Trešdien, 24.martā, promocijas darbu par tēmu "Tulkojumstilistikas problēmu risinājums pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna "Ūliss" tulkojumā latviešu valodā" aizstāvēja Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore Sigita Ignatjeva. Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir Ventspils Augstskolas profesors Jānis Sīlis.

Sigita Ignatjeva ir Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas kopējas doktorantūras "Valodniecība" doktorante, kurā teicami ir nokārtojusi visus promocijas eksāmenus. Līdz šim Sigitai Ignatjevai jau ir iegūti divi bakalaura un trīs maģistra grādi, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Promocijas darba recenzenti ir habilitētais filoloģijas zinātņu doktors Benedikts Kalnačs, habilitētais filoloģijas zinātņu doktors Andrejs Veisbergs un filoloģijas doktore Maija Burima. Andrejs Veisbergs atzīmē: "Pētījums ir starpdisciplinārs un nav šaubu par tā aktualitāti. Turklāt pētījumi par Džeimsu Džoisu Latvijā ir reti – informācija līdz šim šādā veidā nav bijusi pieejama. Darbs virzās no teorētiskiem aspektiem uz praktisko analīzi, no zinātniskā viedokļa labi nostrādāts. Sarežģītu tekstu ir izdevies ielikt labā un saprotamā valodā."

Pozitīvas atsauksmes ir saņemtas arī no starptautiskajiem vērtētājiem – Redfordas universitātes (ASV) – "tas ir augstākās raudzes darbs" un Prāgas Kārļa universitātes pētniekiem. Sēdes vadītāja, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus, izteica prieku, ka promocijas darba aizstāvēšanas sēdē ir piedalījušies četru Latvijas augstskolu pārstāvji.

Ar vienbalsīgu lēmumu Liepājas Universitātes lektorei Sigitai Ignatjevai tika piešķirts doktora grāds valodniecības un literatūrzinātnes nozarē. Kaut arī attālināti, jaunā zinātņu doktore saņēma kolēģu sirsnīgus apsveikumus!