka aiz daudzdzīvokļu ēkas slīpi aug sena papele un tā ir potenciāli bīstama.

Lūgt P/I "Komunālā pārvalde" likvidēt bīstamu papeli aiz daudzdzīvokļu ēkas Klaipēdas ielā 110.

4.Par 5 koku nociršanu Daugavas ielā 12
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības "Pērle M" iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt bīstamas vecas papeles un kastaņus, kas aug dzīvojamās mājas ziemeļu pusē. Iesniegumam pievienots saraksts ar dzīvokļu īpašnieku parakstiem, un šo koku likvidēšanu atbalsta 58% dzīvokļu īpašnieku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu mājas aug 4 vītoli un 1 zirgkastaņa. Vītoli ir novecojuši, daļēji nokaltuši, aplūzušiem zariem, aug tuvu mājai un potenciāli bīstami. Uz koku stumbriem aug piepes. Zirgkastaņai ir četri stumbri, aug ļoti tuvu ēkai, zari bojā sienu un jumtu. Lietderīgi novecojušos un nepiemērotā vietā iestādītos kokus likvidēt un paredzēt jaunus apstādījumus.

Atļaut Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai "Pērle M" organizēt četru vītolu un vienas zirgkastaņas, kas aug zemesgabalā Daugavas ielā 12, nozāģēšanu, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šo koku likvidēšanu. Rekomendēt izskatīt iespēju jaunu apstādījumu ierīkošanai.

5.Par vītoliem pie Amatas ielas 23
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts sakopt vainagus vītoliem, kas aug gar īpašumu Amatas ielā 23, uz pašvaldībai piederoša zemesgabala.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kas perspektīvā ir Amatas ielas posms ezermalā, aug lieli, galotņoti vītoli. Kokiem ieteicams veikt vainagu sakopšanu.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" izskatīt finansiālās iespējas un, ja iespējams, iekļaut 2017./2018. gada ielu kopšanas plānā vainagu sakopšanu vītoliem, kas aug projektētā Amatas ielas posmā pretim īpašumam Amatas iela 23.

6.Par zirgkastaņas nozāģēšanu Ozolu ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja likvidēt zirgkastaņu, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ozolu ielā 12 pagalmā un bojā viņai piederošas saimniecības ēkas pamatus un žogu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu mājas Ozolu ielā 12 pagalmā aug liela zirgkastaņa, tās zari guļ uz blakus esošās saimniecības ēkas jumta Ozolu ielā 10, stumbrs un saknes bojā īpašumu starpžogu. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ozolu ielā 12 apsaimnieko SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs". Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" ir noteikta kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja koka nozāģēšanai kopīpašuma gadījumā un daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmā. Šo noteikumu 18.3. apakšpunkts nosaka, lai saņemtu pašvaldības atļauju koka nociršanai, komisijā jāiesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nociršanu.

Lūgt nama apsaimniekotājam organizēt zirgkastaņas nozāģēšanu Ozolu ielā 12. Ņemot vērā, ka zirgkastaņa aug daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā, pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur šī koka ciršanu atbalsta vismaz 50% pluss viena balss šā nama dzīvokļu īpašnieku un jāsaņem koka ciršanas atļauja.

7.Par kļavas un oša nozāģēšanu Dārza ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt kļavu un bojātu osi zemesgabalā Dārza ielā 13.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā Dārza ielā 13 aug vairāki ainaviski koki, starp tiem kļava un osis. Komisija nesaskata objektīvus iemeslus koku likvidācijai un ievēro Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 9.punkts, kas nosaka, ka visi publiskie stādījumi un koki Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas stādījumi, kuriem ir sabiedriska vērtība.

1.Neatļaut likvidēt kļavu un osi, kas aug pie zemesgabalā Dārza ielā 13.

2.Komisijas lēmumu var apstrīdēt Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos, atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 16.punktam, pievienojot pamatojumu koku nozāģēšanai, ko sniedzis sertificēts kokkopis – arborists.

8.Par bērza, zirgkastaņas un liepas nozāģēšanu Talsu ielā 23/25.
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt sekojošus kokus, kas aug pie dzīvojamās mājas Talsu ielā 23/25: bērzu, kurš ieaudzis šķūņa jumtā, zirgkastaņu ar tukšu vidu, kas apdraud dzīvojamo māju, un liepu pie žoga, kura nomāc otru liepu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā aug liels, novecojis bērzs un pie ēkas novecojusi zirgkastaņa. Bērza zari guļ uz saimniecības ēkas jumta un bojā to. Zirgkastaņa aug tuvu dzīvojamai mājai, tā ir iztrupējusi un var būt potenciāli bīstama. Pie teritorijas nožogojuma tuvu viena otrai aug divas liepas, vienu no tām – ainaviski mazvērtīgāko būtu ieteicams likvidēt, jo nomāc blakus augošo liepu.

Atļaut organizēt bērza, zirgkastaņas un liepas likvidēšanu pie dzīvojamās mājas Talsu ielā 23/25, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

9.Par papeles nozāģēšanu Katedrāles ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt papeli pie daudzdzīvokļu mājas Katedrāles ielā 13. Iesniegumam pievienots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kurā 69.3% piekrīt papeles nozāģēšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ziemeļu pusē aug novecojusi papele un tās likvidēšana ir pieļaujama.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt papeles likvidēšanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Katedrāles ielā 13, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

10.Par publiskās apspriešanas rezultātiem
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides nodaļas apkopotos publiskās apspriešanas rezultātus par 62 koku ciršanas ieceri projekta "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu pārbūve, Liepājā" ietvaros.

Konceptuāli atbalstīt SIA "Evolution Road" izstrādāto projektu "Vētru ielas, Rietumkrasta un Klaipēdas ielu pārbūve, Liepājā", kas paredz 62 koku likvidāciju.