Saistībā ar plānoto VSIA "Piejūras slimnīca" teritorijas labiekārtošanu Jūrmalas ielā 2 iedzīvotāji aicināti no 6. līdz 16. martam piedalīties publiskajā apspriešanā.

Iedzīvotāji aicināti izteikt savu viedokli par SIA "V projekts" izstrādātajā projektā plānoto 64 koku ciršanas ieceri, Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Saskaņā ar SIA "V projekts" izstrādāto būvprojektu "Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā" plānots izcirst 34 kļavas, 6 kalnu kļavas, 4 vītolus, 8 bērzus, 2 zirgkastaņas, 3 ošus, 3 vilkābeles, 2 priedes, 1 egli un 1 liepu.

Kā norāda Liepājas pilsētas pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisija, teritorijā maz saglabājušies vēsturiski stādītie koki, ievērojamu vecumu sasniegušas zirgkastaņas un melnās priedes apbūves daļā. Pārsvarā teritorijā dominē pašizsējā ieaugušas parastās kļavas un kalnu kļavas. Apmēram puse no ēku tuvumā augošajiem kokiem ir galotņoti, iztrupējušiem stumbriem, līdz ar to bīstami apmeklētājiem un infrastruktūrai.

Labiekārtojuma pārbūves gaitā apbūves daļā paredzēts likvidēt mazvērtīgos un bojātos kokus, novecojušos krūmus un to vietā veidot jaunus apstādījumus, ainavā iekļaujot veselīgos vecos kokus. Slimnīcas parka daļā dominē bērzu audzes un skujkoku grupas, kā arī krūmu stādījumi, kas ir novecojuši. Šajā daļā nav plānotas izmaiņa, bet paredzēts likvidēt kalstošos bērzus, kuri cieš no pārlieku liela mitruma.

Jauni koku, krūmu un puķu stādījumi paredzēti pie ēkām, laukumā pie centrālajiem vārtiem un pie atpūtas un rotaļu laukuma.

Ar VSIA "Piejūras slimnīca" teritorijas labiekārtojuma projektu un tā īstenošanai nocirst nepieciešamajiem kokiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv ŠEIT.

Sabiedrība rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus, aizpildot aptaujas lapas, var sūtīt pa pastu vai aizpildīt klātienē Apmeklētāju pieņemšanas centrā, kā arī aptaujas anketu aizpildīt elektroniski ŠEIT.

Pēc publiskās apspriešanas Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļa apkopos apspriešanas rezultātus un sagatavos ziņojumu Apstādījumu uzraudzības komisijai saskaņā ar kuru komisija pieņems galīgo lēmumu.

Papildu informāciju par plānoto koku ciršanas ieceri saistībā ar VSIA "Piejūras slimnīca" teritorijas labiekārtojumu Jūrmalas ielā 2 var saņemt Liepājas pilsētas Būvvaldē, zvanot ainavu arhitektei Margaritai Teivānei pa tālruni 64304723 vai rakstot uz e-pastu: margarita.teivane@bv.liepaja.lv.