Domes sēde notiek 23. maijā pulksten 12 Rožu ielā 6, 226. telpā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA
(Jautājums, ziņo)


1. Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikuma "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns 2022.-2027. gadam" aktualizēšanu. G. Ansiņš
2. Par grozījumiem 2024. gada attīstības budžeta pieprasījumā un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas Rīcības un investīciju plāns" (2024. gada plāns). G.Ansiņš
3. Par grozījumiem 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.22 "Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības budžetu 2024. gadam". G. Ansiņš
4. Par projektu "Infrastruktūras attīstība stadiona Daugava rezerves laukumā, Jūrmalas parks 4, Liepājā". M. Lapsa
5. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2024. gadā. U. Hmieļevskis
6. Par Remigrantu uzņēmējdarbības projektu konkursa līdzfinansējuma sadali 2024. gadā. U. Sesks
7. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "ReBalt Investments". U. Sesks
8. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar SIA "Raiņa ielas Nams". U. Hmieļevskis
9. Par vadītājas pienākumu izpildītāju Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis". G. Ansiņš
10. Par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas izglītības pakāpes maiņu. V. Vitkovskis
11. Par pirmsskolas izglītības iestādes "Saulespuķe" dibināšanu. S. Roga
12. Par pirmsskolas izglītības iestādes "Brīnumzeme" dibināšanu. G. Ročāns
13. Par dalību biedrībā "Eiropas sporta inovāciju platforma" ("European Platform for Sports Innovations"). S. Roga
14. Par Liepājas Kompleksās sporta skolas nolikumu. H. Valcis
15. Par saistošo noteikumu precizēšanu. G. Ansiņš
16. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam" izdošanu. J. Vilnītis
17. Par Liepājas valstspilsētas sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem. H. Valcis
18. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības pludmales un peldvietu izmantošanu. V. Vitkovskis
19. Par Liepājas valstspilsētas kapsētu darbību un uzturēšanu. M. Šveiduks
20. Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu. J. Vilnītis
21. Par izmaiņām Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas sastāvā. U. Lipskis
22. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijas lēmumu. J. Vozņesenskis
23. Par lokālplānojuma 1. redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. U. Hmieļevskis
24. Par starpgabalu (Klaipēdas iela 62A, Liepāja). M. Šveiduks
25. Par nekustamo īpašumu – zemes vienību daļu Liepājā – nomas tiesības izsoles noteikumi elektrouzlādes staciju ierīkošanai (lote). M. Šveiduks
26. Par zemes vienības "Jūrmalas parks" daļas (vieta Nr.KC3) zemes nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. G. Ročāns
27. Par zemesgabala Cukura ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Cukura ielā 36, 38A un 40, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G. Ročāns
28. Par zemesgabala Vecā Ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Vecā Ostmalā 10, daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu G. Ročāns
29. Par zemesgabala Klaipēdas ielā 59A, blakus nekustamajam īpašumam Klaipēdas ielā 59/63, nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. G. Ročāns
30. Par zemesgabala Kazdangas ielā 33 nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. U. Hmieļevskis
31. Par zemesgabala Slapjā ielā daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. U. Hmieļevskis
32. Par zemesgabala Slapjā ielā 1 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. U. Hmieļevskis
33. Par zemesgabala Ezera ielā 98 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova
34. Par zemesgabala Salmu ielā daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. L. Rjazanova
35. Par zemesgabala Mežu ielā, pretī nekustamajam īpašumam Skuju ielā 14A, daļas lietošanu. L. Rjazanova
36. Par zemesgabala Pulvera ielā, pretī nekustamajam īpašumam Pulvera ielā 32, daļas lietošanu. L. Rjazanova
37. Par zemesgabala Laboratorijas ielā 22/28 daļas lietošanu. L. Rjazanova
38. Par zemesgabala Mežu ielā, pretī nekustamajam īpašumam Mežu ielā 29, daļas lietošanu. V. Vitkovskis
39. Par zemesgabala Ziemupes ielā 38 lietošanu. V. Vitkovskis
40. Par nekustamā īpašuma Roņu ielā 1-31N nodošanu lietošanā. D. Bluķe
41. Par zemesgabala Talsu ielā 29, blakus nekustamajam īpašumam Talsu ielā 27, iznomāšanu. V. Vitkovskis
42. Par zemesgabala Jelgavas ielā 43, blakus nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 41, iznomāšanu. V. Vitkovskis
43. Par zemesgabala Laboratorijas ielā, blakus nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 35, daļas iznomāšanu. M. Šveiduks
44. Par zemesgabala Sabiles ielā 9, blakus nekustamajam īpašumam Sabiles ielā 7, daļas iznomāšanu. M. Šveiduks
45. Par zemesgabala Jaunā Ostmalā, pretī nekustamajam īpašumam Jaunā Ostmalā 9, daļas iznomāšanu. G. Ročāns
46. Par zemesgabala Zivju ielā, blakus nekustamajam īpašumam Lielā ielā 11, daļas iznomāšanu. G. Ročāns
47. Par zemesgabala Tvaiku ielā 28, Liepājā 40/360 domājamās daļas cenas apstiprināšanu. D. Bluķe
48. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Egļu ielā 32, Liepājā cenas apstiprināšanu. D. Bluķe
49. Par dzīvokļa īpašuma Eduarda Tisē ielā 77-26 atsavināšanu. D. Bluķe
50. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. U. Lipskis
51. Par neizīrēta nekustamā īpašuma Krūmu ielā 8 atsavināšanu. U. Lipskis
52. Par dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 3-4 nosacīto cenu. U. Lipskis
53. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 17-2 elektroniskai izsolei. U. Lipskis
54. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Aldaru ielā 21-17 elektroniskai izsolei. L. Rjazanova
55. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Ostas ielā 4-9 elektroniskai izsolei. L. Rjazanova
56. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 59-4 elektroniskai izsolei. L. Rjazanova
57. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 53-5 elektroniskai izsolei. M. Lapsa
58. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 5-11 elektroniskai izsolei. M. Lapsa
59. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļa īpašuma Vaļņu ielā 5-8 elektroniskai izsolei. M. Lapsa

Priekšsēdētājs G. Ansiņš


Sēde būs skatāma tiešsaistē ŠEIT: