No 10. jūnija līdz 8. jūlijam publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodots Karostas industriālā parka daļas lokālplānojums, kas ietver trīs nekustamos īpašumus – Ģenerāļa Baloža ielu 34, Virssardzes ielu 12, Zemgales ielu 17 – un daļu Virssardzes ielas aptuveni astoņu hektāru platībā, informēja Liepājas būvvalde.

Atsaucoties uz LSEZ SIA "JM Properties" ierosinājumu, lai nodrošinātu racionālu blakus esošu zemesgabalu izmantošanu ražošanas attīstīšanai, plānojot vēl vienas ražošanas ēkas būvniecību, IK "Plānošanas eksperti" izstrādājis lokālplānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu aptuveni astoņu hektāru platībā esošajā Karostas industriālajā parkā.

Lokālplānojums paredz mainīt teritorijas plānojumā paredzēto, bet dabā neizbūvēto Virssardzes ielas savienojumu ar Ģenerāla Baloža ielu. Tāpat ar lokālplānojumu paredzēts grozīt šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto (atļauto) zemesgabalu izmantošanu no "Jauktas apbūves teritorijas ar ražošanas funkciju" (JR) par "Rūpnieciskās apbūves teritoriju" (R), nosakot rūpniecības darbības kategoriju esošajā apmērā, kādu to jau šobrīd veic uzņēmējs.  

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir IK "Plānošanas eksperti", pasūtītājs – LSEZ SIA "JM Properties". Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt izstrādātos teritorijas plānojuma grozījumus, ir noteikta publiskā apspriešana no 10. jūnija līdz 8. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme, kurā lokālplānojuma izstrādātāji iepazīstinās ar plānojuma risinājumiem, notiks videokonferences režīmā 2024. gada 27. jūnijā pulksten 17, izmantojot "Zoom" platformu. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju "Zoom" sarunai, aicinām līdz 2024. gada 26. jūnijam reģistrēties, nosūtot pieteikumu ar savu vārdu, uzvārdu un pārstāvošo nozari uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Ar lokālplānojuma 1. redakcijas dokumentiem var iepazīties:
• valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā;
pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Iedzīvotāju līdzdalība – Publiskās apspriešanas;
• klātienē Peldu ielā 5, ēkas 1. stāva foajē iestādes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt līdz 2024. gada 8. jūlijam (ieskaitot):
• elektroniski vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā;
• iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, adresējot Liepājas būvvaldei, Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401, vai nosūtot uz elektronisko pastu: buvvalde@liepaja.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Lokālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem".

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā:
• Lokālplānojuma izstrādes vadītājs Uģis Kauguru, e-pasts: ugis.kaugurs@liepaja.lv , tālrunis: 63 404 749.
• Lokālplānojuma izstrādātājs: IK "Plānošanas eksperti" projekta vadītājs Pauls Grants, e-pasts: birojs@planosana.lv, tālrunis:. 29 209 638.

Klātienes pieņemšana jautājumu un konsultāciju sniegšana Liepājas būvvaldē iespējama pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni: 63 404 725.