Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nams pieņēmis uzņēmējam Aleksejam Gundarinam labvēlīgu spriedumu, atceļot Liepājas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu.

Bijusī deputāte un juriste Elita Kosaka apsūdz Liepājas domes valdošo koalīciju konsekventā nelikumību piekopšanā daudzu gadu garumā. Vismaz vienā gadījumā viņas viedoklim piekritusi arī Administratīvā tiesa.

Runa ir par nekustamo īpašumu Liedaga ielā 8/14. Šajā adresē atrodas nepabeigta jaunbūve, kuras īpašnieks ir Aleksejs Gundarins.

„Šis cilvēks jau 14 gadus nesekmīgi cenšas panākt, lai dome viņam ļauj privatizēt arī zemi zem būves,” pastāstīja Kosaka.

Pirmoreiz Gundarins lūdzis atļauju privatizēt zemi 2000.gada oktobrī, un saņēmis domes atbildi, ka īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā uz Liepājas domes vārda, tāpēc pašvaldība nevar par to lemt.

„Melošana tīrā veidā! Noskaidroju, ka nekustamais īpašums Liedaga ielā 8/14 jau 1995.gada 4.maijā reģistrēts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,” saka juriste.

Pēc četriem gadiem – 2004.gadā – Gundarins atkal saņēmies rakstīt iesniegumu domei, taču šoreiz nav uzdrošinājies lūgt nodot zemesgabalu privatizācijai, bet izteicis vēlmi to nomāt.

Toreizējais izpilddirektors Normunds Niedols ieteicis būvju īpašniekam uz sava rēķina izstrādāt esošā detālplānojuma korekcijas, ko viņš arī izdarījis.

2010.gadā uzzinājis, ka savulaik ticis maldināts, Gundarins vēlreiz lūdzis ļaut privatizēt zemi.

„Pašvaldībai bija jāsagatavo privatizācijas paziņojums, nosaucot cenu un nosacījumus, un tas jāpaziņo Gundarinam, taču tas nenotika. Tikai 2013.gada 17.oktobrī domes sēdē, bet pirms tam Pilsētas attīstības komitejā un Finanšu komitejā, bet ne Privatizācijas komisijā, tika pieņemts lēmums Nr.356 „Izbeigt privatizāciju”, un Gundarins saņem zemes nomas līguma projektu,” stāsta Kosaka.

Līguma nosacījumi, pēc Kosakas teiktā, praktiski nozīmē īpašuma atsavināšanu:

„Gundarinam tika piedāvāts līgums uz desmit gadiem ar nosacījumu, ka šajā laikā viņam jāuzceļ nepabeigtā māja, un, ja pēc līguma termiņa beigām tas netiek pagarināts, viss objekts un ar to saistītā dokumentācija jānodod iznomātājam!

Par šo lēmumprojektu referēja Jurijs Hadarovičs, kā redzams, nelikumības Liepājas domē turpinās, bet nu jau kopā ar Saskaņas centru!”

Domes lēmumu Gundarins ar Kosakas palīdzību pārsūdzēja Administratīvajā tiesā, kas 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu atcelt Liepājas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu.

Nākamais solis būšot prasība kompensēt mantiskos zaudējumus Gundarinam, jo pašvaldības vainas dēļ uzņēmējam Liedaga ielā 8/14 nav izdevies realizēt izstrādāto SPA kompleksa projektu.

„Paši tur neko nedara – nav izbūvēta ne solītā iela, ne bērnudārzs, un arī citam neļauj darīt!” – sašutusi Kosaka.

Juriste norāda vēl uz kādu Liepājas domei raksturīgu tendenci, proti, ja cilvēks ir pietuvināts valdošajai koalīcijai, pašvaldība reaģē un strādā pavisam citādi.

„Blakus Liedaga 8/14 atrodas Aloiza Norkus uzņēmumam „LPB” piederošais īpašums (Liedaga 2 un Liedaga 6, vēlāk apvienots ar vienu adresi – Liedaga 2), kurā atrodas lielveikals „XL Sala”.

Neskatoties uz to, ka pastāvēja interešu konflikts, jo Norkus bija Liepājas domes deputāts, pašvaldība 2004.gada novembrī pieņēma „LPB” labvēlīgu lēmumu par pašvaldības īpašuma objekta – apbūvēta zemesgabala Liedaga ielā 2 nodošanu privatizācijai,” skaidro Kosaka.

Vēlāk KNAB Norku sodījis, bet, kā norāda Kosaka, „par miljonu vērtu zemesgabalu viņš samaksāja kādus simts latus, jo tajā laikā par šādu pārkāpumu sods bija noteikts 50 līdz 250 latu apmērā!”