Piedāvājam iepazīties ar Apstādījumu uzraudzības komisijas 20.marta sēdes lēmumiem. Protokola izrakstu sagatavoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

D A R B A  K Ā R T Ī B Ā
1.Par 2 liepu un kļavas apzāģēšanu Republikas ielā 32.
2.Par koka apzāģēšanu Zvejnieku alejā 7.
3.Par koku nozāģēšanu pie "Dzintara boulinga" Peldu ielā 66.
4.Par koku vainagu sakopšanu Uliha ielā 56.
5.Par koku apzāģēšanu Uliha ielā 70.
6.Par bērzu Ventas ielā 32.
7.Par bērza nozāģēšanu Cieceres ielā 46A.
8.Par kokiem Ugāles ielā 4.
9.Par koku nozāģēšanu Ganību ielā 115.
10.Par ozola nozāģēšanu Otaņķu ielā 10.
11.Par koku apzāģēšanu Strautu ielā 37.
12.Par kļavas nozāģēšanu Kuršu laukumā 4 un papeles apzāģēšanu.
13.Par vītola nozāģēšanu un ozola apzāģēšanu Lielā ielā 1A.
14.Par koku nozāģēšanu vai apzāģēšanu Raiņa ielā 3.
15.Par koku zaru apzāģēšanu Pīlādžu ielā.
16.Par bērza nozāģēšanu Aldaru ielā 47.
17.Par 2 liepu apzāģēšanu Mežu ielā 31B.
18.Par koku apzāģēšanu Krūmu ielā 36.
19.Par ozolu Kviešu ielā 12.
20.Par koku vainagu kopšanu Piltenes ielā 3.
21.Par liepu apzāģēšanu pie Talsu ielas 43.
22.Par 2 liepu apzāģēšanu Ferdinanda Grīniņa ielā 5.
23.Par koku apzāģēšanu Radio ielā 12/14.
24.Atkārtoti par koku ciršanu Vecā ostmalā.
25.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par kokiem Jūrmalas ielā 2.
26.Par aprēķinātiem zaudējumiem par koku ciršanu Vānes ielā 16.

1.Par 2 liepu un kļavas apzāģēšanu Republikas ielā 32
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 2 liepas un kļavu, kas aug Republikas ielā 32.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā nama pagalmā aug kļava un divas liepas, kurām ieteicama vainagu kopšana, darbu veikšanu uzticot profesionālam koku kopējam.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt divu liepu un vienas kļavas, kas aug Republikas ielās 32 pagalmā, vainagu kopšanu, darbu veikšanai piesaistot profesionālu kokkopi.  

2.Par koka apzāģēšanu Zvejnieku alejā 7
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts apzāģēt koku, kas aug pie nama Zvejnieku alejā 7, jo koka zari sitas logos un noēno balkonus.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka vītolu puduri ar trim stumbriem, kas aug uz paaugstinājuma, ieteicams nozāģēt, bet otram vītolam veicama vainaga sakopšana. Koki aug uz pašvaldībai piekrītošās zemes.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" organizēt vītolu pudura ar trim stumbriem, kas aug pie nama Zvejnieku alejā 7 uz paaugstinājuma, nozāģēšanu un otra vītola pudura apzāģēšanu.

3.Par koku nozāģēšanu pie "Dzintara boulinga" Peldu ielā 66
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "FrondaLV" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt kokus, kas aug pie "Dzintara boulinga", jo koki apdraud cilvēkus un automašīnas, jo zem kokiem atrodas gan ietve, gan auto stāvvieta.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā teritorijā pie automašīnu stāvvietas aug 4 melnalkšņi, no tiem divi melnalkšņi saglabājami, bet likvidējami divi melnalkšņi ar nokaltušām galotnēm, kā arī kalstoša kļava un slīpi augoša liepa. Pārējiem kokiem: osim, dižskābārdim, diviem melnalkšņiem un liepai veicama vainagu kopšana.

Likvidējamie koki atrodas publiski pieejamā vietā un saskaņā ar  Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 17. punktu, pirms lēmuma par šo koku ciršanu pieņemšanas, pašvaldībai jārīko publiskā apspriešana.

Noteikt četru koku, kas aug zemesgabalā Peldu ielā 66, pie "Dzintara boulings", ciršanas ieceres publisko apspriešanu no 24.  marta līdz 6. aprīlim un jautājumu skatīt atkārtoti pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas.

4.Par koku vainagu sakopšanu Uliha ielā 56
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Liepājas speciālās internātpamatskolas iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt kokus, kas aug skolas teritorijā Uliha ielā 56.

Apsekojot adresi dabā, konstatēts, ka pagalmā aug 5 liepas un kļava, viena no liepām ir galotņota, pārējiem kokiem saglabāti dabiski augoši vainagi.  

Atļaut Liepājas speciālajai internātpamatskolai organizēt 5 liepu un 1 kļavas, kas aug Uliha ielas 56 pagalmā, vainagu kopšanu un darbu veikšanu uzticēt profesionālam koku kopējam.

5.Par koku apzāģēšanu Uliha ielā 70
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi Septītās dienas adventistu Liepājas draudzes iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepu un robīniju, kas aug Uliha ielā 70.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka liepa ir bijusi galotņota un ataugušas atvases, robīnijai izzāģējami atsevišķi zari saglabājot dabiski augošo vainagu.

Atļaut Septītās dienas adventistu Liepājas draudzei organizēt galotņotas liepas un robīnijas, kas aug Uliha ielā 70, vainagu kopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

6.Par bērzu Ventas ielā 32
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt novecojušu bērzu, kas aug Ventas ielā 32.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie privātmājas aug liels un vecs bērzs, bet uz ietves ozols. Bērza likvidēšana uzlabos augšanas apstākļus ozolam.

Atļaut organizēt novecojušā bērza, kas aug Ventas ielā 32, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

7.Par bērza nozāģēšanu Cieceres ielā 46A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug Cieceres ielā 46A, jo koka saknes pacēlušas žogu un kaimiņa vārtu stabu.

Novērtējot bērzu dabā, konstatēts, ka koks ir veselīgs un aug pie žoga, nedaudz slīpi uz mājas pusi. Stumbra diametrs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, ir 55 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21.punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzība par šī koka likvidēšanu ir 62,61 eiro, un pirms šī bērza ciršanas atļaujas saņemšanas, summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110).

Zaudējumu aprēķina formula:
55 cm: 0,702804 x 1 x 1 x 2 x 0.8 x 0.5 = 62,61 eiro.

Atļaut organizēt bērza, kas aug Cieceres ielā 46A, nozāģēšanu, iepriekš Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 62,61 eiro par šī bērza likvidēšanu un saņemot koka ciršanas atļauju.

8.Par kokiem Ugāles ielā 4
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta pašvaldības palīdzība koku, kas aug Ugāles ielā 4, apzāģēšanā, jo nama apsaimniekotājs neveic savus pienākumus. Iesniegumā norādīts, ka vētras laikā koka zari aizsniedz dzīvokļu logus un balkonus, lūstoši zari apdraud iedzīvotājus un automašīnas.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie nama aug 3 vītoli, kuriem nepieciešama vainagu apzāģēšana. Viens no vītoliem sliktā stāvoklī, kalstošs, ieteicams nozāģēt. Pārējiem vītoliem vainagu apzāģēšana jāveic ik pēc 2–3 gadiem, jo koki galotņoti.

Komisija informē, ka iedzīvotāji var nolīgt profesionālu kokkopi, šo koku sakopšanai, iepriekš saņemot atļauju darbībām pilsētas apstādījumos. Lai saņemtu atļauju koku, kas aug daudzdzīvokļu namu pagalmā, kopšanai, komisijā jāiesniedz šī nama dzīvokļu īpašnieku lēmums, kur koku kopšanu un nozāģēšanu atbalsta vairāk nekā puse dzīvokļu īpašnieku.

1.Ieteikt vītolu, kas aug zemesgabalā Ugāles ielā 4, kopšanai pieaicināt profesionālu koku kopēju, iepriekš darbus saskaņojot ar šā nama dzīvokļu īpašniekiem un saņemot atļauju darbībām pilsētas apstādījumos.
2.Rekomendēt Ugāles ielas 4 dzīvokļu īpašniekiem lemt par kalstošā vītola, kas atrodas zemesgabalā Ugāles ielā 4, nozāģēšanu un lēmumu iesniegt Apstādījumu uzraudzības komisijā koka ciršanas atļaujas saņemšanai.

9.Par koku nozāģēšanu Ganību ielā 115
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts izsniegt koku ciršanas atļauju koku, kas aug zemesgabalā Ganību ielā 115, nociršanai. Koku ciršana nepieciešama sakarā ar būvniecību. Iesniegumam nav pievienots projekts vai skice, bet norādīts, ka apbūve paredzēta līdz ar ielas sarkano līniju.

Novērtējot teritoriju dabā, konstatēts, ka likvidēt nepieciešams ainaviski vērtīgu zirgkastaņu, kuras stumbra diametrs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, ir 65 cm un divas mazvērtīgas un nīkuļojošas liepas ar stumbru diametriem 30 cm un 20 cm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 23.punktu un 3.pielikumu un Liepājas pilsētas domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 "Liepājas pilsētas apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 21. punktu, pirms koku ciršanas jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētā saistībā ar koku ciršanu.

Zaudējumu atlīdzību noteikt tikai par zirgkastaņu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par divām liepām, jo koki nav perspektīvi. Par zirgkastaņas likvidēšanu zaudējumu atlīdzība ir 232,21 eiro un šī summa jāiemaksā Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā (SEB Banka; konta Nr.LV50UNLA0051302501110) pirms Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un saskaņotais projekts darbojas, kā koku ciršanas atļauja.

Zaudējumu aprēķina formula:
68 cm: 0,702804 x 2 x 1,5 x 2 x 0.8 x 0.5 = 232,21 eiro.

Atļaut organizēt 3 koku, kas aug Ganību ielā 115, likvidāciju, iepriekš Liepājas pilsētas Vides aizsardzības fondā iemaksājot zaudējumu atlīdzību 232,21 EUR par zirgkastaņas likvidēšanu. Koku (zirgkastaņa un 2 liepas) ciršana atļauta, kad būvatļaujā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

10.Par ozola nozāģēšanu Otaņķu ielā 10
Apstādījumu uzraudzības komisija saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt ozolu, kas aug Otaņķu ielā 10, jo koks noēno visu dārzu, rada daudz lapu un zīļu un zeme zem koka nav izmantojama citām vajadzībām. Par ozolu saņemtas sūdzības arī no kaimiņiem.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā privātmājas dārzā aug liels ozols. Ierosinu nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

Atļaut organizēt ozola, kas aug Otaņķu ielā 10, nociršanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka ciršanu.

11.Par koku apzāģēšanu Strautu ielā 37
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgts  apzāģēt kokus, kas aug pie nama Strautu ielā 37, jo koku zari sitas logos un rudenī rada daudz lapu.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Strautu ielā augošās liepas ir galotņotas, šobrīd ataugušas atvases un nepieciešama vainagu kopšana. Strautu ielas koku kopšana nav ietverta Liepājas pilsētas Apstādījumu koncepcijā 2016.–2019.gadam.

Lūgt PI "Komunālā pārvalde" izskatīt finansiālās iespējas un iekļaut 2018. gada ielas koku kopšanas darbu plānā liepu, kas aug Strautu ielā vainagu apzāģēšanu.

12.Par kļavas nozāģēšanu Kuršu laukumā 4 un papeles apzāģēšanu
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi SIA "Liepājas ūdens" iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug Kuršu laukumā 4, jo koks ieaudzis ēkas pamatos, un apzāģēt zarus papelei.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka ēkas pamatos ieaugusi kļava un papelei, kas atrodas ielas teritorijā, nozāģējami zari, kas liecas uz ēku.

Atļaut SIA "Liepājas ūdens" organizēt kļavas, kas aug Kuršu laukumā 4, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka nociršanu. Papelei, kas aug ielas teritorijā pie īpašuma Kuršu laukums 4, atļauts nozāģēt zarus, kas liecas uz ēku.

13.Par vītola nozāģēšanu un ozola apzāģēšanu Lielā ielā 1A
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas  iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt vītolu un sakopt vainagu ozolam, kas aug pie īpašuma Lielā ielā 1A.

Novērtējot kokus dabā, konstatēts, ka vītols ir zaudējis dekorativitāti, jo tam nolūzusi daļa stumbra, bet ozols iestādīts šaurā vietā. Līdz ar to ozolam nepieciešama regulāra zaru piegriešana, lai ierobežotu tā vainaga apjomu.

Atļaut Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai organizēt dekorativitāti zaudējušā vītola, kas aug pie ēkas Lielā ielā 1A, likvidēšanu un ozola vainaga sakopšanu.

14.Par koku nozāģēšanu vai apzāģēšanu Raiņa ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kura lūgts apsekot kokus, kas aug Raiņa ielas 3 pagalmā un izsniegt atļauju šo koku apzāģēšanai vai nozāģēšanai, ja koki atzīstami par bīstamiem.  

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pagalmā aug liela zirgkastaņa, kurai ieteicams veikt vainaga sakopšanu un stumbru nostiprināšanu. Ja zirgkastaņas stumbra apkārtmērs, mērot 1,3 m augstumā no zemes, sasniedz un pārsniedz 3 m, koks ir valsts nozīmes dižkoks un atļauju šī koka ciršanai zemesgabala īpašniekam vai tiesiskam valdītājam jāpieprasa Dabas aizsardzības pārvaldei.

Ļoti tuvu ēkai aug divi koki (osis un kļava), kuri bojā ēkas sienu un pamatus. Šos kokus ieteicams nozāģēt. Ierosinu nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šo 2 koku likvidēšanu.
Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt:

2 koku, kas aug Raiņa ielas 3 pagalmā un ieauguši ēkas pamatos, nozāģēšanu, iepriekš Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedzot dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku likvidēšanu un saņemot koku ciršanas atļauju; zirgkastaņas (dižkoks), kas aug Raiņa ielas 3 pagalmā, vainaga sakopšanu un stumbru nostiprināšanu, darbu veikšanu uzticot profesionālam kokkopim.

15.Par koku zaru apzāģēšanu Pīlādžu ielā
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi PI "Komunālā pārvalde" lūgumu apsekot kokus, kas aug Pīlādžu ielā, posmā no Tirgus ielas līdz Raiņa ielai, jo koku zari traucē transporta kustībai.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka Pīlādžu ielā, minētajā posmā aug 9 galotņotas liepas, kurā ataugušas atvases, kas traucē transporta un gājēju kustībai, kā arī bojā ēku sienas un sitas logos.

Atļaut PI "Komunālā pārvalde" organizēt 9 galotņotu liepu, kas aug Pīlādžu ielā, posmā no Tirgus ielas līdz Raiņa ielai, vainagu sakopšanu.

16.Par bērza nozāģēšanu Aldaru ielā 47
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt bērzu, kas aug zemesgabalā Aldaru ielā 47.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka bērzs ir atzīstams par bīstamu, jo tā stumbrā ir plaisa, dobums.

Atļaut organizēt bērza, kas aug zemesgabalā Aldaru ielā 47, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

17.Par 2 liepu apzāģēšanu Mežu ielā 31B
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 2 liepas, kas aug pie nama Mežu ielā 31B un apzāģēt novecojušos krūmus. Atļauja šo koku apzāģēšanai izdota 2014. gada 25. novembrī.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka sakopt vainagus nepieciešams 2 liepām, viena no tām galotņota, otrai saglabāts dabīgi augošs vainags. Sakopjams novecojušais krūmu dzīvžogs.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt  2 liepu, kas aug Mežu ielā 31B, vainagu sakopšanu.

18.Par koku apzāģēšanu Krūmu ielā 36
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt kokus, kas aug pie nama Krūmu ielā 36.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzstāvu dzīvojamā nama aug divi zeltzaru vītoli, pīlādzis un ozols. Vainaga korekcija nepieciešama ozolam, minimāla vainagu kopšana vītoliem un pīlādzim.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt koku (2 zeltzaru vītoli, pīlādzis un ozols), kas aug Krūmu ielā 36, profesionālu vainagu kopšanu.

19.Par ozolu Kviešu ielā 12.
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi iesniegumu, kurā lūgta atļauja nozāģēt koku, kas aug zemesgabalā Kviešu ielā 12, jo koks ieaudzis šķūnītī un tā saknes bojā kaimiņa saimniecības ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka nelielā zemesgabalā aug ozols.

Atļaut organizēt ozola, kas aug Kviešu ielā 12, nozāģēšanu un nenoteikt zaudējumu atlīdzību par šī koka likvidēšanu.

20.Par koku vainagu kopšanu Piltenes ielā 3
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja sakopt vainagus kokiem, kas aug pie nama Piltenes ielā 3.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka iedzīvotāji vēlas sakopt vainagus 3 papelēm un bērzam. Koki ir sliktā stāvoklī, papelēm daudz nokaltušo zaru vainagā, bērzs novecojis. Ieteicams nākotnē plānot šo koku nomaiņu pret jauniem apstādījumiem.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 3 papeļu un bērza, kas aug zemesgabalā Piltenes ielā 3, vainagu sakopšanu.

21.Par liepu apzāģēšanu pie Talsu ielas 43
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi nama apsaimniekotāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt liepas, kas aug pie nama Talsu ielā 43.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas aug 8 liepu rinda. Koki ir bijuši galotņoti pirms vairāk kā desmit gadiem, šobrīd atauguši sabiezinātiem vainagiem. Nepieciešams nozāģēt uz leju augošos zarus, kas traucē gājējiem un retināmi vājākie zari vainagā.

Atļaut nama apsaimniekotājam organizēt 8 liepu, kas aug pie nama Talsu ielā 43, vainagu sakopšanu.

22.Par 2 liepu apzāģēšanu Ferdinanda Grīniņa ielā 5
Apstādījumu uzraudzības komisija ir saņēmusi dzīvokļu īpašnieku biedrības "Grīniņa 5" valdes priekšsēdētāja iesniegumu, kurā lūgta atļauja apzāģēt 2 liepas, kas aug Ferdinanda Grīniņa ielas 5 pagalmā.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka minētajā adresē aug 2 skaistas liepas, kurām ieteicama vainagu retināšana.

Atļaut dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Grīniņa 5" organizēt divu liepu, kas aug Ferdinanda Grīniņa ielas 5 pagalmā, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionālu koku kopēju.

23.Par koku apzāģēšanu Radio ielā 12/14.
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi SIA "Liepājas Celtnieks" iesniegumu, kurā lūgts veikt zaru apzāģēšanu kokiem, kas aug skvērā Radio ielā 12/14, jo zari atrodas ļoti zemu, bieži lūzt un var bojāt ēku.

Novērtējot situāciju dabā, konstatēts, ka zemesgabalā Radio iela 12/14 aug galotņotas liepas, bērzs un augļu koki.
Saskaņā ar komisijai pieejamo informāciju zemesgabals ir privātīpašums, līdz ar to koku vainagu kopšana jāorganizē īpašniekiem.

Atļaut zemesgabala Radio iela 12/14 īpašniekiem organizēt koku, kas aug skvērā Radio ielā 12/14, vainagu sakopšanu, darbu veikšanai pieaicinot profesionāli koku kopēju.

24.Atkārtoti par koku ciršanu Vecajā ostmalā
Apstādījumu uzraudzības komisija (turpmāk – komisija) ir saņēmusi SIA "Projekts 3" sagatavotu Vecā ostmalas labiekārtojuma skici ar likvidējamiem kokiem publiskās apspriešanas organizēšanai.

24.februārī komisija, skatot jautājumu par koku likvidāciju Vecajā ostmalā, projektētājam lūdza paredzēt neperspektīvo un bīstamo vītolu likvidāciju un norādīja, ka projektā jāparedz jauni kokaugu stādījumi, kā arī koku sakņu un stumbru aizsardzību būvniecības laikā un saistībā ar augstuma atzīmes izmaiņām nostiprinot krastu.

Šobrīd saņemtajā skicē likvidēt plānots 59 kokus, saglabāti divi esošie vītoli, paredzēti jauni stādījumi - sudrabvītoli (Salix alba ‘Chermesina’ vai ‘Britzensis’), ievas (Prunus padus ‘Watereni’) un paškāpelējošais mežvītenis (Parthenocissus quinquefolia var.engelmanii).

Atkārtoti apsekojot teritoriju dabā, konstatēts, ka ieteicams saglabāt vēl 8 vītolus.

Lūgt projektētājam SIA "Projekts 3" izskatīt iespēju un saglabāt vēl vismaz astoņus vītolus, kas aug Vecajā ostmalā gar krastmalu.

25.Par publiskās apspriešanas rezultātiem par kokiem Jūrmalas ielā 2
Apstādījumu uzraudzības komisija konceptuāli atbalstījusi SIA "V projekts" izstrādāto būvprojektu „Teritorijas labiekārtojums Jūrmalas ielā 2, Liepājā", kurā plānota 64 galotņotu, bojātu, novecojušus vai augšanā atpalikušus koku likvidācija (34 parastās kļavas, 6 kalnu kļavas, 4 trauslie vītoli, 2 zirgkastaņas, 8 bērzi, 3 vilkābeles, 3 oši, 2 priedes, 1 egle un 1 liepa).

26.Par aprēķinātiem zaudējumiem par koku ciršanu Vānes ielā 16
Informēju Apstādījumu uzraudzības komisiju, ka š.g. 1.marta sēdē komisija konstatēja, ka notikusi nelikumīga koku ciršana Vānes ielā 16 un lūdza mežsaimniecības inženierim A.Gāliņam veikt zemesgabalā Vānes ielā 16 izcirsto koku uzskaiti, nosakot koka sugu, stumbra diametru un izcirstās koksnes apjomu. Uzskaitīti 242 nocirsto koku celmi, no tiem 157 kokiem bijusi nepieciešama pašvaldības izsniegta atļauja koku ciršanai. Nocirsti 120 bērzi, 8 melnalkšņi, 11 baltalkšņi, 44 vītoli un 59 apses. Koku stumbru diametri, pārrēķinot uz 1,3 m augstumu no sakņu kakla, ir no 8 cm līdz 44 cm. Vides nodaļas dabas aizsardzības speciāliste A.Damberga sagatavojusi zaudējumu aprēķinu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar šo koku izciršanu. Zaudējumu summa ir 6855,25 eiro.

13.martā ir nosūtīta vēstule Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldei, kurā tiek lūgts pret vainīgajām personām uzsākt kriminālprocesu par patvaļīgu koku ciršanu Vānes ielā 16.