Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 4. janvāra sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.  

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par 2 liepām Peldu ielā 32/34.
2.Par 2 koku likvidēšanu Friča Brīvzemnieka ielā 52.
3.Atkārtoti par 2 liepu nozāģēšanu Dzintaru ielā 46.
4.Par bērza nozāģēšanu Klaipēdas ielā 65/67.
5.Par liepas un vītola vainagu kopšanu Rietumkrasta ielā 4.
6.Par vītola nozāģēšanu Ganību ielā 197/205.
7.Par 3 vītolu nozāģēšanu Dzērves ielā 20.
8.Par liepas vainaga sakopšanu Dorupes ielas 6 pagalmā.
9.Par kļavas nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielas 3 pagalmā.
10.Atkārtoti par robīnijas nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā 3.
11.Par koku kopšanu Kungu ielā 83.
12.Par ozola nozāģēšanu Ventspils ielā 4.
13.Par ozola nozāģēšanu Rudzu ielā 13.
14.Atkārtoti par 2 Holandes liepu nozāģēšanu Uliha ielas alejā.
15.Par koka nociršanu Rīgas ielā 50.
16.Par koku apzāģēšanu Matrožu ielā 11.
17.Par slīpo priedi Jūrmalas parkā.
18.Par iztrupējušu koku veloceliņa malā Pērkones ielā 40.
19.Par bīstamu koku Rīgas ielā pie tramvaja depo.
20.Atkārtoti par papeles nozāģēšanu Zirgu salā, Ezermalas iela 4.
21.Atkārtoti par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 31.

1.Par 2 liepām Peldu ielā 32/34.
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vienu liepu, kas aug dzīvojamās mājas Peldu ielā 32/34 pagalmā, bet otrai pagalmā augošajai liepai sakopt vainagu.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka tuvu pagalmā esošajai ēkai aug liela liepa, kuras saknes un zari bojā to. Blakus esošā liepa ir bijusi galotņota, ataugušas atvases un nepieciešama vainaga sakopšana.

Atļaut organizēt:
1.liepas, kas aug nama Peldu ielā 32/34 pagalmā (tuvāk ēkām), likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu;
2.galotņotās liepas, kas aug Peldu ielas 32/34 pagalmā vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi – arboristu.

2.Par 2 koku likvidēšanu Friča Brīvzemnieka ielā 52
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus Friča Brīvzemnieka ielā 52, jo zemesgabalā paredzēta stāvlaukuma izbūve. Iesniegumam pievienots tehniskais projekts un ģenplāns, kurā atzīmēti nozāģējamie koki.

Apsekojot kokus dabā, konstatēts, ka projekta ietvaros paredzēts nozāģēt divas liepas. Koki ir veselīgi augoši, tiem var veikt vainagu sakopšanu, taču nav pamata šo koku likvidācijai. Autostāvvietu ir iespējams izbūvēt, liepas saglabājot.

Komisijai ir jāievēro Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības noteikumi" 9.punkts, kas nosaka, ka visi publiskie stādījumi un koki Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas stādījumi, kuriem ir sabiedriska vērtība.

1.Neatļaut organizēt 2 liepu nozāģēšanu, kas aug zemesgabalā Friča Brīvzemnieka ielā 52 un ieteikt izskatīt iespēju izbūvēt stāvlaukumu, saglabājot kokus.
2.Rekomendēt organizēt liepu, kas aug zemesgabalā Friča Brīvzemnieka ielā 52, vainagus pacelšanu, sakopšanu un traucējošo zaru īsināšanu, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi – arboristu.

3.Atkārtoti par 2 liepu nozāģēšanu Dzintaru ielā 46
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) atkārtoti ir saņēmusi lūgumu atļaut likvidēt 2 liepas, kas aug pie ēkas Dzintaru ielā 46. Iesniegumam pievienots sertificēta būvinženiera Maksima Rastvorova (sert.nr. 20-6341) atzinums par koku ietekmi uz ēkas tehnisko stāvokli.

Komisija 2016.gada 7.novembrī izskatīja jautājumu par koku likvidēšanu Dzintaru ielā 46. Komisija neizdeva koku ciršanas atļauju, bet lūdza iesniegt sertificēta būveksperta atzinumu, ka koki ietekmē ēkas tehnisko stāvokli, kā minēts iesniegumā.

Atkārtotajam iesniegumam (sūdzībai) pievienotajā sertificēta inženiera atzinumā konstatēts, ka ēkas pamatu konstrukciju plaisas un sānsvere radušās no blakus augošo liepu sakņu sistēmas ietekmes (spiediena) rezultātā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Katras liepas stumbra diametrs ir 50 cm. Zaudējumu atlīdzība par šo koku likvidēšanu ir 113,83 eiro, un pirms šo koku ciršanas atļaujas saņemšanas, summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).
Zaudējumu aprēķina formula:
(50cm+50cm): 0,702804 x 2 x 0.1 x 2 x 2 x 1 = 113,83 eiro.

Atļaut organizēt 2 liepu, kas aug Dzintaru ielā 46, nozāģēšanu, pirms tam Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējuma atlīdzību 113,83 eiro apmērā par divu liepu likvidāciju un saņemot koku ciršanas atļauju.

4.Par bērza nozāģēšanu Klaipēdas ielā 65/67
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu LPII teritorijā, jo tas ir sasvēries un apdraud bērnu veselību un dzīvību.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka teritorijas dienvidu pusē slīpi aug vecs, kalstošs bērzs, kurš ir kļuvis potenciāli bīstams.

Atļaut organizēt potenciāli bīstama bērza, kas atrodas zemesgabalā Klaipēdas ielā 65/67, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

5.Par liepas un vītola vainagu kopšanu Rietumkrasta ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagus diviem kokiem Rietumkrasta ielā 4.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu mājas Rietumkrasta ielā 4 aug liepa, kurai vainaga sakopšanas darbi ir ieteicami un uzlabos koka vizuālo izskatu. Mājas rietumu pusē tuvu ēkai aug liels vītols, kura zari sniedzas mājas 1.stāva un 2.stāva balkonos un noēno dzīvokļus. Vītolam nepieciešama vainaga pacelšana un sakopšana.

Atļaut organizēt vainagu sakopšanu liepai un vītolam, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rietumkrasta ielā 4, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi - arboristu.

6.Par 2 vītolu nozāģēšanu Ganību ielā 197/205
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt divus vītolus, jo lūstošie zari apdraud iedzīvotājus un transportu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka viens vītols aug netālu no ēkas Dunikas ielas pusē, otrs aug pie iebrauktuves ēkas pagalmā. Vītoli ir ļoti lieli, slīpi augoši un novecojuši.

Atļaut organizēt 2 vītolu nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo koku nociršanu.

7.Par 3 vītolu nozāģēšanu Dzērves ielā 20
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūdz atļauju nozāģēt 3 kokus, sakarā ar mājas būvniecību.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā aug 4 staboti vītoli. Vienu vītolu uz zemesgabala stūra paredzēts saglabāt, pārējos trīs likvidēt. Divu vītolu stumbru diametrs ir 100 cm katram, trešais vītols aug pudurī un resnākā stumbra diametrs ir 80 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzība par šo koku likvidēšanu ir 203,98 eiro, pirms šo koku ciršanas, summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula:
(100cm+100cm+80cm): 0,702804 x 0.8 x 0.8 x 2 x 0.8 x 0.5 = 203,98 eiro.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību 203,98 eiro par 3 vītolu nozāģēšanu Dzērves ielā 20, sakarā ar dzīvojamās mājas būvniecību.
2.Lūgt zaudējumu atlīdzību par 3 vītolu nociršanu iemaksāt Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Saskaņotais būvprojekts darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

8.Par liepas vainaga sakopšanu Dorupes ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagu liepai, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā Dorupes ielā 6, jo tās zari sniedzas līdz mājas fasādei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka koka daudzdzīvokļu mājas pagalmā aug liela liepa, kurai ir saauguši biezi zari, kas noēno dzīvojamo māju, zari bojā ēkas sienu un jumtu. Liepai veicama vainaga pacelšana un zaru retināšana.

Atļaut organizēt liepas vainaga sakopšanu, kas aug pie daudzdzīvokļu mājas Dorupes ielā 6, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi - arboristu.

9.Par kļavas nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielas 3 pagalmā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kļavu, kas aug daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K.Ukstiņa ielā 3 pagalmā, jo kokam ir bojāts stumbrs, kas stipra vēja laikā var lūzt, apdraudot iedzīvotāju drošību. Iesniegumam pievienots mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums, kurā kļavas nozāģēšanu atbalsta 55% dzīvokļu īpašnieki.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka labiekārtotā daudzdzīvokļu mājas pagalmā, pretim vidējai kāpņu telpai, slīpi aug kļava, kurai ir sašķēlies stumbra. Koks ir potenciāli bīstams.

Atļaut organizēt kļavas likvidēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā Klāva Ukstiņa ielā 3, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

10.Atkārtoti par robīnijas nozāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija 2016.gada 23.decembrī ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) atzinumu par robīniju, kas aug K.Ukstiņa ielā 3, Liepājā.

Komisija jautājumu par robīnijas nozāģēšanu pēc iesnieguma skatīja 2016.gada 5.decembrī. Jautājums tika atlikts, jo robīnija 1,3 metru augstumā sasniegusi un pārsniedz apkārtmēru 1,2 metri, un pašvaldība atļauju šī koka ciršanai izsniedz pēc DAP atzinuma saņemšanas.

DAP atzinumā konstatēts, ka robīnija 1,0m augstumā virs sakņu kakla sadalās divos stumbros, kuru apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla 1,45m un 1,70 m. Koks atrodas 1,2 m attālumā no dzīvojamās mājas, tā vainags ir veselīgs un sniedzas līdz mājas jumtam. Koka slīpums ir prom no ēkas, stumbrā un saknēs nav redzamas bojājumu un trupējuma pazīmes. Nav redzamas pazīmes, ka tā saknes bojātu ēkas pamatus. Robīnijas nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, tomēr, ņemot vērā koka ainavisko nozīmi, pamatojoties uz MK 212.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 16.punktu, tiek lūgts pirms lēmuma pieņemšanas konsultēties ar kokkopi.

Komisija, atkārtoti novērtējot situāciju dabā, konstatē, ka koks aug slīpi uz ielas pusi, turklāt apmēram 1 m augstumā dalās divos stumbros, kas koku padara nenoturīgu un var apdraudēt cilvēkus un garām braucošas mašīnas.

Atļaut nozāģēt robīniju, kas aug pie nama Klāva Ukstiņa ielā 3 un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par koka nociršanu.

11.Par koku kopšanu Kungu ielā 83
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagus kokiem kooperatīva "Namejs" teritorijā.

Apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka garāžām piekrītošajā teritorijā aug 8 nelielas kļavas, kuru vainagu sakopšana uzlabos to vizuālo izskatu.

Atļaut organizēt vainagu sakopšanu 8 kļavām, kas aug garāžu kooperatīva "Namejs" teritorijā Kungu ielā 83, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi - arboristu.

12.Par ozola nozāģēšanu Ventspils ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt ozolu, kas aug pie dzīvojamās mājas Ventspils ielā 4. Īpašnieks norāda, ka koks atrodas arī uz ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, ko nav iespējams nomainīt, nebojājot koka sakņu sistēmu. Kā arī ozola saknes izaugušas cauri mājas grīdai.

2016.gada 26.septembrī komisija izdeva atļauju organizēt ozola vainaga sakopšanu, darbu veikšanai piesaistot sertificētu arboristu, ko iesniedzējs bija arī lūdzis. Arborists veicot koka apsekošanu, konstatējis, ka šī ozola krasa apzāģēšana nav lietderīga un novedīs pie koka bojāejas.
Atkārtoti apsekojot ozolu, komisija secina, ka koks jānozāģē.

Atļaut organizēt ozola likvidēšanu, kas aug pie mājas Ventspils ielā 4, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

13.Par ozola nozāģēšanu Rudzu ielā 13
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt ozolu, kas aug zemesgabalā Rudzu ielā 13. Ozols ir tuvu mājai un bojā tās pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, komisija konstatēja, ka pie dzīvojamās mājas aug ainavisks ozols. Koka vainags ir veselīgs, tam nav redzamas bojājumu pazīmes. Ieteicama ozola vainaga sakopšana.

Neatļaut organizēt ozola nozāģēšanu zemesgabalā Rudzu ielā 13. Ieteicama ozola vainaga sakopšana, darbu veikšanai piesaistot sertificētu kokkopi.

14.Atkārtoti par 2 Holandes liepu nozāģēšanu Uliha ielas alejā
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) 2016.gada 6.decembrī ir saņēmusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) atzinumu par 2 Holandes liepu nozāģēšanu vēsturiskajā Uliha ielas alejā.

Lēmuma pieņemšanai par divu Holandes liepu nociršanu Uliha ielā pēc P/I "Komunālā pārvalde" iesnieguma, Komisija lūdza VKPAI atzinumu, jo Uliha ielas liepu alejā aug 19.gadsimtā stādītās Holandes liepas, kas veido vēsturisko aleju. Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu šī teritorija ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis – Liepājas pilsētas vēsturiskā centra daļa un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 18.punkts nosaka, ka teritorijā, kurā atrodas Valsts nozīmes pieminekļi, pašvaldība atļauju koku ciršanai izsniedz pēc VKPAI atzinuma saņemšanas.

Saņemtajā VKPAI atzinumā ir nolemts neatļaut Holandes liepu nociršanu iesniedzēja prasījumā norādītās plānotās darbības vietā, pamatojoties uz to, ka netika konstatēta normatīvajiem aktiem atbilstoša argumentācija, kas būtu par pamatu divu veselu koku likvidēšanai. Uliha iela ar 19.gs. stādīto Holandes liepu aleju ir viena no Liepājas pilsētas dominantēm, būtiska kultūrainavas sastāvdaļa ar estētisku un kultūrvēsturisku vērtību, ainavas elements, kas saudzējams un saglabājams.

Informēt P/I "Komunālā pārvalde", ka divu Holandes liepu ciršana Uliha ielā (Uliha – Republikas un Uliha – Indriķa ielu krustojumos, kreisā pusē) nav atļauta. Lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot papildu informāciju (piemēram, statistiku par negadījumiem šajos krustojumos u.c.) par koku ciršanas nepieciešamību šajos krustojumos iesniegšanai VKPAI.

15.Par koka nociršanu Rīgas ielā 50
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja nozāģēt koku būvprojekta "Siltumtrases pieslēgums vieglatlētikas manēžai Rīgas ielā 50, Liepājā" ietvaros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 7.punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai, būvvaldē saskaņots būvprojekts darbojas, kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.
Konceptuāli atbalstīt SIA "UPB Projekti" izstrādāto būvprojektu "Siltumtrases pieslēgums vieglatlētikas manēžai Rīgas ielā 50, Liepājā", kurā paredzēta viena koka likvidēšana, nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu un nenoteikt publisko apspriešanu par šī koka ciršanu. Būvvaldes izsniegtā būvatļauja, darbojas kā projektā atzīmēto koku ciršanas atļauja.

16.Par koku apzāģēšanu Matrožu ielā 11
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja  iesniegumu, kurā tiek lūgta atļauja sakopt vainagus liepai un robīnijai pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Matrožu ielā 11.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka dzīvojamās mājas pagalmā aug augsta liepa un robīnija. Koki ir veselīgi un ainaviski, ieteicama vainagu sakopšana.

Atļaut organizēt vainagu sakopšanu liepai un robīnijai, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Matrožu ielā 11.    

17.Par priedi Jūrmalas parkā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi lūgumu no SIA "Tranzīts L" atļaut uzstādīt balstu melnajai priedei, kas aug Jūrmalas parkā un draud izgāzties.
Informēju, ka Jūrmalas parkā augošās melnās priedes ir retas un vērtīgas, tāpēc ir atbalstāma iecere koku saglabāt pēc iespējas ilgāk un nodrošināt drošību parka apmeklētājiem.

Atļaut SIA "Tranzīts L" uzstādīt atbalsta sistēmu melnajai priedei, kas aug Jūrmalas parkā un draud izgāzties.

18.Par iztrupējušu vītolu pie veloceliņa Pērkones ielas 40
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju, ka pie veloceliņa zemesgabalā Pērkones ielā 40 atrodas iztrupējis vītols.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētais vītols ir potenciāli bīstams un likvidējams.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt iztrupējušā vītola, kas aug pie veloceliņa zemesgabalā Pērkones ielā 40, likvidēšanu.

19.Par slīpu un bīstamu liepu Rīgas ielā pie tramvaja depo
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju, ka Rīgas ielā, pie tramvaja depo, aug slīpa liepa, kas ir potenciāli bīstama garāmgājējiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir kļuvusi nenoturīga un ieteicams to likvidēt.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt bīstamās liepas, kas atrodas Rīgas ielā, pie tramvaja depo, likvidēšanu.

20.Atkārtoti par papeles nozāģēšanu Zirgu salā, Ezermalas ielā 4
Apstādījumu uzraudzības 2016.gada 5.decembrī skatīja jautājumu par papeles nozāģēšanu laivu garāžu kooperatīva teritorijā Zirgu salā Ezermalas ielā 4, pretim garāžai Nr.79. Izskatīšanu atlika līdz Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) atzinuma saņemšanai, jo komisija konstatēja, ka papelē ir aizsargājamais augs āmulis (Viscum album). Saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 6.4.apakšpunktu, āmulis (Viscum album) ir noteikts kā īpaši aizsargājama augu suga.

Bez tam, Zirgu sala ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija "Liepājas ezers".

2.janvārī tika saņemts DAP atzinums, kur sniegta informācija, ka minētā papele uzskatāma par ainaviski mazvērtīgu, jo tās vainags ir nepilnīgs dēļ apzāģētajiem zariem, kā arī tās apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla ir 2,4 m un tā nav sasniegusi Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1.pielikumā norādītos parametrus. Nozāģēt papeli ir atļauts, taču darbu izpildītājam pēc papeles nozāģēšanas DAP Administrācijas pārstāvim jānodod uz papeles augošo baltā āmuļa Viscum album īpatni, kas izmantojams sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos.

Atļaut organizēt papeles, kas aug Zirgu salā, Ezermalas ielā 4, pretim laivu garāžai Nr.79, likvidēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu. Pēc papeles nozāģēšanas, uz papeles augošā baltā āmuļa Viscum album īpatni nogādāt Dabas aizsardzības pārvaldes administrācijā Jaunā ostmalā 2A, Liepājā.

21.Atkārtoti par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 31
Apstādījumu uzraudzības 2016.gada 5.decembrī skatīja jautājumu par priedes nozāģēšanu Spīdolas ielā 31, pēc iesnieguma. Izskatīšanu atlika līdz Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) atzinuma saņemšanai, jo komisija konstatēja, ka priedes stumbra apkārtmērs pārsniedz 2 metrus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 19.punktu un 1.pielikumu, kuri nosaka, ja priedes stumbra apkārtmērs 1.3 metru augstumā no sakņu kakla sasniedzis un pārsniedz 1,5 metrus, pašvaldība atļauju šī koka ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas.

2.janvārī tika saņemts DAP atzinums,  kur sniegta informācija, ka minētā priedes apkārtmērs 1,3 m augstumā virs sakņu kakla ir 2,2 m un tā nav sasniegusi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2.pielikumā norādītos parametrus. Šī koka nociršana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Atļaut organizēt priedes, kas aug Spīdolas ielā 31, likvidēšanu, un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.