Ceturtdien, 24. septembrī, Liepājas domes sēdē nolemts atbalstīt nodomu protokola parakstīšanu ar Kurzemes plānošanas reģionu par līdzdalību projekta "Kurzeme visiem" īstenošanā.

Projektā "Kurzeme visiem" Liepājas pašvaldība plāno līdzdarboties Eiropas Komisijas apstiprinātās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa pasākumā "Deinstitucionalizācija" (DI), kura mērķis ir palielināt kvalitatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību. DI mērķgrupas Latvijā ir pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Pašvaldība projekta apstiprināšanas gadījumā plāno slēgt sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu, uzņemoties saistības ieviest un nodrošināt Ministru kabineta noteiktos sociālo pakalpojumu veidus. Plānotais projekta uzsākšanas laiks ir 2016.gada sākums, to plānots īstenot līdz 2022. gadam.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt Kurzemes reģiona DI plānu, kurā būs rekomendācijas, kādi sociālie pakalpojumi un kādā apjomā ir nepieciešami katrā pašvaldībā. Katrā pašvaldībā tiks veikta iepriekšminēto mērķa grupu izvērtēšana, kā arī nodrošināti nepieciešamie sociālie pakalpojumi šiem cilvēkiem.

Vienlaicīgi pašvaldības, kuras piedalīsies projekta realizācijā un tiks iekļautas reģionālajā DI plānā, varēs pretendēt uz EARF finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai. Piedaloties projekta "Kurzeme visiem" ieviešanā, Liepājas pašvaldība varēs paplašināt iedzīvotājiem sniedzamo sociālo pakalpojumu piedāvājumu un turpināt sakārtot sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru.

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kura nespēj sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Līdz ar to personām ar invaliditāti ir jānodrošina iespēja vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bērniem – iespēja izaugt ģimenē.

DI procesa vadīšanu reģiona līmenī nodrošinās plānošanas reģioni, organizējot pašvaldību sadarbību sociālo pakalpojumu plānošanā un sniegšanā. Plānošanas reģioni kā finansējuma saņēmēji ir atbildīgi par sava reģiona pašvaldību DI klientu vajadzību apkopošanu, sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanu un sniegšanu, projektu sagatavošanu un vadību, sadarbības ar pakalpojumu sniedzējiem veidošanu un DI rezultātu sasniegšanu.

Pasākumam plānotais attiecināmais finansējums Latvijā kopumā ir 47 209 260 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 40 127 871 eiro un valsts budžeta finansējums – 7 081 389 eiro. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma, ko plāno projekta iesniegumā, līdz 2018. gada 31. decembrim ir: Rīgas plānošanas reģionam – 18 878 169 eiro; Latgales plānošanas reģionam – 8 278 914 eiro; Vidzemes plānošanas reģionam – 4 331 134 eiro;  Kurzemes plānošanas reģionam – 6 285 281 eiro.