SIA "E2C", kas iepriekš izteica vēlmi nomāt zemesgabalu O.Kalpaka ielā, tagad vēlas nomāt arī daļu ūdens teritorijas ostā termināļa un koģenreācijas stacijas būvei.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde 26.februārī pieņēma lēmumu uz vienu gadu rezervēt 50 000 m2 lielu teritoriju O.Kalpaka iela 123, iepretī 15.vidusskolai, SIA "E2C" sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai.

21.septembrī SEZ pārvaldē saņemta SIA "E2C" (tās valdes loceklis ir pazīstamais sportists Valdis Valters) vēstule, kurā lūgts plānotā sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un koģenerācijas stacijas būvniecībai rezervēt papildu teritoriju ostas akvatorijā (ūdens teritoriju) ap 30 420 m2 platībā.

SEZ valde akceptējusi kompānijas lūgumu un nolēmusi izdarīt grozījumus 26.februāra lēmumā, izsakot lēmuma lemjošās daļas 1.punktu sekojošā redakcijā:

"Rezervēt nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 123, Liepājā daļas (platība ~ 50 000 m2) un Priekšostas daļas (platība ~ 30 420 m2 (precīza platība tiks noteikta izstrādājot zemes ierīcības projektu) nomas tiesības SIA "E2C" uz vienu gadu sašķidrinātās dabasgāzes termināļa būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai".

Kā preses konferencē izteicās SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, rezervācijas termiņa laikā "E2C" jāsaņem ietekmes uz vidi novērtējums un jāizvērtē, vai būvēt iecerētos objektu vai ne.