Piedāvājam iepazīties ar Liepājas domes Apstādījumu uzraudzības komisijas 5.maija lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

LATVIJAS REPUBLIKA
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
APSTĀDĪJUMU UZRAUDZĪBAS KOMISIJA
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
SĒDES LĒMUMI
LIEPĀJĀ

2015. gada 5.maijā Nr.13

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā

1.Par oša nozāģēšanu Alejas ielas 37/39 pagalmā.
2.Par bērza nozāģēšanu Jūrmalas ielā 23.
3.Par bīstamu papeli pie Klaipēdas ielas 102A.
4.Par vītola nozāģēšanu Bāriņu ielā 8/10.
5.Par koka nozāģēšanu Puķu ielā 6.
6.Par koku nociršanu Oskara Kalpaka ielā 62.
7.Atkārtoti par kokiem Pāvilostas ielā 2.
8.Par ozola nozāģēšanu Talsu ielā 47.
9.Par apauguma likvidēšanu Talsu ielā 47A.
10.Atkārtoti par kokiem Krūmu ielā 39.
11.Par koku ciršanu pagalma labiekārtojuma projektā.
12.Par bērza apzāģēšanu Jūrmalas ielā 4.
13.Par koku apzāģēšanu pie Namdaru ielas 25.
14.Par 2 koku apzāģēšanu Aldaru ielā 44.
15.Par 2 liepu apzāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā.

1.#
Par oša nozāģēšanu Alejas ielas 37/39 pagalmā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājas iesniegumu, kurā lūgta atļauja oša, kas aug Alejas ielas 37/39 pagalmā, nozāģēšanai, jo koks apdraud īpašumu. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ļoti tuvu pie kaimiņu šķūņiem aug osis.

Koks nav kvalificējams kā bīstams un nerada draudus daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Alejas ielā 37/39. Koks ir spēcīgi augošs un ainavisks. Nepieciešama profesionāla vainagu kopšana un veidošana.

Rekomendēt īpašnieku biedrībai organizēt oša, kas aug Alejas ielas 37/39 pagalmā, vainaga sakopšanu un darbu veikšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju – arboristu.

2.#
Par bērza nozāģēšanu Jūrmalas ielā 23
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalas ielā 23.

Apsekojot bērzu dabā, konstatēts, ka koks ieaudzis daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pamatos un aug slīpi uz pagalma pusi.

Pirms bērza ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par koka nozāģēšanu.

Ierosinu nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt bērza, kas ieaudzis dzīvojamās mājas Jūrmalas ielā 23 pamatos, nozāģēšanu un nepiemērot zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu. Pirms ciršanas atļaujas saņemšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt Jūrmalas ielas 23 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par šī bērza nozāģēšanu.

3.#
Par bīstamu papeli pie Klaipēdas ielas 102A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi anonīma autora telefona zvanu, kurā lūgts apsekot un nozāģēt ļoti lielu un vecu papeli, kas aug pretī namam Klaipēdas ielā 102A. Lūgts arī nozāģēt 2 aizlūzušus kokus, kas atrodas meža teritorijā aiz nama Klaipēdas ielā 118.

Apsekojot papeli dabā, konstatēts, ka koks aug uz pašvaldībai piederošā īpašuma Projektētā ielā 12 (kadastra Nr.17000430127), ietves malā. Papele aug slīpi, bet nav likvidējama nekavējoties. Ieteicams nākotnē plānot šā koka nozāģēšanu.

Apsekojot teritoriju aiz Klaipēdas ielas 118 nama, konstatēts, ka pilsētas meža teritorijā tiek izzāģēti nokaltušie un bojātie koki, kas ir potenciāli bīstami.

1.Lūgt SIA “Komunālā pārvalde” iekļaut 2016. gada ielas koku kopšanas plānā papeles, kas aug zemesgabalā Projektētā iela 12 (kadastra Nr.17000430127), nozāģēšanu.
2.Jautājums par 2 bīstamu koku likvidāciju, kas atrodas meža teritorijā aiz Klaipēdas ielas 118 nama, ir atrisināts.

4.#
Par vītola nozāģēšanu Bāriņu ielā 8/10
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vītolu, kas aug Bāriņu ielā 8/10, jo koks aug tuvu ēkai un vētras laikā ir bīstams.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu mājas, gala sienas, dienvidu pusē aug zeltzaru nokarenais vītols. Koks nav kvalificējams kā bīstams, bet ir sasniedzis bioloģisko vecumu un sācis novecot. Stumbrā ir acīm redzami trupes bojājumi. Ieteicams plānot šā koka likvidāciju.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums par vītola nociršanu.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt nokarenā zeltzaru vītola, kas aug Bāriņu ielā 8/10, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu. Pirms darbu veikšanas Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt Bāriņu ielas 8/10 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par vītola nozāģēšanu un saņemt koka ciršanas atļauju.

5.#
Par koka nozāģēšanu Puķu ielā 6
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Puķu ielā 6. Kā ciršanas iemesli minēti tas, ka koks aug apmēram 3 m no ēkas, tā saknes bojā pamatus, bet zari jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug zirgkastaņa, kuras stumbra apkārtmērs, mērot 60 cm no zemes, ir 2,78 m, augstāk zirgkastaņa sadalās divos stumbros.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 19.punktu, kas nosaka, ka pirms šī koka ciršanas atļaujas izsniegšanas pašvaldībai jāsaņem Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums, jo koks pārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto izmēru.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par zirgkastaņas, kas aug Puķu ielā 6, nociršanu līdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanai.

6.#
Par koku nociršanu Oskara Kalpaka ielā 62
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi biedrības valdes priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja izzāģēt nokaltušos un bojātos kokus, kas atrodas zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 62.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ieteicams nozāģēt kalstošo bērzu, 4 galotņotās kļavas ar bojātiem stumbriem un nolauzto, nokaltušo ķirsi. Teritorijā augošajiem ceriņiem veicama atjaunojošā apgriešana, bet 3 galotņotām liepām veicama profesionāla vainaga sakopšana, un turpmāk vainagi apcērpami regulāri. Sakopjams pīlādžu puduris, nozāģējot nolauzto stumbru. Ierosinu par šo koku likvidēšanu nenoteikt zaudējumu atlīdzību, jo koki ir novecojuši un to likvidēšana nesamazinās vides kvalitāti pagalmā.

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 18.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka pirms koku ciršanas atļaujas saņemšanas komisijā jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku lēmums par koku ciršanu daudzdzīvokļu namam piekrītošajā zemesgabalā.

Lūgt biedrības valdes priekšsēdētājam, pirms nokaltušo  un bojāto koku, kas atrodas zemesgabalā Oskara Kalpaka ielā 62, nociršanas, Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Oskara Kalpaka ielā 62 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par kalstoša bērza, 4 galotņotu kļavu, nokaltuša ķirša un nolauzta pīlādža nociršanu.

7.#
Atkārtoti par kokiem Pāvilostas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt 2 kokus un apzāģēt bērzu un ozolu, kas aug Pāvilostas ielā 2. Iesniegumam pievienots šā nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur 53% atbalstījuši iecerētos darbus. Šā nama apsaimniekotājs saņēmis iedzīvotāju mutisku lūgumu ozolu nozāģēt, nevis apzāģēt. Dzīvokļu īpašnieku sapulcē lēmums par ozola nozāģēšanu nav pieņemts.

Atkārtoti novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nozāģējot divus kokus, kas aug pie nama Pāvilostas ielā 2 un profesionāli apzāģējot ozolu, tiks nodrošināts, lai koki nenoēno dzīvokļus un zari nesitas logos. Nav objektīva iemesla nozāģēt ozolu, kas aug pie nama Pāvilostas ielā 2, ziemeļrietumu stūrī.

1.Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 2 koku (pīlādža un ozola) nozāģēšanu un bērza un ozola, kas aug Pāvilostas ielā 2, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot arboristu.
2.Neatļaut nozāģēt ozolu, kas aug pie nama Pāvilostas ielā 2, ziemeļrietumu stūrī.

8.#
Par ozola nozāģēšanu Talsu ielā 47
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Talsu ielā 47, pie veikala “Elvi” durvīm, jo koks rada draudus pircējiem. Koka saknes ir sabojājušas trotuāru un atrodas virs zemes.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka  likvidēt paredzēts ozolu, kura stumbra apkārtmērs ir 135 cm. Koks nav kvalificējams kā bīstams, bet apgrūtina teritorijas labiekārtošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 21. punktu, kas nosaka, ka pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, ko aprēķina pēc formulas: koka diametrs centimetros dalīts ar koeficientu 0,702804, reizināts ar koka sugas koeficientu, koka nociršanas iemesla koeficientu, apdzīvotās vietas koeficientu, koka atrašanās vietas koeficientu un vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto koeficientu. Zaudējumu atlīdzību par ozola, kas aug Talsu ielā 47, ciršanu aprēķina: 43 cm: 0,702804x2x0,1x2x0,8x1= 19,58 EUR. Pirms koka ciršanas atļaujas saņemšanas, Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) jāiemaksā zaudējumu atlīdzība 19,58 EUR par ozola, kas aug Talsu ielā 47, ciršanu.

Atļaut organizēt ozola, kas aug Talsu ielā 47 nozāģēšanu, iepriekš nomaksājot zaudējumu atlīdzību 19,58 EUR un saņemot koku ciršanas atļauju.

9.#
Par apauguma likvidēšanu Talsu ielā 47A
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nocirst apaugumu uzņēmumam piederošā apbūves gabalā Talsu ielā 47A, Liepājā.

Iesniegumā, iespējams, ir norādīta nepareiza zemesgabala adrese, jo komisijai pieejamā datu bāzē neeksistē zemesgabals ar adresi Talsu iela 47A, bet atrodams, ka uzņēmumam pieder zemes īpašums ar adresi Talsu iela 49 (kadastra Nr.17000140432).

Apsekojot zemesgabalu Talsu ielā 49, konstatēts, ka neapbūvētā zemesgabalā saauguši koki un krūmi. Krūmi un koku sējeņi, celmu un sakņu atvases tiek uzskatīti par apaugumu. Zemesgabala platība ir 4199 m2, tātad tas nav kvalificējams kā mežs.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, kas nosaka, ka pašvaldības rakstiska atļauja koku ciršanai nav nepieciešama, ja tiek izcirsti krūmi, augļu koki un koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm.

Informēt, ka apauguma (krūmu un koku, kuru celmu caurmērs nepārsniedz 20 cm) un augļu koku ciršanai ārpus meža nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

10.#
Atkārtoti par kokiem Krūmu ielā 39
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi informāciju par neprofesionāli apzāģētiem vītoliem un piecām sabojātām liepām, kas aug zemesgabalā Krūmu ielā 39.

Atgādinu, ka komisija šo adresi apsekoja 2014. gada 24. martā un konstatēja, ka liela daļa vītolu ir novecojusi un iztrupējusi. Komisija nolēma, ka lietderīgi šos vītolus ir nozāģēt, nevis tērēt līdzekļus to regulārai apzāģēšanai. Tika ņemts vērā, ka bieži tiek saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem, par to ka vītoli rada noēnojumu un pūkas, bieži lūzt sausie zari, bet lapas piesārņo notekas, kā arī, ka teritorija ir nesakopta.

Atkārtoti apsekojot teritoriju, konstatēts, ka vītoli ir apzāģēti neprofesionāli. Nav ievērota droša zaru un stumbru nozāģēšanas metode. Pareizi būtu, ja vispirms izdara iegriezumu no zara apakšas līdz pusei no zara caurmēra, nelielā attālumā no stumbra. Nākamo griezumu izdara no zara virspuses dažus centimetrus aiz pirmā griezuma un līdz pusei no zara caurmēra. Zars pārlūzīs starp iegriezumiem pa koka šķiedru. Beigās nozāģē atlikušo stumbeņa daļu. Nav pieļaujama zaru zāģēšana, sabojājot vai atraujot mizu.
     
Starp vītoliem ieaugušas arī liepas (3 liepu puduris un 2 atsevišķi augošas liepas), kuras ir “nostabotas”. Koku stabošana jeb galotņošana, nozāģējot koka galotni un zarus, tiek uzskatīta par neestētisku, neekonomisku un neatbilst labai koku kopšanas praksei. Vesela koka nostabošana tiek uzskatīta par koku kropļošanu, bet nav normatīvu, kas nosaka, kā pareizi veicama konkrētas koku sugas vainaga kopšana. No prakses zināms, ka parastā liepa slikti pacieš apzāģēšanu un veido neestētisku vainagu. Pēc nostabošanas regulāri jāveic ataugušo atvašu retināšana un pārāk garo atvašu īsināšana.

Lūgt pašvaldības iestādei “Nekustamā īpašuma pārvalde” organizēt nekvalitatīvi apzāģēto koku, kas aug Krūmu ielā 39, sakopšanu, nozāģējot nepareizi nozāģētās zaru daļas un stumbrus zem mizas bojājumiem, kā arī likvidēt bīstamos kokus. Darbus pabeigt pēc iespējas ātrāk un pieaicināt profesionālu koku kopēju.

11.#
Par koku ciršanu pagalma labiekārtojuma projektā
Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) saņēmusi īpašnieku biedrības iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt liepu, kas atrodas Elkoņu ielas 5/7/9 pagalmā, jo koka stumbrā ir plaisa un tas ir bīstams. Pagalmā plānots ierīkot auto stāvvietu. Iesniegumam pievienota skice “Teritorijas labiekārtošanai Elkoņu ielā 3, Elkoņu ielā 5/7/9, Vītolu ielā 22/26 un Vītolu ielā 30, Liepājā”, kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrību kopības sapulces protokoli par koku nozāģēšanu labiekārtojuma projekta īstenošanai.

Atgādinu, ka komisija š.g. 26.janvārī izskatīja jautājumu par 3 bērzu nozāģēšanu pie nama Elkoņu ielā 3 un nolēma atļaut likvidēt šos kokus, jo tie atrodas ļoti tuvu ēkai, kā arī konstatēja, ka bērzi ir novecojuši un bojātiem stumbriem. Komisija arī izskatīja jautājumu par bojātās liepas, kas atrodas Elkoņu ielas 5/7/9 pagalmā, likvidēšanu. Savukārt š.g. 2. marta sēdē komisija izvērtēja kokus, kas aug Vītolu ielas 30 pagalmā un nolēma, ka, veicot pagalma labiekārtošanu, lietderīgi likvidēt 6 liepas, kuras ir sliktā stāvoklī, bojātiem stumbriem un neperspektīvas, bet 3 liepām ieteica veikt profesionālu vainagu sakopšanu. Š.g. 9.marta sēdē izskatīts jautājums par līkas liepas nozāģēšanu, kas aug Vītolu ielas 22/26 pagalmā. Iesniegtajā labiekārtojuma skicē, papildus likvidēt atļautajiem kokiem, kā likvidējamas atzīmētas vēl  4 liepas, kas aug pie nama Vītolu ielas 22/26. Iesniegtajā skiču projektā nav paredzēti jauni apstādījumi, vienīgi zāliena joslas pie mājām un pagalma centrā.

Atkārtoti novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka visi projektā likvidēt paredzētie koki (3 bērzi un 12 liepas) ir ar bojātiem stumbriem, neperspektīvi vai potenciāli bīstami. Ierosinu par šo koku likvidēšanu nenoteikt zaudējumu atlīdzību.
Saglabājamajiem kokiem jādrošina apdobi (minimālais attālums 0,75 m no stumbra) un būvniecības darbus veikt maksimāli saudzējot to saknes.

Ieteicams labiekārtojamā teritorijā paredzēt jaunus apstādījumus, neliela auguma, dekoratīvus un izturīgus kokus un krūmus, piemēram, māka ieva, vilkābele, ogābele, spireja, veigēla u.c.

1.Konceptuāli atbalstīt sagatavoto labiekārtojuma skici “Teritorijas labiekārtošana Elkoņu ielā 3, Elkoņu ielā 5/7/9, Vītolu ielā 22/26 un Vītolu ielā 30, Liepājā”, kurā paredzēts likvidēt liepu ar sašķeltu stumbru, kas aug Elkoņu ielas 5/7/9 pagalmā, 3 bērzus, kas aug pie nama Elkoņu ielā 3, 6 liepas, kas aug Vītolu ielas 30 pagalmā un 5 liepas, kas aug Vītolu ielas 22/26 pagalmā.

2.Rekomendēt pagalma labiekārtojuma skici papildināt ar jauniem apstādījumiem, izmantojot neliela auguma, dekoratīvus un izturīgus kokaugus, bet saglabājamiem kokiem nodrošināt apdobes un veikt vainagu profesionālu sakopšanu.

12.#
Par bērza apzāģēšanu Jūrmalas ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt bīstamu bērzu, kas atrodas pie nama Jūrmalas ielā 4, jo tā zari bojā ēkas jumtu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērza zari atrodas uz ēkas jumta un nepieciešams tos nozāģēt. Koks atrodas uz zemesgabalu Jūrmalas iela 4 un Jūrmalas iela 4A robežas un koka likvidēšana jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

Atļaut organizēt bērza, kas aug pie nama Jūrmalas ielā 4, zaru, kas bojā jumtu, nozāģēšanu. Darbu veikšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju.

13.#
Par koku apzāģēšanu pie Namdaru ielas 25
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi lūgumu apsekot kokus, kas aug pie garāžu kooperatīva Namdaru ielā 25, jo koki bojā garāžu jumtus un rada lielu daudzumu lapu, kas piesārņo grāvi. Koki atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes, kas iznomāta garāžu kooperatīvam.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka gar garāžu kooperatīva Namdaru ielā 25 žogu, dzelzceļa pusē, aug 22 vītoli, blīgzna un bērzs. Šī teritorija ir sakopta. Savukārt gar žogu Skuju ielas pusē aug 26 vītoli un 11 papeles un teritorija nav pietiekami sakopta.

Garāžu kooperatīvam ieteicams pārskatīt noslēgto zemes nomas līgumu un lūgt atvieglojumus sakarā ar zaļās zonas kopšanā iztērētajiem līdzekļiem.

Atlikt lēmuma pieņemšanu un lūgt garāžu īpašnieku kooperatīvam, kas atrodas Namdaru ielā 25, Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniegt iesniegumu ar precizētu prasību par koku kopšanu garāžu kooperatīvam pieguļošajā teritorijā.

14.#
Par 2 koku apzāģēšanu Aldaru ielā 44
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Liepājas enerģija” iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt divus kokus, kas atrodas siltumtrases atjaunošanas būvobjektā no Aldaru ielas 42 līdz Matīsa Gūtmaņa ielai 11, jo koku zari traucē tehnikas izmantošanai. Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nepieciešams apzāģēt 2 novecojušas papeles, kas atrodas siltumtrases malā Aldaru ielā 44.

Atļaut SIA “Liepājas enerģija” organizēt 2 papeļu, kas aug Aldaru ielā 44, zaru apzāģēšanu.

15.#
Par 2 liepu apzāģēšanu Klāva Ukstiņa ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi SIA “Komunālā pārvalde” lūgumu atļaut nozāģēt divām liepām, kas aug Klāva Ukstiņa ielā pie nama Nr.33A, zarus, kas traucē autotransportam.

Atļaut SIA “Komunālā pārvalde” organizēt 2 liepu, kas aug Klāva Ukstiņa ielā pie nama Nr. 33A, zaru apzāģēšanu.