Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 11.jūnijā pulksten 10.30

(Jautājums, ziņotājs)


1.Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada publisko pārskatu.   
V.ŠALMS

2.Par ziņojumu elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešanai Liepājas sabiedriskajā transportā.   
M.TĪDENS

3.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS ŪDENS".   
D.JĒRIŅŠ

4.Par bīstamu būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu.   
A.VITĀLS

5.Par aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā.   
A.VITĀLS

6.Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā.   
A.VITĀLS

7.Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā.   

A.VITĀLS

8.Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 5, Liepājā, apsaimniekošanu.   
M.EGMANIS

9.Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Peldu ielā 55A, apbūves tiesības izsoli.   
M.EGMANIS

10.Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību izsoli.   
M.EGMANIS

11.Par starpgabalu (Krišjāņa Valdemāra iela 59A, Liepāja).   

M.EGMANIS

12.Par zemesgabala Parka ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ezermalas ielā 1B, daļas iznomāšanu.   
M.EGMANIS

13.Par zemesgabala Skuju ielā 4, daļas zemes nomas līguma pārjaunošanu.   
M.EGMANIS

14.Par zemesgabala Ugāles ielas, blakus nekustamajam īpašumam Ugāles ielā 9, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.
M.EGMANIS


15.Par zemesgabala Dorupes ielā 51, daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu.   
M.EGMANIS

16.Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

M.TĪDENS

17.Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1A atsavināšanu.  

M.EGMANIS

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJs: V.VITKOVSKISLiepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 11.jūnijā pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1.Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību izsoli.

M.EGMANIS

2.Par kvalificētam speciālistam izīrējamas telpas statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Jelgavas ielā 14-27, Liepājā.    
M.EGMANIS


3.Par saistošo noteikumu izdošanu.

E.JAUNSLEINE


4.Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.

E.JAUNSLEINE

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS: H.VALCIS


Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 11.jūnijā pulksten 13

(Jautājums, ziņotājs)
1.Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu.     

Z.POMERANCE

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS: A.DEKSNIS

   
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 11.jūnijā pulksten 14.00

(Jautājums, ziņotājs)
1.Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa" maksas pakalpojumiem.   

I.ŠTĀLE
2.Par telpas Klaipēdas ielā 96A nodošanu lietošanā.   

S.ALTĀNE
3.Par pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" 2019.gada publisko pārskatu.   

V.ŠALMS
4.Par pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" pakalpojumu maksu.   

Z.POMERANCE
5.Par grozījumiem Liepājas lidostas pakalpojumu izcenojumā.   

M.ĀBOLS
6.Par Liepājas pilsētas pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.   

A.VĪTOLS
7.Par aizvietotājizpildes noteikšanu 1905.gada ielā 18, Liepājā.   

A.VITĀLS
8.Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ģenerāļa Baloža ielā 17, Liepājā.   

A.VITĀLS
9.Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ostas ielā 2, Liepājā.   

A.VITĀLS
10.Par bīstamu būvju 14.novembra bulvārī 75, Liepājā, sakārtošanu.   

A.VITĀLS
11.Par aizņēmumu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes izveidošana Koku ielā 10" īstenošanai.   

E.KALVENIECE
12.Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-48 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
13.Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 6-23 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
14.Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-37 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
15.Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 4-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
16.Par nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 16A atkārtotu izsoli.   

M.EGMANIS
17.Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 atkārtotu izsoli.   

M.EGMANIS
18.Par dzīvokļa īpašuma Katrīnas ielā 4-1 atsavināšanu.   

M.EGMANIS
19.Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Labraga ielā 11 nomas tiesību izsoli.   

M.EGMANIS
20.Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 8-63 izsoli.   

M.EGMANIS
21.Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-74 izsoli.   

M.EGMANIS
22.Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-68 izsoli.   

M.EGMANIS
23.Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-62 izsoli.   

M.EGMANIS
24.Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 3-32 izsoli.   

M.EGMANIS
25.Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 16-3 izsoli.   

M.EGMANIS
26.Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-127 izsoli.   

M.EGMANIS
27.Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-95 izsoli.   

M.EGMANIS
28.Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-41 izsoli.   

M.EGMANIS
29.Par dzīvokļa īpašuma Spīdolas ielā 12-49 izsoli.   

M.EGMANIS
30.Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 3-20 izsoli.   

M.EGMANIS
31.Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-65 izsoli.   

M.EGMANIS
32.Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-32 izsoli.   

M.EGMANIS
33.Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 23 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
34.Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
35.Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 13-47 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
36.Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
37.Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 9-11 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
38.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 41-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
39.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 21-14 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
40.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
41.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-48 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
42.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 7-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
43.Par nekustamā īpašuma Neatkarības rotas ielā 1 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
44.Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 atkārtotu izsoli.   

M.EGMANIS
45.Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-29 atkārtotu izsoli.   

M.EGMANIS
46.Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 9-32 atkārtotu izsoli.   

M.EGMANIS
47.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 48-7 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
48.Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-54 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
49.Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7-44 izsoles rezultātu apstiprināšanu.   

M.EGMANIS
50.Par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 105-27, Liepājā.   

M.EGMANIS

KOMITEJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS: J.VILNĪTIS