Liepājas Apstādījumu uzraudzības komisija pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas atkārtoti izskatīja jautājumu par viena koka ciršanu saistībā ar Vērgales ielas brauktuves pārbūves projektu. Komisija, izvērtējot dažādus aspektus, pieņēma lēmumu atļaut būvprojektā paredzēt vienas liepas ciršanu, informē Liepājas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

SIA "Evolution Road" pēc Liepājas Komunālās pārvaldes pasūtījuma izstrādā būvprojektu Vērgales ielas posma pārbūvei. Projektētājs vērsās Apstādījumu uzraudzības komisijā, lūdzot atļauju būvprojektā paredzēt vienas liepas ciršanu, lai posmā no Vērgales ielas 6 līdz Grīzupes ielai varētu izbūvēt ielu un ietvi.

Apstādījumu uzraudzības komisija apskatīja situāciju dabā un secināja, ka liepa ir labā stāvoklī, bez acīmredzamām bojājuma pazīmēm, ar atsevišķiem kaltušiem zariem. Ņemot vērā būvprojekta nozīmību un to, ka tas vēl ir izstrādes stadijā, lai rastu pēc iespējas labākus risinājumus, tika vaicāts sabiedrības viedoklis. Saņemts viens iedzīvotāja viedoklis, kurš šo ieceri neatbalsta, pamatojot ar to, ka ietvi var izbūvēt slīpi, neskarot koku.

Atkārtoti izskatot šo jautājumu un pieņemot lēmumu, komisija izvērtēja gan apspriešanā izteikto viedokli, gan arī izvērtēja projektētāja iesnieguma atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu. Skatīt Vērgales ielas koka ciršanas ieceres planšeti: faili.liepaja.lv/Publikacijas/Publiska-apspr-Vergales-iela.pdf

Izstrādātā būvprojekta gala versija vēl būs jāsaskaņo būvvaldē un jāsaņem būvatļauja.

Publiskā apspriešana notika no 3. līdz 12. aprīlim. Anketas varēja aizpildīt elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv un drukātā formātā pašvaldības iestāžu Klientu apkalpošanas centrā Peldu ielā 5. Publiskās apspriešanas laikā liepa bija marķēta ar košas krāsas lentu, kā arī uz vietas izvietota informatīva publiskās apspriešanas planšete.