Ceturtdien, 20.martā, Liepājas domē notiks kārtējās pastāvīgo komiteju sēdes. Piedāvājam iepazīties ar to darba kārtību.

Pastāvīgās pilsētas attīstības komitejas sēdes darba kārtība, 20. martā pulksten 9.30, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā:    
1.Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2008. gada 23. oktobra lēmumā Nr. 502.

2.Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

3.Par nekustamā īpašuma Atteku salā 2 pārņemšanu.

4.Par zemesgabalu Ludviķa ielā 15, Ludviķa ielā 17 un Šaurā ielā 6 robežu apstiprināšanu.

5.Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

6.Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju Ploču ielā 16A.

7.Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - jaunbūvi Ķieģeļu ielā 19.

8.Par zemesgabala Ķieģeļu ielā 19 pārjaunošanu.

9.Par Sakņu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Sakņu ielā 6/8, daļas iznomāšanu.

10.Par Eduarda Tisē ielas, blakus īpašumam Eduarda Tisē ielā 73, daļas iznomāšanu.

11.Par zemesgabalu iznomāšanu.

12.Par Krūmu ielas, blakus nekustamajam īpašumam Krūmu ielā 57, daļas iznomāšanu.

13.Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2012. gada 22. novembra lēmumā Nr.326 "Par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 56A daļas iznomāšanu".

14.Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2012. gada 15. marta lēmumā Nr.109 "Par Ganību ielas daļas iznomāšanu".

15.Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2013. gada 12. decembra lēmumā Nr.456 "Par zemesgabala Lībiešu ielā 2/6 daļas un "Beberliņi" daļas iznomāšanu".

16.Par zemesgabala Miltu ielā 3 nomas līguma termiņa pagarināšanu.

17.Par servitūta nodibināšanu.

18.Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2014. gadam.

19.Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2013. gada 21. marta lēmumā Nr.60 "Par projektu "Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā".

20.Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamas elektromobiļu uzlādes stacijas Rožu ielā 11 un Tirgus ielā 22, Liepājā".

21.Par Liepājas pilsētas pašvaldības policijas projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, iegādājoties trīs jaunus, rūpnieciski ražotus elektromobiļus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai".

22.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Kurzemes Biznesa Inkubators".

23.Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2014. gada 27. februāra lēmumā Nr.59 "Par Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa komisiju".

Pastāvīgās sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdes darba kārtība 20. martā pulksten 11, Liepājā, Rožu ielā 6, 226.telpā:
1.Par iesnieguma izskatīšanu

2.Par Liepājas pilsētas Domes Sociālo lietu komisijas 2014.gada 28.janvāra lēmumu Nr.355 "Par atteikumu piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu"

3. Par amatu savienošanu


Pastāvīgās izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība 20.martā, pulksten 12.30, 226.telpā, Liepājā, Rožu ielā 6:
1.Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014.gadā

2.Par grozījumu Liepājas pilsētas Domes 2013.gada 21.marta nolikumā Nr.2 "Par talantīgo izglītojami finansiālu motivāciju"

3.Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Kultūras pārvalde" vadītāju
       
Pastāvīgās finanšu komitejas sēdes darba kārtība, 20. martā pulksten 14, Liepājā, Rožu ielā 6, 226. Telpā:        
1.Par projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamas elektromobiļu uzlādes stacijas Rožu ielā 11 un Tirgus ielā 22, Liepājā".

2.Par Liepājas pilsētas pašvaldības policijas projektu "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, iegādājoties trīs jaunus, rūpnieciski ražotus elektromobiļus Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai".

3.Par grozījumiem Liepājas pilsētas Domes 2013. gada 21. marta lēmumā Nr.60 "Par projektu "Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā".

4.Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Kurzemes Biznesa Inkubators".

5.Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2014. gadā.

6.Par nekustamo īpašumu Sporta ielā 16 un Saules ielā 15A nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.

7.Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

8.Par Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Mālu ielā 24 nodošanu atsavināšanai.

9.Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu – jaunbūvi Ķieģeļu ielā 19.

10.Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju Ploču ielā 16A.

11.Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu.