Lai atbalstītu inovatīvu pielietojamu pētījumu izstrādi un publicitāti, veicinot gan jaunu zinātnieku piesaisti Liepājai, gan esošo speciālistu profesionālo izaugsmi, ceturtdien, 29. februārī, jau 13. reizi pasniegta Liepājas valstspilsētas gada balva zinātnē par sasniegumiem 2023. gadā, informēja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Liepājas valstspilsētas gada balvu zinātnē par 2023. gada sasniegumiem saņēma pieci balvai izvirzītie pretendenti. Liepājas Universitātes (LiepU) Kurzemes Humanitārā institūta (KHI) pētnieku grupa Dr.art. Vēsma Lēvalde, Ph.D. Sigita Ignatjeva, Mg.hum. Paula Sekača balvu saņēma par pētījumu "Jirgena Šmita hronika (1732–1748)", kas veltīts Liepājas 400. gadadienai (naudas balva 1000 eiro), Lilita Ābele par pētījumu "Par inovatīvi pielietojamu pētījumu izstrādi kopā ar studentiem" (naudas balva 500 eiro), Ph.D. Lāsma Latsone par projektu "Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)" (naudas balva 500 eiro), Ph.D. Elīna Peina par promocijas darbu "Mūsdienu latviešu terminogrāfijas teorētiska un pragmatiska analīze" (naudas balva 250 eiro), Ph.D. Agata Babina par promocijas darbu "Spāņu valodas apguve Latvijā: mikrostāstu potenciāls tekstpratības un gramatiskās kompetences attīstībai" (naudas balva 250 eiro).

"Šis ir pēdējais gads šādā formātā, kad notiek gada balva zinātnē, jo Liepājas Universitāte  tiek pievienota Rīgas Tehniskajai universitātei. Nebeidzama zinātkāre ir ceļš uz erudītāku nākotnes attīstību, tāpēc uzskatu, ka gada balva zinātnē ir ne tikai apbalvojums, bet darbu autoru ieguldījums mūsu pilsētas un visas sabiedrības attīstībā. Ar šīs balvas palīdzību esam vērtējuši zinātniski pētnieciskos darbus dažādos šķērsgriezumos par Liepāju, sekmējuši jaunu zinātnieku piesaisti un novērtējuši esošo speciālistu profesionālismu. Šajā universitātes pārmaiņu procesā vēlos domāt, ka esam ceļā uz jaunām iespējām un zināšanām, lai kopā ar zinātniekiem un partneriem radītu jaunus, iespaidīgus un vēsturiskus darbus par mūsu pilsētu, vienlaicīgi cienot un augsti vērtējot līdz šim veiktos pētījumus un to autorus", sacīja domes priekšsēdētāja vietnieks un Liepājas valstspilsētas gada balvas zinātnē ekspertu komisijas priekšsēdētājs Salvis Roga.

Liepājas valstspilsētas gada balvai zinātnē varēja pieteikties vai tikt izvirzīta fiziska persona vai to grupa, kas Liepājā iepriekšējā kalendārā gadā realizējusi reģionā, valstī vai starptautiski atzītu pētījumu vai nozīmīgu pētījumu par Liepājai svarīgu tematiku, kas veicina zināšanās balstītu tautsaimniecisko aktivitāti vai piedāvā inovatīvus risinājumus.

Konkursam izvirzītos balvas pretendentus un viņu pieteikumus novērtē ekspertu komisija, ņemot vērā pētniecības ieviešanas rezultātus vai iespējas, tajā skaitā, komercializācijas rezultātus vai tās potenciālu, sabiedrības izglītošanas, iesaistes un ietekmes rezultātus vai tās potenciālu, pētnieciskā darba publicitāti recenzētos vietējos, Latvijas vai starptautiskos izdevumos, pētnieciskā darba veikšanas vietu – Liepāja vai par Liepājai svarīgu tematiku.

Liepājas valstspilsētas gada balvas zinātnē fonds ir 2 500 eiro.

Liepājas valstspilsētas gada balvas zinātnē ekspertu komisijas sastāvā ir Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga, Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Inga Ekuze, Liepājas Centrālās administrācijas IT pakalpojumu pārvaldības procesu vadītāja Linda Alksne,  Liepājas Universitātes izglītības zinātņu nozares profesoru padomes priekšsēdētāja Alīda Samuseviča,  Liepājas Universitātes izglītības zinātņu nozares promocijas padomes priekšsēdētājs Arturs Medveckis.