Trīs mēnešu laikā – no 1.oktobra līdz 31.decembrim – liepājniekiem būs iespēja pieteikt un pēc tam nomaksāt nokavētā nodokļa pamatparādu.

Šāda iespēja būs pateicoties ceturtdien, 27.septembrī, domes sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

Nodokļu atbalsta pasākums ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un daļējas soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas radies līdz 2011.gada 1.septembrim un līdz 2012.gada 1.oktobrim nav samaksāts. Nodokļu atbalsta pasākuma mērķis ir atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos parādu slogu.

Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļu atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

Lēmuma projekts sagatavots pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likumu un 2012.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”.

Personas, kurām uz 2011.gada 1.septembri ir nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds un nokavējuma nauda, no 2012.gada 1.oktobra Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijā varēs saņemt informāciju par nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu un nokavējuma naudu. Pēc informācijas saņemšanas nodokļu maksātājs var izlemt par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā un līdz 2012.gada 31.decembrim iesniegt Nodokļu administrācijā “Iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā”.

Ja nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros nodokļu maksātājs veiks regulārus nodokļa pamatparāda maksājumus ne ilgāk kā 5 gadu laikā (katrs maksājums ne mazāk kā Ls 50), pēc nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāda pilnīgas samaksas Nodokļu administrācija pieņems lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu attiecībā uz nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu.

Pēc Liepājas pašvaldības Nodokļu administrācijas aprēķiniem, šis nodokļu nomaksas atbalsta pasākums attieksies uz 4500 nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem. Saņemot pilnā apmērā nodokļu parādu, pašvaldības budžetā var iekasēt vairāk nekā 250 tūkstošus latu.

Nodokļu atbalsta pasākums neattiecas uz uzņēmumiem, par kuriem tiesa ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu. Nodokļu maksātājam, kuram ir uzsākta nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa bezstrīda kārtībā, ir tiesības pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam, ja ir samaksāti nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas izdevumi.

Liepājas domē nodokļu administrācija atrodas 138., 139. un 142.kabinetā.