Deputāti ceturtdien, 14.augustā, divās pastāvīgo komiteju sēdēs akceptēja lēmumu precizēt infrastruktūras attīstības projekta izmaksas.

Kā deputātus informēja pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, pēc projekta kopējo izmaksu konvertēšanas eiro un pēc pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem būvdarbu veikšanai tās ir samazinājušās par aptuveni 1,6 miljoniem eiro.

Tāpēc pārvaldei nepieciešams ar jaunu lēmumu precizēt pērn apstiprinātā projekta "Uzņēmējdarbības teritoriju un tām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā" finansējuma sadalījumu pa finansējuma avotiem un gadiem.

Projekta mērķis ir izveidot vidi uzņēmējdarbības, rūpniecības un inovāciju attīstībai pilsētas industriālajās teritorijās, paaugstinot pilsētas un reģiona ekonomisko izaugsmi, un radītu jaunas darbavietas pilsētā, skaidroja Ābols.

Projekta ietvaros tiks rekonstruēta Meldru iela un Virssardzes iela, kā arī labiekārtota publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai tām pieguļošajās teritorijās attiecīgi 3,7 un 10 ha platībā.

Atbildot uz deputāta Ģirta Kronberga jautājumu, Ābols skaidroja, ka jau ir noslēgti vairāki priekšrezervēšanas līgumi ar šajās teritorijās ieinteresētiem uzņēmējiem, tāpat pārvalde strādājot arī ar jauniem potenciālajiem klientiem.

Projekta kopējās precizētās izmaksas ir 5 766 885,86 eiro, no kurām projekta attiecināmās izmaksas – 5 678 416,60 eiro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 84,57% jeb 4 802 236,92 eiro, valsts budžeta dotācija 3,75% jeb 212 940,62 eiro un Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 11,68% jeb 663 239,06 eiro.

Projekta neattiecināmās izmaksas ir 88 469,26 eiro.

Lai nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo izmaksu segšanai, pašvaldībai nepieciešami 663 239,06 eiro, kas sadalīti pa gadiem: 2014.gadā – 331 619,53 eiro; 2015.gadā – 331 619,53 eiro.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības finansējumu projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, nepieciešami 88 469,26 eiro, kas sadalīti pa gadiem: 2014.gadā – 44 234,63 eiro; 2015.gadā – 44 234,63 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības priekšfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 5 015 177,54 eiro, sadalījumā pa gadiem: 2014.gadā – 2 507 588,77 eiro; 2015.gadā – 2 507 588,77 eiro.

Nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem.

Nepieciešamo finansējumu deputāti uzdeva plānot Finanšu pārvaldei pašvaldības budžetā, nepieciešamības gadījumā piesaistot kredīta resursus.

Savukārt Attīstības pārvaldei uzdeva iekļaut projektu un tam plānoto precizēto finansējumu pilsētas attīstības programmas 2008. – 2014.gadam investīciju plānā.