Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sagatavoto Apstādījumu uzraudzības komisijas 1.aprīļa sēdes protokola izrakstu.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401

SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2014. gada 1.aprīlī Nr.9

D A R B A K Ā R T Ī B Ā
1.Par papelēm pie Klaipēdas ielas 98.
2.Par 6 koku apzāģēšanu Rojas ielā 3.
3.Par egles nociršanu Nīcas ielā 16.
4.Par koka apzāģēšanu Pļavu ielā 29.
5.Par bērza nociršanu Otaņķu ielā 19.
6.Par liepas nozāģēšanu Pļavu ielā 14A.
7.Par kļavas apzāģēšanu Baznīcas ielā 18.
8.Atkārtoti par liepas nozāģēšanu Cīruļu ielā 4.
9.Par priežu nozāģēšanu Egļu ielā 19.
10.Par bērza nozāģēšanu Friča Brīvzemnieka ielā.
11.Par liepu kopšanu Teātra ielā.

1.#
Par papelēm pie Klaipēdas ielas 98
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi zvanu, kurā lūgts apzāģēt kokus, kas aug laukumā pie nama Klaipēdas ielā 98.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pašvaldībai piederošajos zemesgabalos Projektētā iela 8 aug papele ar diviem stumbriem, bet Projektētā iela 12 aug papele, kas aug slīpi uz jūras pusi. Kokiem nepieciešama vainagu apjoma samazināšana un kopšana. Lietderīgi nozāģēt koku pudurī esošo sasvērušos koku.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2015.gada koku kopšanas darbu plānā 2 papeļu vainagu kopšanu un viena slīpa koka nozāģēšanu.

2.#
Par 6 koku apzāģēšanu Rojas ielā 3
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug Rojas ielā 3.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas Rojas ielā 3 aug 6 liepas, kurām nepieciešama profesionāla vainagu kopšana.

Koku vainagu kopšanai nepieciešams pieaicināt profesionālu koku kopēju.

Atļaut organizēt 6 liepu, kas aug Rojas ielā 3, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.

3.#
Par egles nociršanu Nīcas ielā 16
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt egli, kas aug Nīcas ielā 16.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama Nīcas ielā 16 aug sudrabegle, kurai sākušas nobrūnēt skujas.

Šī koka stumbru ir izalojis egļu astoņzobu mizgrauzis. Lai nepieļautu kaitēkļa masveida savairošanos, koku nepieciešams nozāģēt. Ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šīs egles likvidēšanu.

Atļaut nozāģēt sudrabegli, kas aug Nīcas ielā 16, un nepiemērot zaudējumu atlīdzību.

4.#
Par koka apzāģēšanu Pļavu ielā 29
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt liepu, kas aug pie nama Pļavu ielā 29, jo zari sitas logos un vējā ir sabojāts karogs.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepai nepieciešams apzāģēt ataugušās atvases.

Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” organizēt liepas, kas aug pie nama Pļavu ielā, vainaga apzāģēšanu.

5.#
Par bērza nociršanu Otaņķu ielā 19
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Otaņķu ielā 19, jo koka saknes bojā ēkas pamatus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs ieaudzis ēkas pamatos.

Atļaut nozāģēt bērzu, kas aug Otaņķu ielā 19 un nepiemērot zaudējumu atlīdzību.

6.#
Par liepas nozāģēšanu Pļavu ielā 14A
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas aug Pļavu ielā 14A, jo koks ir ar tukšu vidu un nokaltis, kā arī apdraud īpašumu un cilvēkus.

Apsekojot situāciju dabā, bezlapu periodā nav iespējams noteikt vai liepa ir pilnībā nokaltusi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu un 1.pielikumu, minētā koka apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kakla ir pārsniedzis liepām noteikto apkārtmēru – 2,1 m, tādēļ pirms koka ciršanas atļaujas izsniegšanas nepieciešams Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – DAP) atzinums.

1.Lūgt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par liepas (stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā no sakņu kalka ir 2,7 m), kas aug Pļavu ielā 14A, ciršanu.

2.Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz DAP atzinuma saņemšanai un liepu atkārtoti apsekot maijā pēc lapu saplaukšanas.

7.#
Par kļavas apzāģēšanu Baznīcas ielā 18
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kļavu, kas aug Baznīcas ielas 18 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka kļava aug ļoti tuvu ēkai Bāriņu ielā 16. Lai novērstu to, ka zari sitas logos un bojā ēkas fasādi un jumtu, kļavai ēkas pusē būtu jānozāģē visi zari. Tādā veidā vainags kļūtu vienpusējs un rastos koka izgāšanās risks. Ieteicams apsvērt iespēju šo kļavu nozāģēt.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, koku ciršana jāsaskaņo ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Rekomendēt izskatīt iespēju likvidēt kļavu, kas aug Baznīcas ielas 18 pagalmā, koka likvidāciju saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem.

8.#
Atkārtoti par liepas nozāģēšanu Cīruļu ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija atkārtoti saņēmusi iesniegumu, kurā norādīts, ka Cīruļu ielas 4 mājas iedzīvotāji nepiekrīt komisijas lēmumam, ka koks nav bīstams un lūdz atļauju liepas nozāģēšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekiem jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu. Zaudējumu atlīdzību par liepas, kas aug Cīruļu ielā 4, ciršanu aprēķina pēc formulas 60: 0,702804 x 2 x 0,1 x 2 x 0,8 x 1 = 27,31 + 5,74 (PVN 21%) = EUR 33,06.

Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība EUR 33,06.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību EUR 33,06 par liepas, kas aug Cīruļu ielā 4, ciršanu.

2.Atļaut organizēt liepas, kas aug Cīruļu ielā 4, ciršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību EUR 33,06 un saņemot koka ciršanas atļauju.

9.#
Par priežu nozāģēšanu Egļu ielā 19
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts nozāģēt priedes, kas aug pie jaunbūves Egļu ielā 19.

Pirms būvdarbu uzsākšanas SIA “Komunālā pārvalde” pie šī īpašuma veica vainaga sakopšanu blīgznai, apakšējo zaru nozāģēšanu 2 priedēm un nozāģēja slīpi augošo priedi.

Komisijai nav informācija vai šo priežu likvidācija ir paredzēta būvprojektā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu, pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas, zemes īpašniekiem jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzību par 2 priežu, kas aug pie īpašuma Egļu ielā 19, ciršanu aprēķina pēc formulas (25 + 27): 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0,8 x 1 = 355,15 + 74,58(PVN 21%) = EUR 429,73. Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība EUR 429,73.

1.Noteikt zaudējumu atlīdzību EUR 429,73 par 2 priežu ciršanu, saistībā ar privātmājas būvniecību Egļu ielā 19.

2.Atļaut organizēt 2 priežu, kas aug pie īpašuma Egļu ielā 19, ciršanu, iepriekš Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) iemaksājot zaudējumu atlīdzību EUR 429,73 un saņemot koku ciršanas atļauju.

10.#
Par bērza nozāģēšanu Friča Brīvzemnieka ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “WS” izstrādāto projektu “Friča Brīvzemnieka ielas rekonstrukcija posmā no Dzirnavu ielas līdz Stūrmaņa ielai, Liepājā”, kura īstenošanai nepieciešams likvidēt vienu koku. Šī koka likvidēšana nav paredzēta projektā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie īpašuma Dzirnavu ielā 12 aug bērzs, kuru nepieciešams likvidēt saistībā ar projektā paredzētā gājēju celiņa izbūvi.

Atļaut likvidēt bērzu, kas aug pie īpašuma Dzirnavu ielā 12 un traucē gājēju celiņa izbūvei Friča Brīvzemnieka ielā, nenosakot zaudējumu atlīdzību.

11.#
Par liepu kopšanu Teātra ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu iekļaut darba kārtībā Teātra ielas apsekošanu un sniegt ieteikumus koku kopšanai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie Latvijas bankas, Teātra ielā 3, augošās liepas ir polardētas. Lai Teātra ielā veidotu vienotu ainavu arī pārējām liepām nepieciešama vainagu polardēšana.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” veikt vainagu polardēšanu liepām, kas aug Teātra ielā.