Kurzemē 7 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ilgstoši nenodrošina vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un piesārņo vidi

Valsts vides dienests (VVD) konstatējis, ka Latvijā ir 30 augsta pārkāpumu riska notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), kas ilgstoši nespēj nodrošināt vides prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu, piesārņojot apkārtējo vidi ar daļēji attīrītiem vai neattīrītiem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, septiņas no tām atrodas Kurzemē, informē Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Daina Vārpiņa.

Kurzemes problemātisko NAI vidū ir:
Kazdangas ciema NAI "Avenes" Dienvidkurzemes novadā;
Durbes NAI "Raibenieki" Dienvidkurzemes novadā;
SIA "LMKO FARM" "Strazdi" NAI Novadnieku pagastā, Saldus novadā;
Cīruļu ciema NAI, Valdgales pagastā, Talsu novadā;
Popes ciema NAI, Popes pagastā Ventspils novadā;
Dokupes ciema NAI, Tārgales pagastā Ventspils novadā;
Liepājas SEZ NAI, Liepājas ostā.

Problemātisko NAI radītais vides piesārņojums negatīvi ietekmē vidi lokālā līmenī, kā arī pasliktina Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti, jo lielākā daļa no tām savus notekūdeņus novada Latvijas upēs un ezeros.

Šobrīd Liepājas SEZ NAI, kas atrodas Liepājas ostas 27. piestātnē un apsaimnieko kuģu naftas produktus saturošos notekūdeņus, vidi nepiesārņo, jo VVD aizliedzis notekūdeņus novadīt Liepājas kanālā. Kuģu naftas produktus saturošie notekūdeņi tiek automašīnās transportēti uz Klaipēdu, Lietuvā.

Lai papildus uzraudzītu NAI efektivitāti, VVD īsteno valsts testēšanas programmu – uz riska analīzi balstītu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ārpus kārtas kontroli. Jau trešo reizi, papildus testēta notekūdeņu kvalitāte augsta pārkāpumu riska NAI un NAI, kas novada notekūdeņus virszemes ūdens objektos, kuriem noteiktas papildus aizsardzības prasības saistībā ar ūdens ķīmisko un ekoloģisko kvalitāti (riska ūdens objekti). Kopumā kopš 2020. gada ārpus kārtas testēšana veikta 140 iekārtās Latvijā, 2021. gadā – 47 iekārtās, no tām 29 iekārtās konstatēti pārkāpumi.

Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas iegūt informāciju par vides kvalitāti, kā arī pašvaldības nodrošināto komunālo pakalpojumu kvalitāti, kuru finansēšanā viņi piedalās, informācija par problemātiskajām NAI un Valsts testēšanas programmas 3.posma ziņojums pieejams VVD tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/notekudenu-apsaimniekosana.