SIA "Kurzemes Biznesa inkubators" vēlas uz desmit gadiem nomāt zemesgabalu Jūras ielā 16 elektromobīļu uzlādes stacijas izvietošanai.

Zemesgabals 14 kvadrātmetru platībā atrodas stāvlaukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars”, Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 29.oktobrī, skaidroja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis.

Deputāti akceptēja zemesgabala daļas iznomāšanu, izvirzot vairākus nosacījumus:
pašvaldība neatbild par nomnieka ieguldījumiem un izdevumiem, apsaimniekojot iznomātā zemesgabala daļu;
nomnieks maksā nomas maksu saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu;
nomnieks papildus nomas maksai maksā valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli;
nomnieks šā līguma darbības laikā maksā visus nodokļus un nodevas, kas paredzēti vai tiks paredzēti LR normatīvajos aktos un kas attiecas uz iznomātā zemesgabala daļu;
nomnieks atbild par visu zemesgabalā esošo pazemes un virszemes inženiertehnisko apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī nodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem;
nomnieks apņemas sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža izstrādāt un iesniegt Būvvaldē būvprojektu un saņemt būvatļauju;
nomnieks nodrošina iznomātās vietas un tās apkārtnes uzkopšanu.